Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


(8345 titels) Resultaat : (1.08%) 90 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp

Pagina's : | | | | | |   [Pagina's : van 1 tot 30] Pagina 1 / 3

1. Love, ChristopherAlomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods. (1858)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: De alomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods. Predikatin. over 2 Chron. 16:9. Door Mr. Christophorus Love
Impressum: Te Sneek, bij J. Campen, [1858]
Omvang: 118, 7 p.
Jaar: 1858
Uitgever(s): Campen, J. (Sneek)
Reeks: Theologia practica; VI.
Opmerking(en): Door Jacobus Koelman uit het Engels vertaald.
Over editie : Vert. van: Gods omnipresence, in: The dejected soules cure. London 1657 (Wing L3151).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-118 Tekst;
1-7 Inhoudsregister
Bijbelteksten: 2 Kron. 16:9
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1144; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 69h [deel]; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 18b
Literatuur: Nieuwsblad voor den boekhandel, 25, nr 42 (21 october 1858), p. 186. Prijs f 0,40.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07606:2)
- In convoluut: 1. Chr. Love, De heerlijkheid des hemels, Sneek [ca. 1857]; 2. Chr. Love, De alomtegenwoordigheid Gods, Sneek [ca. 1857]; 3. Chr. Love, De schuldige pligt, Sneek [ca. 1857]; 4. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [ca. 1857]
- Band: Moderne band met perkamenten rug

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (110 C 20:6)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Kabinet der godzaligheid, Sneek [1857]; 2. Chr. Love, De ware Israliet, Sneek [1860]; 3. Chr. Love, De ware leer der dooding, Sneek [1860]; 4. Chr. Love, Verhandeling van de belijdenis der zonden, Sneek [1858-1859]; 5. Chr. Love, Engelands ziekte, Sneek [1860]; 6. Chr. Love, De alomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods, Sneek [1858]
- Band: Contemporaine half lederen band met op de rug: C. LOVE. VERSCHILLENDE GODSDIENSTIGE STOFFEN

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Pietasnummer: P03038702
2. Love, ChristopherAlomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods. (1930)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: De alomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods / door Chr. Love
Impressum: Rotterdam : Mazijk's uitgevers-bureau, 1930
Omvang: 3 afleveringen (40; 31; 32 p.).
Jaar: 1930
Uitgever(s): Mazijk's uitgevers-bureau (Rotterdam)
Reeks: Bibliotheek "Overjarig Koren", jrg. 7, nr. 9-11
Opmerking(en): De vertaler is Jacobus Koelman.
Over editie : Vert. van: Gods omnipresence, in: The dejected soules cure. London 1657 (Wing L3151). De eerste uitgave: Van de al-teghenwoordigheidt ende alwetenheidt Godts. Utrecht 1660.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-40 Tekst van dl 1;
1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-31 Tekst van dl 2;
1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-32 Tekst van dl 3
Bijbelteksten: 2 Kron. 16:9
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 75; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 18c
Vindplaats(en): Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (GP 2049-2051)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (OK 7:9-11)
- Opmerkingen: De omslagen met titel ontbreken

Pietasnummer: P03038914
3. Love, ChristopherBalsem Gileads. (1857)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Balsem Gileads, of de genezing van eene verslagene ziel, strekkende ter ondersteuning van arme, weenende zondaren. Begrepen in 17 predikatien, door Mr. Christophorus Love
Impressum: Sneek, J. Campen, [1857]
Omvang: 8, 316 p.
Jaar: 1857
Uitgever(s): Campen, J. (Sneek)
Reeks: Theologia practica; IV.
Over editie : Vert. van: The dejected souls cure (eerste gedeelte). London 1657. (Wing L3151).
(Onder)deel: Wordt voorafgegaan door: Theologia practica, alle de theologische werken van Mr. Christophorus Love. In leven getrouw bedienaar des h. Evangeliums te Laurence Jury binnen Londen. Met een voorwoord van J.D.B. Brouwer, V.D.M. te Ede.
Inhoud: 1 Titelpagina van: Theologia practica;
2 Blanco;
3-7 Voorrede van J.D.B. Brouwer, Ede;
8 Blanco;
1 Titelpagina van: Balsem Gileads;
2 Blanco;
3-301 Tekst van: Balsem Gileads;
302 Blanco;
303-316 Inhoudsoverzicht
Bijbelteksten: Ps. 42:12
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1132; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 69h [deel]; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 9b
Literatuur: De Bazuin, 5, nr 10 (9 oktober 1857). Is reeds verschenen. Prijs: f 1,10; Nieuwsblad voor den boekhandel, 24, nr 47 (19 november 1857), p. ???. Prijs f 1,05.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07106)
- Provenance: Jac. Westland (stempel op voorschutblad; 20e eeuw)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Pietasnummer: P03038700
4. Love, ChristopherBalzem Gileads. (1659)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Balzem Gileads, of de genesingh van een verslagen ziel, streckende om te ondersteunen de arm weenende zondaren. Met reghelen, vertroostinghen, ende waerschouwingen in verscheyden gevallen: begrepen in XVII. predicatien, door Mr. Christophorus Love, in sijn leven dienaer des godlijcken Woordts in Laurence Jury tot London. Ende nu vertaelt. Symb: [...]
Impressum: Tot Vlissinge, by Abraham van Laren, boeck-verkooper in de Kerck-straet, in de Stuer-man, 1659
Collatie: 8 : §8 A-T8; [16], 298, [6] p.
STCN-vingerafdruk: 165908 - a1 §3 $a : a2 §5 $d - b1 A sa : b2 T5 duy
Jaar: 1659
Uitgever(s): Laren, Abraham van (Vlissingen)
Opmerking(en): De vertaler is onbekend.
Met gellustreerde titelpagina: Balzem Gileads, of de genesinghe van een verslaghen ziel. Dat is 17 predicatien over Psal. 42:12. Tot Vlissinge, by Abraham van Laren, boeck-verkooper in de Kerck-straet, in de Stuer-man, 1659. Met portretgravure (8.1x7 cm) en onderschrift: Mr. Christophorus Love. C.J. v. Ceulen juniior. Abraham Conradi schulp.
Na Symb.: op de titelpagina volgt een tekst in Hebreeuwse en Griekse letters.
De voorredenaar, N. Leydecker, zegt dat hij zich niet voornam om dit boekje te prijsen nae sijne waerdie want 'mijn Pen is daer niet bequaem ghenoegh toe'. In zijn voorrede neemt hij ook de waarmerking op van Edmund Calamy, Simeon Ashe, William Taylor, William Whitaker, Matthew Poole en Josiah Church.
Over editie : Vert. van: The dejected souls cure. London 1657 (Wing L3151). De drie toevoegingen zijn apart vertaald en gepubliceerd.
Inhoud: [1] Gellustreerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-16] Voorrede van Nicolaus Leydecker, predikant in Retranchement Cadsandria;
1-298 Tekst;
[1-6] Blanco
Bijbelteksten: Ps. 42:12
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1131; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 391; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 65; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 9a
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06773)
- Opmerkingen: Incompleet: T7 ontbreekt. Met wormgaten in L en O. Foutieve paginering: 168 i.p.v. 188, 292 i.p.v. 262
- Provenance: Maria de Wit; Marretje de Bree (inscripties 17e eeuw op voorschutblad); Dit boekje behoord aan M. van Soest Gentenaar (inscriptie, omstreeks 1900, op achterzijde titelpagina); A. Stigter (inscriptie, laat 20e eeuw, op achterschutblad). Op het achterschutblad staat: 'Harakrokee' en 'Gij zijt bedankt'
- Band: Contemporaine perkamenten band, met latere titel bovenaan op de rug: Ch. Love Balzem Gileads 1659

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2213 C 22)
- Opmerkingen: Incompleet: §1 met frontispice en T8 ontbreken. Waterschade aan de onderzijde van het papier, die in het eerste katern is gerepareerd
- Band: Moderne halfperkamenten band (20e eeuw)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1110 H 14)
- Opmerkingen: Incompleet: T6-T8 ontbreken. Foutieve paginering: 168 i.p.v. 188, 292 i.p.v. 262
- Provenance: Dit boek hoort toe A. Schout (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw)
- Band: Moderne band met perkamenten rug (20e eeuw)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (1282.c)
- Opmerkingen: Incompleet: T6-8 ontbreken. Foutieve paginering: 168 i.p.v. 188, 292 i.p.v. 262
- In convoluut: 1. A. Maxey, Seven godzalige en christelijcke tractaten, Leiden 1652; 2. P. du Mouin, Eerste thien stichtelijcke [..] predicatien, Amsterdam 1657; 3. Ch. Love, Balzem Gileads, Vlissingen 1659
- Band: Zwarte linnen band (20e eeuw)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof

Particuliere Collectie D.A. Verkerk
- Provenance: H.M. van den Bos; N.G. van den Bos (inscripties op voorschutblad; begin 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Balzem Gileads, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Het mergh van de werckige god-geleertheyt, Goes 1658; 3. Chr. Love, Engelands sieckte, Amsterdam 1660
- Band: Contemporaine perkamenten band

