Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 19 September 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.77%) 63 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp

Pagina's : | | | | | |   [Pagina's : van 1 tot 30] Pagina 1 / 3

1. Advisen van sommige theologanten van Utrecht, Harderwijck. (1669)
  Einde van pagina | Volgende titel
Titel: Advisen van sommige theologanten van Utrecht, Harderwijck, en 's Hertogenbosch. Over het boeck van D. Ludovicus Wolzogen, genaemt De Scripturarum Interprete, ofte van den uytlegger der Schrifture
Impressum: Tot Utrecht, by Henricus Versteegh en Anthony Smijtegelt, boeck-verkoopers. Anno 1669
Collatie: 4 : A-C4; 23 [= 21], [3] p.
STCN-vingerafdruk: 166904 - b1 A2 te$ : b2 C2 k$va
Jaar: 1669
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht); Smijtegelt, Anthony (Utrecht)
Opmerking(en): Uit de voorrede blijkt dat de hier gepubliceerde adviezen uit Utrecht, 's-Hertogenbosch en Harderijk eerder als brief naar Zeeland waren gezonden als reactie op: Oordeel van eenige theologanten tot Deventer, over het boeck Ludovici Wolzogen van den uyt-legger der h. Schriftuere tegens den paradoxen schrijver. Middelburg, H. Smidt, 1669.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Voorrede;
3-6 Brief aan Petrus Coorne, predikant te Middelburg, door Gisbertus Voetius en Andreas Essenius, Utrecht 16 november 1668;
7 Brief aan Jacobus Koelman, door Gisbertus Voetius en Andreas Essenius, Ultraject. anno reparatae salutis MDCLXVIII. 18. Kal. Jan.;
8-15 Brief van de hoogleraren Samuel Diest en Wilhelmus Wilhelmius, Harderwijk 28 december 1668;
15-16, 19-23 [= 17-21] Brief van de hoogleraren Reinier Vogelsang en Johannes Vitriarius, 's-Hertogenbosch 12 maart 1669;
[1-3] Blanco
Over: Wolzogen, Johann Ludwig von (ca.1599-1658)
Literatuur: Knuttel, Pamfl. KB, 9797
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (Pflt 9797)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 19-23 i.p.v. 17-21

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. H f 15)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037910
2. Bersingen, Johannes vanDisputatio medica inauguralis, de pleuritide. (1665)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bersingen, Johannes van (1643- ovl. voor 1691)
Titel: Disputatio medica inauguralis, de pleuritide. Quam annuente divino numine ex authoritate magnifici D. rectoris, D. M. Regneri Mansvelt, Philosop. Doct. ejusdemque Facultatis in Illustri Academi Ultrajectin professoris ordinarii, nec non amplissimi senatus academici consensu, &t consultissimae facultatis medicae decreto, pro gradu doctoratus, summisque in medicina honoribus ac privilegiis rit consequendis. Public defendere conabitur Johannes van Bersingen, Woerd.-Batav. Ad diem 5. maji horis locisque solitis
Impressum: Trajecti ad Rhenum, ex officin Henrici Versteegh, bibliop. Anno MDCLXV
Collatie: 4 : A4 B2; [12] p.
STCN-vingerafdruk: 166504 - b1 A2 us,$ : b2 B1 an
Jaar: 1665
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
Willem Godschalk van Fockenbroch schreef een lofdicht op de promotie van zijn vriend. Zie hierover: Fumus, 7 (2009), 37-48. De tekst van het lofdicht is te vinden op 46-48.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2-12] Tekst
Vindplaats(en): Groningen, Universiteitsbibliotheek (KH- 3 A [10])
- Opmerkingen: Nr. 3 in comvoluut
- Band: Rugtitel: Dissert: Practicae. ; 5: Pleuritis, Carditis. Op de rug staat ook: Don. Thuessinkii [= Evert Thomassen Thuessink (1762-1832)