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002890
5. Love, ChristopherBondige verhandeling, of de laatste reedenen. (1759)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Bondige verhandeling, of de laatste reedenen, Do: Christoforus Loove: predikant in Engeland. Die volgens zyn zeggen op het schavot, onschuldig ter dood veroordeelt is, gelyk elk onpartige leser, in dese zyn eygen laatste en vrymoedige reden sien kan. Hy betuygt hier zelfs, dat hy wel meer vreese heeft gehad: om een tand uyt te trekken, als hy nu vreesde, dat zyn hooft zoude afgeslagen worden. Hier agter is nog wat nieuws by-gevoegt, over het afsterven; van ons kroon-princes Anna: het hooft van ons Zeven Provintien, &c. &c. &c
Impressum: In de Dragten, by Johannis Olingius, Bybel en boek-verkoper, eenige huysen voorby de Sluys, 1759
Collatie: 8 : A8 B4; 22, [2] p.
STCN-vingerafdruk: 175908 - b1 A2 en$v : *b1 B d
Jaar: 1759
Uitgever(s): Olingius, Johannes (Drachten)
Opmerking(en): 'Ziel-zugt tot God' is een gedicht op het overlijden van prinses Anna van Hannover.
Over editie : Vert. van: The true and perfect speech [...] on the scaffold. London 1651 (Wing L3182).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-19 Tekst;
20-22 Tekst van: Ziel-zugt;
[1-2] Blanco?
Over: Hannover, Anna van (1709-1759)
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1170; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 57b; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 2, sub a
Vindplaats(en): Leeuwarden, Tresoar (Pa 1123)
- Opmerkingen: Incompleet: B4 ontbreekt

Pietasnummer: P97002875
6. Love, ChristopherBrieven en de op het schavot gehoudene leerrede. (1883)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Brieven en de op het schavot gehoudene leerrede / van Christoffel Love. Onveranderde uitgave.
Impressum: Schiedam : D. Weggeman Az., 1883
Colofon: Gedrukt bij J.J. Groen, te Leiden
Omvang: 31 p.
Jaar: 1883
Uitgever(s): Weggeman, D. Az (Schiedam); Groen, J.J. (Leiden)
Opmerking(en): Omslagtitel.
Bevat de briefwisseling tussen Christopher Love en zijn echtgenote Mary Love 14 juli - 22 augustus 1651. De koptitel van het tweede gedeelte luidt: De laatste redenen of oratie.
Over editie : Vert. van: The true and perfect speech [...] on the scaffold. London 1651 (Wing L3182). Vert. van deel van: Love's name lives. London 1651 (Wing L3141).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Colofon;
3-15 Tekst van: Brieven;
16-31 Tekst van: De laatste redenen
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1150; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 58g; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 2, sub f
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Br. R z 4)
- Band: Contemporain papieren omslag met daar omheen een later toegevoegd papieren omslag

Pietasnummer: P03038715
7. Love, ChristopherBrieven en de op het schavot gehoudene leerrede. (1912-1915)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Brieven en de op het schavot gehoudene leerrede / van Christoffel Love. Onveranderde uitgave.
Impressum: Nieuwer ter Aa, Gebr. den Hertog, [tussen 1912-1915]
Omvang: 32 p.
Jaar: 1912-1915
Uitgever(s): Hertog, den gebr. (Nieuwe ter Aa)
Opmerking(en): Grijs papieren omslag met titel. Op omslag: Prijs 20 cent.
Bevat de briefwisseling tussen Christopher Love en zijn echtgenote Mary Love 4 [= 14] juli - 22 augustus 1651. De koptitel van het tweede gedeelte luidt: De laatste redenen of oratie.
Op het achteromslag maakt de uitgever reclame voor: 1. De ware Israeliet; en 2. Des zondaars testament..
Over editie : Vert. van: The true and perfect speech [...] on the scaffold. London 1651 (Wing L3182). Vert. van deel van: Love's name lives. London 1651 (Wing L3141).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-15 Tekst van: Brieven;
16-32 Tekst van: De laatste redenen of oratie
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 58j; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 2, sub i
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XW.07692)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (DB 87)

Particuliere Collectie J. Mastenbroek

Pietasnummer: P03038917
8. Love, ChristopherBrieven en de op het schavot gehoudene leerrede. (1887)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Brieven en de op het schavot gehoudene leerrede van Christoffel Love. Onveranderde uitgave.
Impressum: Utrecht : A. Fisscher, 1887
Omvang: 31 p.
Jaar: 1887
Uitgever(s): Fisscher, A. (Utrecht)
Opmerking(en): Omslagtitel.
Bevat de briefwisseling tussen Christopher Love en zijn echtgenote Mary Love 4 [= 14] juli - 22 augustus 1651. De koptitel van het tweede gedeelte luidt: De laatste redenen of oratie.
Over editie : Vert. van: The true and perfect speech [...] on the scaffold. London 1651 (Wing L3182). Vert. van deel van: Love's name lives. London 1651 (Wing L3141).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-15 Tekst van: Brieven;
16-31 Tekst van: De laatste redenen of oratie
Literatuur: Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 2, sub g
Vindplaats(en): Amsterdam, Bibliotheek PTHU (Br. 4862)
- Band: Papieren omslag. Met een touwtje gebonden

Pietasnummer: P08040398
9. Love, ChristopherBrieven en de op het schavot gehoudene leerrede. (19XX)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Brieven en de op het schavot gehoudene leerrede van Christophorus Love
Impressum: [S.l., s.n., ca. 1900]
Omvang: 40 p.
Jaar: 19XX
Opmerking(en): In groen papieren omslag met titel. Gebonden met twee forse nieten.
Bevat de briefwisseling tussen Christopher Love en zijn echtgenote Mary Love 4 [= 14] juli - 22 augustus 1651. De koptitel van het tweede gedeelte luidt: De laatste redenen of oratie.
Over editie : Vert. van: The true and perfect speech [...] on the scaffold. London 1651 (Wing L3182). Vert. van deel van: Love's name lives. London 1651 (Wing L3141).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-17 Tekst van: Brieven;
18-36 Tekst van: De laatste redenen of oratie;
37-40 Liedtekst: Het kloppen des Heilands
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 58m; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 2, sub h
Literatuur: Niet in Van der Haar, From Abbadie to Young.
Vindplaats(en): Amsterdam, Bibliotheek PTHU (Br. L 723)

Particuliere Collectie J. Mastenbroek
- Opmerkingen: Incompleet: gekleurd omslag ontbreekt

Pietasnummer: P97002867
10. Love, ChristopherBrieven en de op het schavot gehoudene leerrede. (1915-1920)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Brieven en de op het schavot gehoudene leerrede / van Christoffel Love. Onveranderde uitgave.
Impressum: Utrecht : Gebr. den Hertog, [tussen 1915-1920]
Omvang: 26 p.
Jaar: 1915-1920
Uitgever(s): Hertog, Den Gebr. (Utrecht)
Opmerking(en): In gekleurd papieren omslag met titel. Er zijn twee kleuren bekend: groen-grijs en roze. Gebonden met twee nietjes.
Bevat de briefwisseling tussen Christopher Love en zijn echtgenote Mary Love 4 [= 14] juli - 22 augustus 1651. De koptitel van het tweede gedeelte luidt: De laatste redenen of oratie.
Over editie : Vert. van: The true and perfect speech [...] on the scaffold. London 1651 (Wing L3182). Vert. van deel van: Love's name lives. London 1651 (Wing L3141).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-13 Tekst van: Brieven;
14-26 Tekst van: De laatste redenen of oratie
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 58k; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 2, sub j
Literatuur: Niet in Van der Haar, From Abbadie to Young.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XW.07693)
- Band: In groen-grijs omslag

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XW.07757)
- Band: In roze omslag

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Provenance: E. Jonker, Petroleumhandel, Valkstraat 5 - Kampen (stempel op titelpagina; 20e eeuw)
- Band: In roze omslag

Particuliere Collectie J. Mastenbroek
- Provenance: Johan v. Dalen. Gerritje (inscriptie op titelpagina; 20e eeuw)
- Band: In groen-grijs omslag

Particuliere Collectie J. Mastenbroek
- Provenance: D. Martijnse (inscriptie op titelpagina; 20e eeuw)
- Band: In roze omslag

Pietasnummer: P98027165
11. Love, ChristopherCabinet der godsaligheyt. (1658)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Reyniersen, Bartholomeus (1626-1689)
Titel: Het cabinet der godsaligheyt. Ofte een tractaet vande krachtige roepinghe ende verkiesinghe in 16 predicatien, over 2 Petri 1.10. Waer in een christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck geroepen ende uytverkoren is. Ende wat wegh hy behoort in-te-gaen op dat hy de versekeringe daer van verkrijgen mochte. Gepredickt door dien getrouwen dienaer J. Christi Mr. Christophorus Love, in sijn leven predikant in Laurence Jury, tot London. Uyt het Engels vertaelt door B. Reyniersen
Impressum: Tot Vlissinghe, by Abraham van Laren, boeck-verkooper in de Kerck-straet, in de Stuerman. 1658
Collatie: 8 : πA8 A-2B8; [16], 392, [8] p.
STCN-vingerafdruk: 165808 - a1 A2 $da : a2 A5 sal - b1 A s : b2 2B5 oepi
Jaar: 1658
Uitgever(s): Laren, Abraham van (Vlissingen)
Over editie : Vert. van: A treatise of effectual calling and election. London, 1653 (Wing L3178).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-12] Dedicatie van Georgius de Raad aan de gemeente te Vlissingen, Vlissingen 3 november 1657;
[13-16] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, Jeremiah Whitaker, William Taylor en Allen Geere;
1-392 Tekst;
[1-8] Alfabetisch inhoudsregister
Bijbelteksten: 2 Petr. 1:10
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1164; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 387; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 62a; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 6a
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.07629)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: E5 en K5 ongesigneerd
- Provenance: E. Homoet (inscriptie op achterzijde titelpagina; 19e eeuw); J.C. van Schelven (inscriptie op oud schutblad; 20e eeuw)
- Band: Opnieuw gebonden in linnen band (20e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2115 D 1)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (111 B 5:1)
- Opmerkingen: Kleine beschadiging op de titelpagina aan het impressum. Foutieve katernsignatuur: E5 en K5 ongesigneerd
- Provenance: J. Rieborn (inscriptie en plakker met stempel op de voorschutbladen; eind 19e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Vlissingen 1658; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658
- Band: Contemporaine perkamenten band

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: E5 en K5 ongesigneerd
- Provenance: Aandenken. Eigendom van Bernardus van Doesburg BZ. Geschenk van Wilhelmina van Doesburg - weduwe Ederveen (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Vlissingen 1658; 2. Chr. Love, Den strijdt tusschen vleesch en geest, Middelburg 1657
- Band: Contemporaine perkamenten band. Op de rug staat: LOVE LEERREDENEN


- In convoluut: 1. Chr. Love, Den yverigen christen, Utrecht 1656; 2. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Vlissingen 1658; 3. Chr. Love, Love redivivus, Utrecht 1655; 4. Th. Goodwin, De ware vrucht des gebedts, 1656
- Band: Contemporaine perkamenten band

Halle, Frankesche Stiftungen (15 F 22)
- Provenance: Carl Hildebrand von Canstein
- In convoluut: 1. Chr. Love, Het cabinet der godtsaligheydt, Vlissingen 1658; 2. N. Byfield, Gulde regelen van een heyligh leven, Amsterdam 1656; 3. L. Bayly, Practycke ofte oeffeninghe der godsaligheyt, Utrecht 1640

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P01037063
12. Love, ChristopherCabinet der godsaligheyt. (1659)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Reyniersen, Bartholomeus (1626-1689)
Titel: Het cabinet der godsaligheyt. Ofte, Een tractaet van de krachtighe roepinghe ende verkiesinghe in 16 predicatien, over 2 Petri 1.10. Waer in een christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck geroepen ende uyt-verkoren is. Ende wat wegh hy behoort in-te-gaen op dat hy de versekeringhe daer van verkrijgen mochte. Gepredickt door dien getrouwen dienaer J. Christi Mr. Christophorvs Love, in sijn leven predicant in Laurence Iury, tot London. Vyt het Engels vertaelt door B. Reyniersen
Impressum: Tot Middelbvrgh, gedruckt by Franoys Crook, boeck-verkooper, by de Beurs. Anno 1659
Collatie: 8 : πA8 A-2B8; [16], 392, [8] p.
STCN-vingerafdruk: 165908 - a1 A3 hes : a2 A5 e$R - b1 A uw : b2 2B5 e$Ro
Jaar: 1659
Uitgever(s): Croock, Franois (Middelburg)
Opmerking(en): Met gegraveerde titelpagina: Het cabinet der godsaligheyt door Mr Christophorvs Love. Tot Midelburch by Fransocijs Kroock. De gegraveerde titelpagina is een ongesigneerde kopergravure (13.5x8.3 cm).
Over editie : Vert. van: A treatise of effectual calling and election. London, 1653 (Wing L3178).
Inhoud: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-12] Aanspraak van Georgius de Raad aan de gemeente van Vlissingen, Vlissingen 3 november 1657;
[13-15] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, Jeremiah Whitaker, William Taylor en Allen Geere;
[16] Blanco;
1-392 Tekst;
[1-8] Alfabetisch inhoudsregister
Bijbelteksten: 2 Petr. 1:10
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1116; Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1165; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 387; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 62c; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 6c
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (334 C 28)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2117 E 15 [1])

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1028 F 11:1)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 293 i.p.v. 291. Met contemporaine potloodinscriptie op πA8v
- Provenance: Coll. Meertens (inscriptie op voorschutblad)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Middelburg 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658
- Band: Contemporaine perkamenten band met op de rug: C. LOVE Cabinet der godsaligheijd

Leeuwarden, Tresoar (A 904)
- Opmerkingen: Incompleet: titelpagina ontbreekt

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 293 i.p.v. 291
- Band: Contemporaine perkamenten band met op de rug: C: LOVE 16 Prediekat.

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Incompleet: πA1 en de katernen 2A en 2B ontbreken. Foutieve paginering: 293 i.p.v. 291
- Provenance: W. van Ree (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Middelburg 1659
- Band: Halflinnen band (20e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002889
13. Love, ChristopherCabinet der godtsaligheydt. (1659)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Reyniersen, Bartholomeus (1626-1689)
Titel: Het cabinet der godtsaligheydt, ofte: een tractaet vande krachtighe roepinghe ende verkiesinghe. In 16. predicatien, over 2 Petri 1.10. Waer in een christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck gheroepen ende uytverkoren is. Ende wat wegh hy behoordt in te gaen, op dat hy de versekeringhe daer van verkrijghen mochte. Gepredickt door dien ghetrouwen dienaer J. Christi Mr. Christophorus Love, in sijn leven predikant in Laurence Jury, tot London. Vyt 't Engels vertaelt door Bartholomeus Reyniersz. Den tweeden druck.
Impressum: Tot Vlissinghe, by Abraham van Laren, boeck-verkooper in de Kerck-straet, in de Stuerman. 1659
Collatie: 8 : πA8 A-2B8; [16], 392, [8] p.
STCN-vingerafdruk: 165908 - a1 A2 $vri : a2 A5 or - b1 A v : b2 2B5 oepi
Jaar: 1659
Uitgever(s): Laren, Abraham van (Vlissingen)
Over editie : Vert. van: A treatise of effectual calling and election. London, 1653 (Wing L3178).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-12] Dedicatie van Georgius de Raad aan de gemeente te Vlissingen, Vlissingen 3 november 1657;
[13-16] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, Jeremiah Whitaker, William Taylor en Allen Geere;
1-392 Tekst;
[1-8] Alfabetisch inhoudsregister
Bijbelteksten: 2 Petr. 1:10
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1117; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 62b; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 6b
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.07695)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: H2 i.p.v. O2. Foutieve paginering: 160 i.p.v. 184, 103 i.p.v. 203, 105-106 i.p.v. 205-206, 239 i.p.v. 237, 259 i.p.v. 279, 309 i.p.v. 308, 346 i.p.v. 364
- Provenance: Adriaan Goeman Adriana de Munck getroud den 2 october 1823 (inscriptie op 2B4v)
- Band: Halfperkamenten band (20e eeuw; met oud perkament). Bindfout: katern D is gebonden voor katern C

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1027 G 17)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: H2 i.p.v. O2. Foutieve paginering: 160 i.p.v. 184, 103 i.p.v. 203, 105-106 i.p.v. 205-206, 239 i.p.v. 237, 259 i.p.v. 279, 309 i.p.v. 308, 346 i.p.v. 364
- Band: Halfperkamenten band (20e eeuw; met oud perkament)

Alkmaar, Regionaal Archief (53 C 3/1)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof

Particuliere Collectie D.A. Verkerk
- Opmerkingen: De titelpagina is beschadigd
- Band: Contemporaine perkamenten band

Halle, Frankesche Stiftungen (86 H 11)
- Provenance: Friedrich Breckling
- In convoluut: 1. Chr. Love, Cabinet, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658; 3. Het mergh der werkige godt-geleerdtheidt, Utrecht 1657; 4. S. Smith, Davids gesegende man, Nymegen 1667; 5. W. Cowper, Anatomie, Dordrecht 1654; 6. A. van de Velde, Oogensalve, Utrecht 1659

Londen, British Library (1607/3411)