Pietasnummer: P15008000
3. Brief van de leeraren der evangelysche kercken in de valleyen. (1663)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Boys, Johannes Jacobus du (fl. 1626-1656) ; Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Brief van de leeraren der euangelysche kercken in de valleyen van Piedmont aan de leeraren der Euangelyscher kercken in Nederland. Mitsgaders eenige geschriften daar toe behoorende ende inde selven een verhaal der boose konstenaryen van het Hof tot Turyn tegens gem. kercken. [...]
Impressum: t'Utrecht, by Henrick Versteegh, boeck-verkooper woonende op de Oude-Graght, anno 1663
Collatie: 4 : A-C4; 23, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 166304 - b1 A2 $ge : b2 C3 chri
Jaar: 1663
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): De brief waarmee de tekst opent was in het Latijn geschreven. Johannes Jacobus du Boys en Jodocus van Lodensteyn verklaren op 18/28 september 1663 dat de vertaling overeenkomt met het origineel.
(Onder)deel: Bevat tevens: 1. Staaltje der boose konstenaryen van den Raad, De propaganda fide, & extirpandis hareticis: tot Turin tegens de euangelische kercken der valleyen van Piedmont, ende van de doodelijcke vervolgingen, die gem. Raad tegens deselve vernieuwt en verdubbelt. Uyt het Frans vertaalt; 2. Copye van den brief van credentie van de Synode der kercken in de valleyen van Piedmont, geschreven aan den heer J[ean] Leger, uyt Pinache den 13. julij 1663; 3. Copie van een brief, van een van de voornaamste van de valleyen van Piedmont, op haar verzoeck geschreven aan een van haar vertrouwste vrienden tot Parijs, gedateert den 31. augusti 1663. Hij is ondertekend met P.B.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-8 Tekst van: Brief van de leraren uit Piedmont;
9-19 Tekst van: Staaltje der boose konstenaryen;
19-20 Tekst van: Kopie van brief aan Jean Leger, 13 juli 1663;
21-23 Tekst van: Kopie van brief van P.B.
Literatuur: Knuttel, Pamfl. KB, 8714; Van der Wulp, 3965
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. G k 7)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. G k 7a)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (Pflt 8714)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering

Leiden, Universiteitsbibliotheek (BIBWAL B 156)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (pamflet 1663-8)

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.MEUL.003965)
- Provenance: Isaac Meulman (plakker met I.M. en motto op voorschutblad)

Zie ook: Volledige tekst (ex. Pfl. G k 7) van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Volledige tekst (ex. Pfl. G k 7a) van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037911
4. Bulaeus, OliviariusMethodus hebraica per quam Hebraeorum lingua sine punctis facillim. (1658)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bulaeus, Oliviarius
Titel: Olivarii Bulaei Vinsobrii Methodus hebraica per qvam Hebraeorum lingua sine punctis facillim simul & accuratissim disci potest
Impressum: Ultrajecti, ex officin Henrici Versteegh, anno MDCLVIII
Colofon: Vltrajecti, typis Meinhardi Dreunen, 1658
Collatie: 8 : *8 A-D8; [16], 61, [3] p.
STCN-vingerafdruk: 165808 - a1 *2 N : a2 *5 bo - b1 A a : *b2 C5 liu
Jaar: 1658
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht); Dreunen, Meinardus van (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-16] Voorrede;
[16] Hoofdstukkenoverzicht;
1-61 Tekst;
61 Colofon;
[1-3] Blanco
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XZ.01298)
- Provenance: T.C.D. Joannes Walker, 1793

Leiden, Universiteitsbibliotheek (873 G 15: 2)
- Opmerkingen: Incompleet: D8 ontbreekt