Zie ook: Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Volledige tekst van British Library Londen in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002891
14. Love, ChristopherChristens onderrichtinge. (1659)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Laren, Abraham van (1633-1679)
Titel: Een christens onderrichtinge; dienende om hem te gheleyden door all' 't gene hem in dese wereldt door Gods voorzienigheydt overkomt. Voor-gestelt in 15 predicatien over 1 Cor. 7.30:31. Door Mr. Christophorus Love, in sijn leven predikant in Laurence Jury, tot London. Uyt het Engels vertaelt door Abraham van Laren
Impressum: Tot Vlissinghe, by Abraham van Laren, boeck-verkooper in de Kerck-straet, inde Stuer-man. Anno 1659
Collatie: 8 : ***8 A-R8; [16], 270 [= 272] p.
STCN-vingerafdruk: 165908 - a1 ***2 vruc : a2 ***4 e$voo - b1 A e : *b2 R4 $qua
Jaar: 1659
Uitgever(s): Laren, Abraham van (Vlissingen)
Over editie : Vert. van: The christians directory. London 1653 (Wing L3145).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-12] Voorrede van Cornelius Somer, Vlissingen 1 februari 1659;
[13-16] Voorrede van Edmund Calamy, Simon Ashe, Jeremiah Whitaker, William Taylor en Allen Geere;
1-250 [= 252] Tekst;
251-270 [= 253-272] Inhoudsregister
Bijbelteksten: 1 Kor. 7:30-31
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1121; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 392; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 66a; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 10a
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-2000)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: ***5 en L5 ongesigneerd. Foutieve paginering: 175 i.p.v. 174, springt van 176 naar 175, 153 i.p.v. 253, 161-162 i.p.v. 261-262
- Provenance: Ex-libris P.A. Pijnappel (plakker op voorschutblad)
- Band: Moderne lederen band (20e eeuw)

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU Wa 124 A 11)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: ***5 en L5 ongesigneerd. Foutieve paginering: 175 i.p.v. 174, springt van 176 naar 175, 153 i.p.v. 253, 161-162 i.p.v. 261-262
- Provenance: J. Boerhout (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Een christens onderrichtinge, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658; 3. Chr. Love, Engelands sieckte, Amsterdam 1660
- Band: Moderne lederen band (20e eeuw)

Particuliere Collectie D.A. Verkerk
- Provenance: Poelmeijer (inscriptie op voorschutblad; 18e eeuw?)
- In convoluut: 1. Chr. Love, 's Hemels-heerlykheit, Utrecht 1659; 2. Chr. Love, Een christens onderrichtinge, Vlissingen 1659
- Band: Contemporaine lederen band

Fulda, Landesbibliothek (Theol Gb 10/56)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002885
15. Love, ChristopherChristens onderrichtinge. (190X)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Laren, Abraham van (1633-1679)
Titel: Eens christens onderrichtinge; dienende om hem te geleyden door al 't gene hem in dese wereldt door Gods voorsienigheydt, overkomt. Voorgesteld in vijftien predikatien van den eerwaerdigen godtsaligen, geleerden Mr. Christophorus Love. In sijn leven getrouw bedienaar des h. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, uyt het Engels vertaelt door A. van Laren. Onveranderde uitgave naar 1669.
Impressum: Rotterdam, L. Dorsman, Nieuwe Markt 15, [begin 20e eeuw]
Omvang: 224 p.
Jaar: 190X
Uitgever(s): Dorsman, L. (Rotterdam)
Opmerking(en): Uit het Engels vertaald door Abraham van Laren.
Over editie : Uitgave op basis van: Theologia practica. Amsterdam, wed. J.H. Boom, 1669. Vert. van: The christians directory. London 1653 (Wing L3145). Vert. van: Directions for profitable hearing, in: The true doctrine of mortification. London 1654 (Wing L3183).
(Onder)deel: Bevat tevens: Onderrichtinge om profijtelijck te hooren. Deze preek is vertaald door Petrus de Lange. De eerste uitgave hiervan verscheen in: Theologia practica, tweede druk, Amsterdam 1664, p. 804-806.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3 Voorrede van de uitgever [= L. Dorsman];
4 Blanco;
5-210 Tekst van: Eens christens onderrichtinge;
210-219 Tekst van: Onderrichtinge;
220-224 Drie gedichten
Bijbelteksten: 1 Kor. 7:30-31; Luk. 8:18
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 66c; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 10c
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07599)
- Provenance: Levensmiddelenbedrijf P. Eikelboom Willemstraat 182 Slikkerveer (stempel op titelpagina; 20e eeuw)
- Band: Kunstlederen band (20e eeuw)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (46 B 21)

Pietasnummer: P08040405
16. Love, ChristopherChristens onderrigting. (1858-1859)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Laren, Abraham van (1633-1679)
Titel: Eens christens onderrigting, dienende om hem te geleiden door al hetgeen hem in deze wereld, door Gods voorzienigheid, overkomt. Voorgesteld in 15 predikatin door Mr. Christophorus Love
Impressum: Te Sneek, bij J. Campen, [1858 of 1859]
Omvang: 257 p.
Jaar: 1858-1859
Uitgever(s): Campen, J. (Sneek)
Reeks: Theologia practica; VIII.
Opmerking(en): Door Abraham van Laren uit het Engels vertaald.
Over editie : Vert. van: The christians directory. London 1653 (Wing L3145).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-243 Tekst;
244 Blanco;
245-257 Inhoudsregister
Bijbelteksten: 1 Kor. 7:30-31
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1122; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 69h [deel]; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 10b
Literatuur: De Bazuin, 6, nr 26 (28 januari 1859). Is leverbaar.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07106:1)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [ca. 1857]; 2. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [ca. 1857]; 3. Chr. Love, Verhandeling van de belijdenis der zonden, Sneek [ca. 1857]; 4. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [ca. 1857]; 5. Chr. Love, Love redivivus, Sneek [ca. 1857]
- Band: Contemporaine lederen band met rugtitel: C. LOVE, THEOLOGIA PRACTICA 3. De platten zijn voorzien van modern marmerpapier

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (5096383)
- Opmerkingen: Fotokopie met impressum 'Lopik, Benschop, 1997' op nieuwe titelpagina

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (110 C 21:6)
- Provenance: J. Steinrath (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [1858-1859]; 2. Chr. Love, Love redivivus, Sneek [1858-1859]; 3. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [1858]; 4. Chr. Love, De ijverige christen, Sneek [1858-1859]; 5. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [1858-1859]; 6. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [1858-1859]
- Band: Contemporaine halflederen band met op de rug: C. LOVE. VERSCHILLENDE GODSDIENSTIGE STOFFEN

Tilburg, Universiteitsbibliotheek (CBM TF A 41186/377)

Leeuwarden, Tresoar (B 38494)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Pr 1189:2)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [1858]; 2. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [1858 of 1859]; 3. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [1858 of 1859]; 4. Chr. Love, Verhandeling van de belijdenis der zonden, Sneek [1858 of 1859]; 5. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [1858-1859]
- Band: Contemporaine halflinnen band met op de rug: C. LOVE

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Particuliere Collectie D.A. Verkerk
- In convoluut: 1. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [1858]; 2. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [1858 of 1859]
- Band: Contemporaine halflederen band

Pietasnummer: P08040161
17. Love, ChristopherChristus' hemelvaart. (1858-1859)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Christus' hemelvaart. Door Mr. Christophorus Love
Impressum: Te Sneek, bij J. Campen, [1858 of 1859]
Omvang: 166 p.
Jaar: 1858-1859
Uitgever(s): Campen, J. (Sneek)
Reeks: Theologia practica; XI.
Opmerking(en): Door Petrus de Lange uit het Engels vertaald. Sommige exemplaren bevatten aan het einde een blad met twee omslagtitels.
Over editie : Vert. van: A discourse of Christs ascension into heaven, in: The penitent pardoned. London 1657 (Wing L3171). De eerste uitgave verscheen in: Theologia practica, Amsterdam 1659, p. 389-430.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-157 Tekst;
158 Blanco;
159-166 Inhoudsoverzicht
Bijbelteksten: Joh. 14:3
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1133; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 69h [deel]; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 16a2
Literatuur: Onderdeel van FATY I 1113.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07106:4)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [ca. 1857]; 2. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [ca. 1857]; 3. Chr. Love, Verhandeling van de belijdenis der zonden, Sneek [ca. 1857]; 4. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [ca. 1857]; 5. Chr. Love, Love redivivus, Sneek [ca. 1857]
- Band: Contemporaine lederen band met rugtitel: C. LOVE, THEOLOGIA PRACTICA 3. De platten zijn voorzien van modern marmerpapier

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (110 C 21:1)
- Provenance: J. Steinrath (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [1858-1859]; 2. Chr. Love, Love redivivus, Sneek [1858-1859]; 3. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [1858]; 4. Chr. Love, De ijverige christen, Sneek [1858-1859]; 5. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [1858-1859]; 6. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [1858-1859]
- Band: Contemporaine halflederen band met op de rug: C. LOVE. VERSCHILLENDE GODSDIENSTIGE STOFFEN

Tilburg, Universiteitsbibliotheek (CBM TF A 41186/377)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Pr 1189:5)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [1858]; 2. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [1858 of 1859]; 3. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [1858 of 1859]; 4. Chr. Love, Verhandeling van de belijdenis der zonden, Sneek [1858 of 1859]; 5. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [1858-1859]
- Band: Contemporaine halflinnen band met op de rug: C. LOVE