Lausanne, Bibliothque Cantonale et Universitaire (R004325886)
- Opmerkingen: Gecollationeerd via Google Books. Foutieve katernsignatuur: *3 en C4 ongesineerd
- Provenance: De Sonnaz (inscriptie op titelpagina; 18e eeuw?)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037917
5. Byfield, NicholasMarktekenen van een godzalige en van een godlooze. (1657)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Byfield, Nicholas (1579-1622)
Medewerker(s): Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: Marktekenen van een godzalige en van een godlooze. Zeer naaktelijk voorgestelt; op dat ieder christen zich daae aan toetze. In't Engels eertijdts beschreven door Nikolaus Bifield predikant te Isleworth in Midlesex en in't Nederlandts vertaalt door Jacob Coelman predikant in Deenmerken
Impressum: Tot Utrecht, by Henrik Versteegh, woonende over 't Weeshuys, anno 1657
Collatie: 12 : *-2*12 3*1 A-E12 F4; [50], 62, [2], 55 [= 59], [5] p.
STCN-vingerafdruk: 165712 - a1 *2 $w : a2 3* t$de$r - b1 A l : b2 F3 en
Jaar: 1657
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto. Uitgave volgens de kerkorde.
Op de titelpagina 'daae' in plaats van 'daar'. I.C.P.D. , de vertaler van het tweede gedeelte, is eveneens Jacobus Koelman.
Over editie : Vert. van: The spiritval tovchstone; or, the signes of a godly man. London 1619 (STC 4236.8). Vert. van: The signes of the wicked man. London 1619 (STC 4235.5) of vert. van een latere uitgave uit de verzameling: The marrow of the oracles of God. London 1620 (STC 4220) of later. In hetzelfde jaar verscheen een andere uitgave van deze twee traktaten bij Abraham van Laren te Vlissingen (FATY I 614). De tekst is vrijwel identiek, maar verschilt wel in de spelling. Hiervan is momenteel alleen een exemplaar van het tweede traktaat bekend.
(Onder)deel: Bevat tevens: Marktekenen van een godt-looze en geveinsde, alsmede middelen om tot de zalighmaakende genaden te geraaken, en daar in op te wassen. Beschreven door Nikolaus Biefield, dienaar des Woordts te Islevvorth in Middlesex. Uit het Engels vertaalt door I.C.P.D. Tot Utrecht, by Henrik Versteegh in 't iaar 1657.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-50] Dedicatie van Jacobus Koelman aan zijn nicht Anna Hus, Denemarken;
1-62 Tekst van: Marktekenen van een godzalige;
[1] Tussentitelpagina van: Marktekenen van een godt-looze en geveinsde;
[2] Blanco;
1-55 [= 59] Tekst van: Marktekenen van een godt-looze en geveinsde;
[1-4] Hoofdstukkenregister;
[1] Blanco
Trefwoord(en): Godzalige; Goddeloze
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 615; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 159
Vindplaats(en): Opheusden, Steenblokbibliotheek (1358.b)
- Opmerkingen: Voorheen 1358.c-d. Incompleet: 3*1 en de katernen E-F ontbreken. Foutieve paginering: 21 i.p.v. 219
- Provenance: A. Labee, schipper, Streefkerk
- In convoluut: 1. A. Harsnet, Een toets-steen der genade, Amsterdam 1659; 2. N. Byfield, Marktekenen van een godzalige en van een godlooze, Utrecht 1657

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve paginering: op 232 volgt 229
- Provenance: J.C. van Woerden, Makelaar in bloembollen Tel. 3169 - Lisse (stempel op voorschutblad; 20e eeuw), W. van Gent (paraafstempel op titelpagina), dr. Noorddijk (inscriptie op inliggend blaadje waarop de Nederlandse werken van Nicolaus Bifield staan geschreven). Op het achterschutblad staat: Uitgeleezen. Alle doorgeleezen (eerste helft 20e eeuw)
- In convoluut: 1. C. Gentman, Misadelphia, of vanden haat, Utrecht 1654; 2. A. Warwick, Spaer-minuten, Utrecht 1652; 3. J. Donne, Aendachtige bedenckingen, Amsterdam 1655; 4. N. Byfield, Marktekenen van een godzalige en van een godlooze, Utrecht 1657; 5. N. Byfield, Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, en s'menschen saligheyt, Utrecht 1658

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P98023242
6. Byfield, NicholasTeeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde. (1658)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Byfield, Nicholas (1579-1622)
Medewerker(s): Naminck, Johannes (ov.1670)
Titel: Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, en s'menschen saligheyt; by een vergadert uyt de h. Schifture door Nicolaus Bifield een van de predikanten der stadt Chester. En nu uyt het Engels in't Nederlants vertaelt door Johannes Naminck S.S. theol. cand
Impressum: Tot Utrecht. By Henricus Versteegh, boeck-verkoper wonende over 't Wees-huys anno 1658
Collatie: 12 : A-C12 D4; [6], 73, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 165812 - b1 A2 ieu : b2 D3 $al$
Jaar: 1658
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Over editie : Vert. van: The signes or an essay concerning the assurance of Gods loue, and mans saluation. London 1614. (STC 4236).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Naminck aan Josina van Dueren, weduwe van Salomon van der Voort, koopman te Amsterdam;
[1-73] Tekst;
[1] Blanco
Trefwoord(en): Kenmerken
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 616; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 161
Vindplaats(en): Leiden, Universiteitsbibliotheek (513 G 27: 2)
- In convoluut: 1. Christelijk temperament over 't prediken van den sabbat, Rotterdam 1673; 2. N. Byfield, Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, Utrecht 1658; 3. J. Teellinck, Levendigmakende kracht van Godts beloften, Kampen 1661; 4. J. van Lodensteyn, Weeg-schale der onvolmaacktheden, Utrecht 1664