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Dg 1168:5)
- Opmerkingen: Bevat blad met omslagtitels
- Provenance: J. Bakker (inscriptie op verschillende plaatsen; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. C. Love, De dienst der engelen, Sneek [ca. 1857]; 2. C. Love, Engelands ziekte, Sneek [ca. 1857]; 3. C. Love, Des zondaars testament, Sneek [ca. 1857]; 4. C. Love, De ware leer der dooding, Sneek [ca. 1857]; 5. C. Love, Christus hemelvaart, Sneek [ca. 1857]
- Band: Latere band met papieren omslag (20e eeuw)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Pietasnummer: P08040159
18. Love, ChristopherChristus' opvaring ten hemel. (1980)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Titel: Christus' opvaring ten hemel / door Christopher Love, predikant te Londen
Impressum: Gorinchem, Romijn & Van der Hoff, 1980
Omvang: 20 p.
Jaar: 1980
Uitgever(s): Romijn & Van der Hoff (Gorinchem)
Reeks: Bibliotheek "Overjarig Koren", jrg 55, nr 1
Opmerking(en): De vertaler is Petrus de Lange.
Over editie : Vert. van: A discourse of Christs ascension into heaven, in: The penitent pardoned. London 1657 (Wing L3171). Deze uitgve bevat twee gedeelten uit de verhandeling 'Christi opvaringe ten hemel'. De complete eerste uitgave verscheen in: Theologia practica. Amsterdam 1659, p. 389-430. De hier aanwezige tekst is te vinden op de p's 389-394 en 400-401.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-20 Tekst
Bijbelteksten: Joh. 14:3
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 75; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 16, sub a
Vindplaats(en): Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (OK 55:1)

Pietasnummer: P03038918
19. Love, ChristopherCoopmans onderrichtinge. (1972)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Laren, Abraham van (1633-1679)
Titel: Eens coopmans onderrichtinge, door Mr. Christophorus Love. In zijn leven getrouw bedienaar des h. Evangeliums te St. Lawrence Jewry binnen Londen. Waaraan toegevoegd De biddende koopman van Coenraad Mel
Impressum: Leerdam, G. Kool, 1972
Omvang: 76 p.
Jaar: 1972
Uitgever(s): Kool (Leerdam)
Opmerking(en): Bevat de preken VIII-XII uit 'Eens christens onderrichtinge'. Ze werden uit het Engels vertaald door Abraham van Laren. De eerste uitgave verscheen: Vlissingen, Abraham van Laren, 1659.
Over editie : Vert. van: The christians directory. London 1653 (Wing L3145). Licht gewijzigde handelseditie van de uitgave Giessen, Stichting "Eene rechte wage ende weeghschale zijn des Heeren", 1971.
(Onder)deel: Bevat tevens: Conrad Mel, De biddende koopman. Deze overdenking over Ps. 15: 1-2 is ontleend aan: C. Mel, De christelyke koopman, behelsende de voornaamste plichten [...] eenes koopmans. Amsterdam, de Jansoons van Waesberge, 1722.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-6 Tekst van: De biddende koopman;
7-21 Korte biografie van Christopher Love;
22 Blanco;
23-76 Tekst
Bijbelteksten: Ps. 15:1-2; 1 Kor. 7:30
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 66d; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 10, sub b
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (832 D 8)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Pr 1209)
- Band: Bruine kunststof band

Opheusden, Steenblokbibliotheek (4298)

Pietasnummer: P97002866
20. Love, ChristopherDienst der engelen. (1658)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Laren, Abraham van (1633-1679)
Titel: Den dienst der engelen aen de uyt-verkorene op der aerden. Ofte een tractaet over de woorden Hebr. 1.14. Zijnse niet alle ghedienstighe geesten, die tot dienst uyt-ghesonden worden om der gene wille die de saligheydt be-erven sullen? Door Mr. Christophorus Love, in sijn leven predikant in Laurence Jury tot London. Uyt het Engels vertaelt door Abraham van Laren
Impressum: Tot Vlissinghe, by Abraham van Laren, boeck-verkooper inde Kerck-straet, inde Stuer-man. 1658
Collatie: 8 : ***2 A-D8 E6; [4], 74, [2] p.
STCN-vingerafdruk: 165808 - a1=a2 ***2 voorde$ - b1 A r$ : b2 E4 $ge
Jaar: 1658
Uitgever(s): Laren, Abraham van (Vlissingen)
Opmerking(en): De voorrede van Edmund Calamy c.s. in de eerste drie uitgaven van de vertaling is identiek met het het laatste gedeelte van de verantwoording, die voorkomt in het begin van 'The dejected soules cure'.
Over editie : Vert. van: The ministry of the angels to the heirs of salvation. Dit is een toevoeging aan: The dejected soules cure. Londen 1657. (Wing L3151).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-4] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, William Taylor, William Whitaker, Matthew Poole en Josiah Church;
1-74 Tekst;
[1-2] Blanco
Bijbelteksten: Hebr. 1:14
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 63a; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 7a
Literatuur: Niet in Van der Haar, From Abbadie to Young.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06279:3)
- Opmerkingen: Incompleet: E6 ontbreekt. Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Provenance: N. Dit Boek behoort aan C.N. de Ronde te Buren (gedrukte plakker)
- In convoluut: 1. L. Bayly, De practycke of oeffeninge der godsaligheyt, Utrecht 1660; 2. C. Love, Het mergh van de werkige godt-geleerdtheidt, Utrecht 1657; 3. C. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.07666:2)
- Opmerkingen: Incompleet: E6 ontbreekt. Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- In convoluut: 1. Chr. Love, Engelands sieckte, Amsterdam 1660; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658
- Band: Halfperkamenten band (20e eeuw; met oud perkament)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (111 B 5:2)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Provenance: J. Rieborn (inscriptie en plakker met stempel op de voorschutbladen; eind 19e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Vlissingen 1658; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658
- Band: Contemporaine perkamenten band

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (62 H 29,2)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1028 F 11:2)
- Opmerkingen: Incompleet: E5-6 ontbreken. Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Provenance: Coll. Meertens (inscriptie op voorschutblad)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Middelburg 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658
- Band: Contemporaine perkamenten band met op de rug: C. LOVE Cabinet der godsaligheijd

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering. Het dubbelblad E3-E4 is verkeerd ingebonden
- Provenance: J. Boerhout (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Een christens onderrichtinge, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658; 3. Chr. Love, Engelands sieckte, Amsterdam 1660
- Band: Moderne lederen band (20e eeuw)

Halle, Frankesche Stiftungen (41 H 16 [4])
- Provenance: Carl Hildebrand von Canstein
- In convoluut: 1. Chr. Love, Love redivivus, Utrecht 1655; 2. Chr. Love, Den strijdt tusschen vleesch en Geest, Utrecht 1656; 3. Chr. Love, Den yverigen christen, Utrecht 1656; 4. Het mergh der werkige godt-geleerdtheidt, Utrecht 1657; 5. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658

Halle, Frankesche Stiftungen (86 H 11 [1])
- Provenance: Friedrich Breckling
- In convoluut: 1. Chr. Love, Cabinet, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658; 3. Het mergh der werkige godt-geleerdtheidt, Utrecht 1657; 4. S. Smith, Davids gesegende man, Nymegen 1667; 5. W. Cowper, Anatomie, Dordrecht 1654; 6. A. van de Velde, Oogensalve, Utrecht 1659

Zie ook: Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (ex. XI.06279:3) in Google Books
Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (ex. XI.07666:2) in Google Books
Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002895
21. Love, ChristopherDienst der engelen. (1659)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Laren, Abraham van (1633-1679)
Titel: Den dienst der engelen aen de uyt-verkorene op der aerden. Ofte een tractaet over de woorden Hebr. 1.14. Zijnse niet alle gedienstige geesten, die tot dienst uyt-gesonden worden om der gene wille die de saligheydt be-erven sullen? Door Mr. Christophorus Love, in sijn leven predikant in Laurence Jury, tot London. Uyt het Engels vertaelt door Abraham van Laren
Impressum: Tot Vlissinghe, by Abraham van Laren, boeck-verkooper in de Kerk-straet, in de Stuer-man. 1659
Collatie: 8 : A-E8; 78, [2] p.
STCN-vingerafdruk: 165908 - b1 A3 oor : b2 E5 $die
Jaar: 1659
Uitgever(s): Laren, Abraham van (Vlissingen)
Opmerking(en): De voorrede van Edmund Calamy c.s. in de eerste drie uitgaven van de vertaling is identiek met het het laatste gedeelte van de verantwoording, die voorkomt in het begin van 'The dejected soules cure'.
Over editie : Vert. van: The ministry of the angels to the heirs of salvation. Dit is een toevoeging aan: The dejected soules cure. Londen 1657. (Wing L3151).
(Onder)deel: Een gedeelte van de oplage is in 1661 toegevoegd aan: [Anoniem], Naackt vertoogh van den algemeenen schrickelicken dagh. Middelburg, Adriaan Baldeus, 1661. Baldeus probeerde zijn fondsrestant over de dag des oordeels beter verkoopbaar te maken door er een goedlopend werk van Christopher Love aan toe te voegen. Dit had kennelijk effect, want in 1665 kwam de Middelburgse uitgever Jacob de Later met een nieuwe uitgave van deze combinatie.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-4 Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, William Taylor, William Whitaker, Matthew Poole en Josiah Church;
5-78 Tekst;
[1-2] Blanco
Bijbelteksten: Hebr. 1:14
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1155; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 393; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 63b; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 7b
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2214 E 30:2)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: A3 i.p.v. A2
- Band: Opnieuw gebonden in contemporaine perkamenten band (19e eeuw). Daarbij afgesneden en van nieuwe schutbladen voorzien