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in paginering en katernsignatuur
- Provenance: J.C. van Woerden, Makelaar in bloembollen Tel. 3169 - Lisse (stempel op voorschutblad; 20e eeuw), W. van Gent (paraafstempel op titelpagina), dr. Noorddijk (inscriptie op inliggend blaadje waarop de Nederlandse werken van Nicolaus Bifield staan geschreven). Op het achterschutblad staat: Uitgeleezen. Alle doorgeleezen (eerste helft 20e eeuw)
- In convoluut: 1. C. Gentman, Misadelphia, of vanden haat, Utrecht 1654; 2. A. Warwick, Spaer-minuten, Utrecht 1652; 3. J. Donne, Aendachtige bedenckingen, Amsterdam 1655; 4. N. Byfield, Marktekenen van een godzalige en van een godlooze, Utrecht 1657; 5. N. Byfield, Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, en s'menschen saligheyt, Utrecht 1658

Halle, Frankesche Stiftungen (33 J 23)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in paginering en katernsignatuur
- Provenance: Onleesbare inscriptie op titelpagina
- In convoluut: 1. J. Archer, Twee god-vruchtighe meditatien, Arnhem 1643; 2. J. Hayward, Christi gebedt, 's-Gravenhage 1639; 3. J. Burroughs, Mosis zelv's-verzaakinge, Amsterdam 1657; 4. N. Byfield, Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, Utrecht 1658; 5. N. Byfield, De beloften Gods, Middelburg 1658; 6. S. Hieron, Het geestelyck kindtschap, Dordrecht 1652

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Leiden in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98023243
7. Byfield, NicholasToets-steen der genade. (1657)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Byfield, Nicholas (1579-1622)
Medewerker(s): Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: Toets-steen der genade, ...; vert. door J. Koelman
Impressum: Utrecht, Hendrik Versteegh, 1657
Collatie: 12
Jaar: 1657
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Titelbeschrijving gebaseerd op (voorgaande editie) in FATY.
Vermoedelijk een vergissing en verwisseling met een werk geschreven door A. Harsnet.
Over editie : Vert. van: The spirituall touchstone. London 1637 (STC 4237).
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 617
Vindplaats(en): Voormalige Particuliere Collectie W. van Gent

Pietasnummer: P03038601
8. Catalogus variorum &t insignium librorum praecipu theologorum. (1662)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Titel: Catalogus variorum et insignium librorum praecipu theologorum spectat eruditione ac pietate viri D. Arnoldi uyt de Niepoort, phil. D. & Verbi Dei ministri. Quorum auctio habebitur in aedibus Johannis Lamberti regione Macellae. Ad diem februarii 1662
Impressum: Ultrajecti, ex officina Henrici Versteegh, bibliopolae. Anno MDCLXII
Collatie: 4 : A-B4 D2; [28] p.
STCN-vingerafdruk: 166204 - b1 A2 re$a : b2 D $C
Jaar: 1662
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Op de titelpagina is de naam Johannis Lamberti in handschrift aangevuld met 'Schoonhoven' en is 'Februarii' met de hand gewijzigd in '5 Martij'.
Het zal gaan om de bibliotheek van Arnoldus Hellius (1599-1635) die predikant in Nieuwpoort was. De veiling werd geleid door Johannes Lamberti (van) Schoonhoven.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-28] Tekst
Over: Hellius, Arnoldus (1599-1635)
Vindplaats(en): Berlijn, Staatsbibliothek (Ap 266:8)
- Opmerkingen: In convoluut. Zie: http://stabikat.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=431938407