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1078 D 30)
- Opmerkingen: Incompleet: E8 ontbreekt. Foutieve katernsignatuur: A3 i.p.v. A2
- Band: Ongebonden. Dit exemplaar was voorheen een onderdeel van 'Naackt vertoogh', Middelburg 1661 (1027 A 14) en is ten onrechte bij de restauratie daarvan niet meegebonden

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Incompleet: D1 en E8 ontbreken. Foutieve katernsignatuur: A3 i.p.v. A2
- Provenance: W. van Ree (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Middelburg 1659
- Band: Latere halflinnen band (20e eeuw)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002886
22. Love, ChristopherDienst der engelen. (1665)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Laren, Abraham van (1633-1679)
Titel: Den dienst der engelen, aen de uyt-verkorene op der aerden: ofte, een tractaet over de woorden Hebr. 1.14. Zijnse niet alle gedienstige geesten, die tot dienst uyt-gesonden worden, om der gene wille die de saligheydt beerven sullen? Door Mr. Christophorus Love, in sijn leven predikant in Laurence Jury, tot London. Uyt het Engels vertaelt
Impressum: Tot Middelburg, by Jacobus de Later, boeck-drucker, woonende op de Burght, in 't Gekroonde Papier, 1665
Collatie: 8 : A-F8; 95, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 166508 - b1 A2 wa : *b2 F3 ster
Jaar: 1665
Uitgever(s): Later, Jacob de (Middelburg)
Opmerking(en): De voorrede van Edmund Calamy c.s. in de eerste drie uitgaven van de vertaling is identiek met het het laatste gedeelte van de verantwoording, die voorkomt in het begin van 'The dejected soules cure'.
De tussentitelpagina van 'Juffr. Love's brief aen haer man' bevat een portretgravure (8.1x7 cm) met onderschrift: Mr. Christophorus Love. C.J. v. Ceulen juniior. Abraham Conradi schulp.
Over editie : Vert. van: The ministry of the angels to the heirs of salvation. Dit is een toevoeging aan: The dejected soules cure. London 1657. (Wing L3151). Vert. van: Loves name lives, or, a publication of divers petitions. London 1651 (Wing L3141).
(Onder)deel: Bevat tevens: Juffr. Love's brief aen haer man Mr. Christophorvs Love. Tot Middelburgh, by Jacobus de Later, boeck-drucker, 1665. Het betreft de zes brieven tussen Christopher Love en zijn echtgenote Mary Love uit de periode 14 juli - 22 augustus 1651. Ze zijn ontleend aan 'Love redivivus'.
Onderdeel van: [Anoniem], Naackt vertoogh van den algemeenen schrickelicken dagh des oordeels. Mitsgaders: een tractaat van den dienst der engelen [...] en de laetste brieven van Mr. Christophorus Love. Middelburg, Jacobus de Later, 1665.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-4 Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, William Taylor, William Whitaker, Matthew Poole en Josiah Church;
5-82 Tekst;
83 Tussentitelpagina van: Juffr. Love's brief;
84 Blanco;
85-95, [1] Tekst van: Juffr. Love's brief
Bijbelteksten: Hebr. 1:14
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1156; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 393; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 71b; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 7c
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.09217:2)
- Provenance: J. v. Doesburg (inscriptie op verschillende plaatsen in het voorafgaande gedeelte; begin 20e eeuw)
- Band: Lederen band (20e eeuw)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1078 D 29:2)
- Opmerkingen: Van het laatste blad is de onderzijde afgescheurd. Foutieve katernsignatuur: E5 ongesigneerd. Foutieve paginering: 64 i.p.v. 46

Zie ook: Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P03038717
23. Love, ChristopherDienst der engelen. (1858-1859)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Laren, Abraham van (1633-1679)
Titel: De dienst der engelen aan de uitverkorenen op aarde. Door Mr. Christophorus Love
Impressum: Te Sneek : bij J. Campen, [1858 of 1859]
Omvang: 74 p.
Jaar: 1858-1859
Uitgever(s): Campen, J. (Sneek)
Reeks: Theologia practica; IX.
Opmerking(en): Door Abraham van Laren uit het Engels vertaald. Sommige exemplaren bevatten aan het einde een blad met twee omslagtitels: Mr. C. Love. Theologia Practica. Dl IX. Mr. C. Love, De dienst der engelen.
Over editie : Vert. van: The ministry of the angels to the heirs of salvation, in: The dejected soules cure. Londen 1657. (Wing L3151).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-70 Tekst;
71-74 Inhoudsregister
Bijbelteksten: Hebr. 1:14
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1157; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 69h [deel]; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 7d
Literatuur: De Bazuin, 6, nr 26 (28 januari 1859). Is leverbaar.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07106:2)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [ca. 1857]; 2. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [ca. 1857]; 3. Chr. Love, Verhandeling van de belijdenis der zonden, Sneek [ca. 1857]; 4. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [ca. 1857]; 5. Chr. Love, Love redivivus, Sneek [ca. 1857]
- Band: Contemporaine lederen band met rugtitel: C. LOVE, THEOLOGIA PRACTICA 3. De platten zijn voorzien van modern marmerpapier

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07124)
- Opmerkingen: Bevat blad met omslagtitels
- Provenance: R. Vogel 1875 (inscriptie op p. 74)
- Band: Buckram band (20e eeuw)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (110 C 21:5)
- Provenance: J. Steinrath (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [1858-1859]; 2. Chr. Love, Love redivivus, Sneek [1858-1859]; 3. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [1858]; 4. Chr. Love, De ijverige christen, Sneek [1858-1859]; 5. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [1858-1859]; 6. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [1858-1859]
- Band: Contemporaine halflederen band met op de rug: C. LOVE. VERSCHILLENDE GODSDIENSTIGE STOFFEN

Tilburg, Universiteitsbibliotheek (CBM TF A 41186/377)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Dg 1168:1)
- Opmerkingen: Incompleet: p. 73-74 ontbreekt
- Provenance: J. Bakker (inscriptie op achterzijde titelpagina; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. C. Love, De dienst der engelen, Sneek [ca. 1857]; 2. C. Love, Engelands ziekte, Sneek [ca. 1857]; 3. C. Love, Des zondaars testament, Sneek [ca. 1857]; 4. C. Love, De ware leer der dooding, Sneek [ca. 1857]; 5. C. Love, Christus hemelvaart, Sneek [ca. 1857]
- Band: Latere band met papieren omslag (20e eeuw)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Pr 1189:3)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [1858]; 2. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [1858 of 1859]; 3. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [1858 of 1859]; 4. Chr. Love, Verhandeling van de belijdenis der zonden, Sneek [1858 of 1859]; 5. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [1858-1859]
- Band: Contemporaine halflinnen band met op de rug: C. LOVE

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Pietasnummer: P08040160
24. Love, ChristopherEngelands sieckte. (1660)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Lange, Petrus de (1631/2-1716) ; Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: Engelands sieckte. Uytge-breydt in een predicatie ghedaen tot Uxbridge, den 30 Ianu. 1644. zijnde de eerste dagh van de Treves. Met een verantwoordinge van den autheur, over de schandaleuse bekladdinghen op hem gheworpen door de quaatwillige partye. Door Mr. Christophorus Love, vertaalt door P. de Lange. Als mede Stichtige meditatien en godvruchtige rissolutien, door den selven autheur. Den tweeden druk, over-sien en verbetert.
Impressum: t' Amstel-dam. By Baltus en Johannes de Wild' op de Haerlemmerstraet over de Pince-sluys, 1660
Collatie: 8 : A-F8; 96 p.
STCN-vingerafdruk: 166008 - b1 A2 r$go : b2 F5 noc
Jaar: 1660
Uitgever(s): Wild', Baltus de (Amsterdam); Wild', Johannes de (Amsterdam)
Over editie : Vert. van: Englands distemper. London 1645 (Wing L3152). De eerste uitgave verscheen in: Theologia practica, Amsterdam 1659, p. 1-15.
(Onder)deel: Bevat tevens: Stichtighe meditatien en godtvruchtige resolutien. Door Mr. Christophorus Love. Overgeset door I.P.J.C [= Jacobus Koelman]. De brontekst hiervan is onbekend.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Voorrede van Petrus de Lange;
3-15 Voorrede van Christopher Love, Windsor Castle 7 maart 1644;
16-59 Tekst van: Engelands Sieckte;
60-96 Tekst van: Stichtighe meditatien;
[1] Blanco
Bijbelteksten: Jer. 33:6
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 70; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 14a
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.07666:1)
- Opmerkingen: Titelpagina beschadigd door het inplakken van een nieuw schutblad. Foutieve paginering: 59 i.p.v. 95
- Band: Halfperkamenten band (20e eeuw; met oud perkament)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 59 i.p.v. 95
- Provenance: J. Boerhout (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Een christens onderrichtinge, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658; 3. Chr. Love, Engelands sieckte, Amsterdam 1660
- Band: Moderne lederen band (20e eeuw)