Pietasnummer: P15011172
9. Decanus, BernardusTroost-bootschap des doodts verkondight aen Josias koningh van. (1657)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Decanus, Bernardus (ca. 1625-1682)
Titel: Troost-bootschap des doodts verkondight aen Josias koningh van Juda. 2 Chron. 34. vers 28. Ende in een predicatie geappliceert, op het godtsaligh afsterven van sijn graeflijcke genade, loffel. mem. Hendrick van Brederode, geboren graef uyt den graeflijcken huyse van Hollandt; souverain van Vianen, Ameyda, &c. erfburgh-grave van Utrecht; heere van Brederode, Schorel, Kamp, &c. heere van Cloetingen, Noordeloos, Haaften, Hellouw, &c. colonell van een regiment voet-knechten. Christelijck in den Heer ontslapen tot Amiens den 1. iulii, ende tot Vianen begraven den 14. augusti nieuwen stijl anno 1657. Noch is hier by gevoecht een brief van de heer Pinette predicant tot Amiens onder andere mede van de salige uytganck van sijn graeflijcke genade &c. door Bernhardus Decanus dienaer Jesu Christi tot Vianen
Impressum: Tot Vtrecht, by Henricus Versteegh, anno 1657
Collatie: 12 : <...>-2<...>6 A-G6(G2) H-T6 (-T5,6 +T6); [24], 216, [12] p.
STCN-vingerafdruk: 165712 - a1 (<...>)3 E : a2 2(<...>)3 ffel.$voo - b1 A v : b2 T2 'aff
Jaar: 1657
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Inhoud: [1] Franse titel;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-16] Dedicatie van Bernhardus Decanus aan Louysa Christina van Solms-Braunfels, wed. van [Johan Wolphert] Brederode en Wolphardt van Brederode, Vianen 13 september 1657;
[17-19] Twee gedichten van H. Moringh;
[20-21] Twee gedichten van P. vanden Broeck;
[22] Blanco;
[23-24] Blanco?;
1-216 Tekst;
[1-4] Franse brief aan [Louisa Christina] wed. Van Brederode, van Pinette, predikant te Amiens, Amiens 1 juli 1657;
[5-8] Nederlandse vertaling van de voorgaande brief;
[9] Drukfouten;
[10] Blanco;
[11-12] Blanco?
Over: Brederode, Hendrick van (1638-1657)
Bijbelteksten: 2 Kron. 34:28
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.09137)
- Opmerkingen: Incompleet: 2(***)6 en T6 ontbreken (blanco?), G5 is gescheurd. Foutieve katernsignatuur: (***)2,4 ongesigneerd, 2(***)3,4 ongesigneerd, C4, G4, L2 en T3,4 ongesigneerd. Bij de nieuwe G2 staat de '2' op zn kop. Foutieve paginering: 193 i.p.v. 191, 4 i.p.v. 204, 113 i.p.v. 213
- Provenance: Hic possidet Lucas Bosch 8[?]/10 84 (inscriptie op titelpagina). Leid. V.d. Groe Jan 1819 fl 4,- met nog 3 stuks (inscriptie op achterschutblad; dus gekocht op de auctie J.H. van der Groe)
- Band: Contemporaine perkamenten band met titel op rug: Decans Lijkpredicatie