Particuliere Collectie D.A. Verkerk
- Opmerkingen: Incompleet: blad F8 in fotokopie
- Provenance: H.M. van den Bos; N.G. van den Bos (inscripties op voorschutblad; begin 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Balzem Gileads, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Het mergh van de werckige god-geleertheyt, Goes 1658; 3. Chr. Love, Engelands sieckte, Amsterdam 1660
- Band: Contemporaine perkamenten band

Halle, Frankesche Stiftungen (34 H 19)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 59 i.p.v. 95
- In convoluut: 1. E.D. Warffum, Spiegel van der konincks Davids lijden, ende geduldigheyt, Groningen 1660; 2. E. Reynolds, Israels gebedt in tijd van benaudtheyd, Bolsward 1660; 3. Chr. Love, Engelands sieckte, Amsterdam 1660

Zie ook: Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P01036770
25. Love, ChristopherEngelands ziekte. (1860)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Lange, Petrus de (1631/2-1716) ; Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: Engelands ziekte; alsmede eene verantwoording tegen den smaad en laster op hem geworpen. Door Mr. C. Love
Impressum: Te Sneek, bij J. Campen. [1860]
Omvang: 90 p.
Jaar: 1860
Uitgever(s): Campen, J. (Sneek)
Reeks: Theologia practica; XIV.
Opmerking(en): Het eerste werk is door Petrus de Lange uit het Engels vertaald en het tweede door Jacobus Koelman.
Over editie : Vert. van: Englands distemper. London 1645 (Wing L3152). De eerste uitgave verscheen in: Theologia practica, Amsterdam 1659, p. 1-15.
(Onder)deel: Bevat tevens: Stichtende overdenkingen en godvruchtige voornemens. De brontekst is onbekend.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-15 Voorrede van Christopher Love, Windsor Castle 7 maart 1644;
16-57 Tekst van: Engelands Sieckte;
58-87 Tekst van: Stichtende overdenkingen;
88-90 Inhoudsregister
Bijbelteksten: Jer. 33:6
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1134; Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1153; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 69h [deel]; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 14b
Literatuur: De Heraut, 11 (21 februari 1860), k. 128. Band XIV is zojuist verschenen. De banden XV-XXI worden nog dit jaar aan de intekenaren verzonden. Daarmee is het gehele werk compleet.
Vindplaats(en): Amsterdam, Bibliotheek PTHU (110 C 20:5)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Kabinet der godzaligheid, Sneek [1857]; 2. Chr. Love, De ware Israliet, Sneek [1860]; 3. Chr. Love, De ware leer der dooding, Sneek [1860]; 4. Chr. Love, Verhandeling van de belijdenis der zonden, Sneek [1858-1859]; 5. Chr. Love, Engelands ziekte, Sneek [1860]; 6. Chr. Love, De alomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods, Sneek [1858]
- Band: Contemporaine half lederen band met op de rug: C. LOVE. VERSCHILLENDE GODSDIENSTIGE STOFFEN

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Dg 1168:2)
- Opmerkingen: Incompleet: titelpagina ontbreekt
- Provenance: J. Bakker (inscriptie op verschillende plaatsen; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. C. Love, De dienst der engelen, Sneek [ca. 1857]; 2. C. Love, Engelands ziekte, Sneek [ca. 1857]; 3. C. Love, Des zondaars testament, Sneek [ca. 1857]; 4. C. Love, De ware leer der dooding, Sneek [ca. 1857]; 5. C. Love, Christus hemelvaart, Sneek [ca. 1857]
- Band: Latere band met papieren omslag (20e eeuw)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Pietasnummer: P03038697
26. Love, ChristopherGraden in de genade. (1929)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Versteegh, Henrick (1630-1673)
Titel: Graden in de genade / door Chr. Love
Impressum: Rotterdam : Mazijk's uitgevers-bureau, 1929
Omvang: 2 dl (35; 28 p.).
Jaar: 1929
Uitgever(s): Mazijk's uitgevers-bureau (Rotterdam)
Reeks: Bibliotheek "Overjarig koren"; jrg. 6, nr. 10-11.
Opmerking(en): De vertaler is Henrick Versteegh.
Over editie : Vert. van: Grace. London 1652 (Wing L3155). Deze uitgave bevat alleen de eerste vijf preken. De eerste uitgave verscheen als: Love redivivus. Utrecht 1654.
Inhoud: 1 Titelpagina van dl 1;
2 Blanco;
3-35 Tekst van dl 1;
1 Titelpagina van dl 2;
2 Blanco;
3-28 Tekst van dl 2
Bijbelteksten: 1 Kon. 14:13
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1142; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 75; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 2, sub k
Vindplaats(en): Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (OK 6:10-11)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (GP 2038-2039)

Pietasnummer: P03038714
27. Love, ChristopherHeerlijkheid des hemels. (1858)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: De heerlijkheid des hemels en de schrikkelijkheid der hel. Voorgesteld in 17 predikatien door Mr. Christophorus Love
Impressum: Sneek, J. Campen, [1858]
Omvang: 408, 13 p.
Jaar: 1858
Uitgever(s): Campen, J. (Sneek)
Reeks: Theologia practica; V.
Opmerking(en): Door Jacobus Koelman uit het Engels vertaald.
Over editie : Vert. van: Heavens glory, hells terror. London [1653] (Wing L3161).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-408 Tekst;
1-13 Inhoudsoverzicht
Bijbelteksten: Kol. 3:4; Matth. 10:28
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1147; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 69h [deel]; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 12b
Literatuur: De Bazuin, 5, nr 19 (11 december 1857). Is ter perse; Nieuwsblad voor den boekhandel, 25. nr 31 (5 augustus 1858), p. 134. Prijs f 1,15.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07606:1)
- Opmerkingen: Met een lithografisch portret in ovaal (ca. 11.2x8.3 cm) en onderschrift: Lith: J M Dunst te Zwolle. Mr. Christophorus Lve, In zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangelieums in Laurence Jurij, binnen Londen, onthalsd op Touwerhil den 22. Augustus 1651
- In convoluut: 1. Chr. Love, De heerlijkheid des hemels, Sneek [ca. 1857]; 2. Chr. Love, De alomtegenwoordigheid Gods, Sneek [ca. 1857]; 3. Chr. Love, De schuldige pligt, Sneek [ca. 1857]; 4. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [ca. 1857]
- Band: Moderne band met perkamenten rug

Leeuwarden, Tresoar (In: Wb 429)

Londen, British Library (4406.bb.24)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Pietasnummer: P03038703
28. Love, ChristopherHeerlijkheit des hemels, en schrikkelijkheidt der helle. (1659)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Lange, Petrus de (1631/2-1716)
Titel: Heerlijkheit des hemels, en schrikkelijkheidt der helle, ofte twee tractaten: het eene, aengaande de heerlijkheit der heilighen met Iesu Christo, als een spoor tot schuldighe plichten. Het andere, van de pijne der verdoemde, als een bewaringe, ofte voor-bereidinghe tegen sorgeloosheidt. Door den ghetrouwen dienaar Iesu Christi Mr. Christophorus Love, in zijn leven predikant in Laurence Jurii, binnen Londen. Nu uit de Enghelsche, in de Nederduytsche tale overgeset, door P.T
Impressum: t'Amstel-dam, by Baltus de Wild', op de Haarlemmer-straat, over de Prinse sluys ofte gheby-naamt de Eenhoorens-sluys. Anno 1659
Collatie: 8 : *8 A-2D8; [16], 427 [= 423], [9] p.
STCN-vingerafdruk: UBA: 165908 - a1 *3 che : a2 *5 e$ - b1 A e : b2 2D3 r$teg
165908 - a1 *3 che : a2 *5 e$ - b1 A e : b2 2D3 $tegh
Jaar: 1659
Uitgever(s): Wild', Baltus de (Amsterdam)
Opmerking(en): P.T. [= Petrus Theodori] is Petrus de Lange.
Over editie : Vert. van: Heavens glory, hells terror. London [1653] (Wing L3161). Dit is de eerste vertaling. De tweede vertaling door Jacobus Koelman verscheen later in 1659.
(Onder)deel: Bevat tevens: Schrikkelijkheydt der helle ofte een tractaat van de tormenten der verdoemde: zynde als een voor-bereidinge tegen sorgeloosheit. [...] Door den getrouwen dienaar Iesu Christi. Mr. Christophorus Love. In zijn leven predikant in Laurence Jurii, binnen Londen. Nu uit het Engels in onse Nederduitsche tale overgheset, door P.T. t' Amstel-dam, by Baltus de Wild', boeck-verkooper op de Haerlemmer-straet, over de Eenhoorns-sluys, 1659.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-8] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, Jeremiah Whitaker, William Taylor en Allen Geere;
[9-13] Voorrede [van Petrus de Lange];
[14-16] Register van geciteerde auteurs;
1-252 Tekst van: Heerlykheyt des hemels;
253 Tussentitelpagina van: Schrikkelijkheydt der helle;
254 Blanco;
255-427 [= 423] Tekst van: Schrikkelijkheydt der helle;
[1-7] Alfabetisch inhoudsregister;
[8] Drukfout;
[9] Blanco
Bijbelteksten: Kol. 3:4; Matth. 10:28
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1145; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 388; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 67a; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 11a
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 62-99)
- Opmerkingen: Incompleet: H8 ontbreekt. Foutieve katernsignatuur: *3 i.p.v. *2, 2B2 i.p.v. 2C2, 2D4 en 2D5 ongesigneerd. Foutieve paginering: 58 i.p.v. 85, 264 i.p.v. 164, 267 i.p.v. 167, 110 i.p.v. 210, 175 i.p.v. 275, 302 i.p.v. 303, 324-325 i.p.v. 334-335, 461 i.p.v. 361, springt van 367 naar 370, springt van 402 naar 405, 424 i.p.v. 425
- Band: Contemporaine perkamenten band

Apeldoorn, Theologische Universiteit (OD a1655:2)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: P i.p.v. P3, 2B2 i.p.v. 2C2, 2D4 ongesigneerd. Foutieve paginering: 58 i.p.v. 85, 12 i.p.v. 123, 264 i.p.v. 164, 267 i.p.v. 167, 110 i.p.v. 210, 175 i.p.v. 275, 302 i.p.v. 303, 324-325 i.p.v. 334-335, 461 i.p.v. 361, springt van 367 naar 370, springt van 402 naar 405, 424 i.p.v. 425
- Band: Moderne halfperkamenten band (20e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002892
29. Love, ChristopherHemels-heerlykheit ende hels-schriklykheit. (1659)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Koelman, Jacobus (1631-1695) ; Calamy, Edmund the Elder (1600-1666) ; Ashe, Simeon (ca.1597-1662) ; Whitaker, Jeremiah (1599-1654) ; Taylor, William ; Geare, Allen
Titel: 's Hemels-heerlykheit ende hels-schriklykheit, voor-gestelt in zeventien predikatien, door dien getrouwen dienaar J. Christi Mr. Christophorus Love, in zijn leven predikant in Lawrence-Jury binnen Londen. Uit het Engels vertaalt door M.J.K. [...]
Impressum: Tot Utrecht, by Henricus Versteegh, boek-verkoper woonende aan d'Oude Graft. Anno MDCLIX
Collatie: 8 : *6 A-2A8; [12], 372, [12] p.
STCN-vingerafdruk: 165908 - a1 *2 e$ : a2 *4 -m - b1 A $ : b2 2A5 n$Ch
Jaar: 1659
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Titelpagina in rood en zwart. Uitgave volgens de kerkorde. M.J.K. is Meester Jacobus Koelman.
Henrick Versteegh waarschuwt tegen de onlangs bij Baltus de Wild' verschenen uitgave 'Heerlijkheit des hemels'. Deze bevat een door Petrus de Lange vervaardigde vertaling van dezelfde Engelse tekst. Versteegh kenschetst de laatste als 'een gantsch onbequame en onvolmaakte, vertaling [...] nademaal 'er honderden van woorden en spreuken oft niet vertaalt oft qualijk vertaalt worden'. Door de vertaler Jacobus Koelman worden geen andere exemplaren van dit werkjen voor goed erkend, dan die door de drukker Henrik Versteegh zijn ondertekend.
Over editie : Vert. van: Heavens glory, hells terror. London [1653] (Wing L3161). Dit is de tweede vertaling. De eerste vertaling door Petrus de Lange verscheen eerder in 1659.
(Onder)deel: Bevat tevens: Hels-schriklykheidt, ofte een tractaat van de pijnen der verdoemde; als een tegen-gift tegen zorgeloosheidt. Beschreven door die getrouwe dienaar Christi Mr. Christophorus Love, uit het Engels vertaalt door M.J.K. Tot Utrecht, by Henricus Versteegh, boeck-verkoper woonende aen d'Oude Graft, by de Romer-Borger-Brugh. Anno 1659.
De tekst bestaat uit 10 preken over Kol. 3:4 (in het 1e deel) en 7 preken over Matt. 10:28 (in het 2e deel).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-10] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, Jeremiah Whitaker, William Taylor, Allen Geare;
[11-12] Waarschuwing van Henrick Versteegh;
1-216 Tekst van: 's Hemels-heerlykheit;
217 Tussentitelpagina van: Hels-schriklykheidt;
218 Blanco;
219-372 Tekst van: Hels-schriklykheidt;
[1-12] Inhoudsregister
Over: Lange, Petrus de (1631/2-1716)

Bijbelteksten: Kol. 3:4; Matth. 10:28
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1146; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 388; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 67b; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 12a
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.08006)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: R3,4 en Y5 ongesigneerd, X4 i.p.v. X5. Foutieve paginering: 97 i.p.v. 79, 312 i.p.v. 336
- Provenance: Wicher van Eyken 1840 (potloodinscriptie op voorschutblad tegenover de titelpagina)
- Band: Contemporaine perkamenten band met een beschadiging op de rug. Op de rug zijn diverse inscripties aangebracht, maar niet geheel leesbaar. Op voor- en achterplat nog resten van een brede rugplakker

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.09237:1)
- Opmerkingen: Incompleet: *3-*4 ontbreken. Foutieve katernsignatuur: R3,4 en Y5 ongesigneerd, X4 i.p.v. X5. Foutieve paginering: 97 i.p.v. 79, 312 i.p.v. 336
- Provenance: C.A. Sloof Bennekom (plakker met ex libris op het voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, 's Hemels-heerlykheit ende hels-schriklykheit, Utrecht 1659; 2. Chr. Love, Verhandelinge van Gods over-al-tegenwoordigheydt, Amsterdam 1660; 3. Chr. Love, Van de al-teghenwoordigheidt ende alwetenheidt Godts, Utrecht 1660
- Band: Halflinnen band (19e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2213 C 23)
- Opmerkingen: Incompleet: de bovenste rand van de titelpagina onbreekt. De tekst is met rode inkt aangevuld. Foutieve katernsignatuur: R3,4 en Y5 ongesigneerd, X4 i.p.v. X5. Foutieve paginering: 97 i.p.v. 79, 312 i.p.v. 336
- Provenance: T. Muit (inscriptie op A1; 19e eeuw)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (PR 396)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: R3, R4 en Y5 ongesigneerd, X4 i.p.v. X5. Foutieve paginering: 97 i.p.v. 79, 100 ongepagineerd, 312 i.p.v. 336
- Provenance: Dit boek behoort aan J. Hartoch, Onder de Molen, Poortvliet (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw); De West, A. Jaspers (inscripties op *6v; eind 19e eeuw)
- Band: Latere halflinnen band. Bindfouten: *6 is ingebonden na *1; de katernen Q-R zijn gebonden voor katern P

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Band: Halflinnen band (20e eeuw)

Particuliere Collectie D.A. Verkerk
- Provenance: Mary Bailey (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, 's Hemels-heerlykheit, Utrecht 1659; 2. Chr. Love, Verhandelinge van Godts over-al-tegenwoordigheidt, Amsterdam 1658
- Band: Halflederen band (19e eeuw)

Particuliere Collectie D.A. Verkerk
- Provenance: Poelmeijer (inscriptie op voorschutblad; 18e eeuw?)
- In convoluut: 1. Chr. Love, 's Hemels-heerlykheit, Utrecht 1659; 2. Chr. Love, Een christens onderrichtinge, Vlissingen 1659
- Band: Contemporaine lederen band

Halle, Frankesche Stiftungen (35 H 19 [1])
- Provenance: Carl Hildebrand von Canstein
- In convoluut: 1. J. Martinus, De gecruycighde Christus, Groningen 1656; 2. Chr. Love, Hemels-heerlykheit ende hels-schriklykheit, Utrecht 1659

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002884
30. Love, ChristopherIJverige christen. (1858-1859)
  Vorige titel
| Begin van pagina
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Versteegh, Henrick (1630-1673)
Titel: De ijverige christen den hemel door heilig geweld innemende. Voorgesteld in 11 predikatin. Door Mr. Christophorus Love
Impressum: Te Sneek, bij J. Campen, [1858 of 1859]
Omvang: 274 p.
Jaar: 1858-1859
Uitgever(s): Campen, J. (Sneek)
Reeks: Theologia practica; XIII.
Opmerking(en): Uit het Engels vertaald door Henrick Versteegh. De meeste uitgaven met de titel: Yverigen christen.
Sommige exemplaren mogelijk met omslagtitels.
Over editie : Vert. van: The zealous christian. Second edition. London 1654 (Wing L3186).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-256 Tekst;
257-274 Inhoudsregister
Bijbelteksten: Matth. 11:12; Luk. 11:8; 1 Thes. 5:9
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1178; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 69h [deel]; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 3d
Vindplaats(en): Amsterdam, Bibliotheek PTHU (110 C 21:4)
- Provenance: J. Steinrath (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Christus' hemelvaart, Sneek [1858-1859]; 2. Chr. Love, Love redivivus, Sneek [1858-1859]; 3. Chr. Love, Des zondaars testament, Sneek [1858]; 4. Chr. Love, De ijverige christen, Sneek [1858-1859]; 5. Chr. Love, De dienst der engelen, Sneek [1858-1859]; 6. Chr. Love, Eens christens onderrigting, Sneek [1858-1859]
- Band: Contemporaine half lederen band met op de rug: C. LOVE. VERSCHILLENDE GODSDIENSTIGE STOFFEN

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Pietasnummer: P03038707


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 3


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006