Leiden, Universiteitsbibliotheek (THYSIA 2691)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037916
10. Duivel verandert in een quaecker, ofte de. (1657)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Titel: De duivel verandert in een qvaecker, ofte de verdoemlijke, duivelsche, en vervloekte leeringen en op-zetten, van die booze bedriegers, genaamt quaekers. Haar verdoemlijke gevoelens en schrikkelijke lasteringen, nopende de perzoon en godtheidt van onze gezegende Heer en Zalighmaker Jesus Christus. Int byzonder de duivelsche praktijken, en vervloekte lasteringen en gevoelens van eenen Jakobus Nayler, de roer-vink van die secte: die zich godts-lasterlijck verklaarde Godt te zijn, en in 't openbaar als Godt wiert aan-gebeden, van zijne godlooze discipelen te Bristol, die nu in de gevankenis leit, en zijn verdienden loon ontfanght. [...] Vertaalt uit het Engelsch exemplaar. Gedrukt tot London, voor John Andreuws
Impressum: t'Utrecht, by Henrick Versteegh, 1657
Collatie: 4 : A4 B2; 11, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 165704 - b1 A2 ing : b2 B $z
Jaar: 1657
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): De auteur is onbekend. Mogelijk is dit tractaat vertaald door Henrick Versteegh.
De voorrede luidt als volgt: Aan den lezer. Dit kleine tractaatjen en historisch verhaal, christen-lezer, scheen om deze navolghende redenen waerdigh, om uit het Engels int Neder-duitsch gebracht te worden. Eerst, op dat wy allezins zouden ook hier uit zien, hoe de woorden onzes Zalighmakers en Zijner dienaaren, nopende de valsche leeraars en de oordelen over haar bewaarhedet worden, 't welk dient om onze christelijke ervarentheidt te bevorderen. Ten tweeden, op dat we zouden by deze gelegentheidt eens over denken, hoe verre de werelt in het booze light, ende waar toe een mensch kan vervoert worden door zijne aangeboorne en verkregene verdorventheidt. Ten derden en voornaamelijk, op dat de inwooners van ons landt, zich ook machten wachten van zodanige schaadelijke leeringen der duivelen, en van die gene welke zulke weghen al ingegaan zijn: waarlijk t' Amsterdam, te Rotterdam en in andere omleggende dorpen en steden heeft men oock dier-gelijken helschen gedrocht gezien en gehoort. Gebruikt dan tot deze einden, en den arbeidt des schrijvers en overzetters zal niet te vergeefts zijn. Vaart wel.
Over editie : Vert. van: The devil turned quaker. London 1656 (Wing D 1222).
(Onder)deel: Bevat tevens: Een spiegel voor de qvaekers, ofte de onderzoekingh, en veroordeelingh van Jakobus Nayler, de quaeker, gedaan van het parlement van Engelandt als mede een korte beschrijvingh van zijn leven ende ommegangh. Ook van deze tekst is de auteur onbekend. Mogelijk werd hiervoor geput uit de Engelse traktaten van John Deacon tegen de quakers.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Voorrede;
3-8 Tekst;
9-11 Tekst van: Een spiegel;
[1] Blanco
Over: Nayler, James (1618-1660)
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. F x 4)
- Band: Blauwpapieren omslag (19e eeuw)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037912
11. Dyke, DanielTwee troostelijcke predikatien, over den CXXIV. Psalm. (1654)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Dyke, Daniel (ov.1614)
Medewerker(s): Versteegh, Henrick (1630-1673)
Titel: Twee troostelijcke predikatien, over den CXXIV. Psalm gedaen inde Engelsche taele, door Daniel Dycke, bedienaer des h. Evangeliums, ende na sijn doot uytgegeven door N.W. Ende nu in't Nederduyts vertaelt door H.V.S. [...]
Impressum: Tot Utrecht, voor Henricus Versteech, boeckverkooper op de Steenwegh anno 1654
Collatie: 12 : (...)12 A-G12 H2; [24], 172 p.
STCN-vingerafdruk: 165412 - a1 (...)2 $vinden$ : a2 [...]6 ,$so - b1 A a : b2 H o
Jaar: 1654
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): De vertaler H.V.S. is Henrick Versteegh, die tevens als uitgever optrad.
Over editie : Vert. van: Certaine comfortable sermons vpon the 124. psalme. London 1616 (STC 7395).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-7] Dedicatie van Daniel Dyke aan prinses Elizabeth, 28 mei;
[8-20] Voorrede van N.W.;
[21-24] Oordeel over dit geschrift;
1-172 Tekst;
172 Drukfouten
Bijbelteksten: Ps. 124
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 767; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 235
Vindplaats(en): Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 319)
- Provenance: S. van der Linde

Leeuwarden, Tresoar (In: 898 Gdg)
- Provenance: Bibliotheek Halbertsma
- In convoluut: 1. R. Sixti, Goddelycke wech-wyser der uyt-vercoorener warer gheloovighen, Leeuwarden 1649; 2. D. Dycke, Twee troostelijcke predikatien, over den CXXIV. Psalm, Utrecht 1654

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: (...)4 ongesigneerd, [...]5,6 i.p.v. (...)5,6, A3 ongesigneerd
- In convoluut: 1. D. Dycke, Twee troostelijcke predikatien, over den CXXIV. Psalm, Utrecht 1654; 2. W. Guild, Moses ont-deckt, Dordrecht 1652; 3. F. de Vry, Troost-boecxken, Amsterdam 1644
- Band: Modern kunstlederen, gestempelde Van Gent-band met goudopdruk, met bovenaan op de geribbelde rug gedrukt 'Dycke-Guild de Vry'

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Utrecht in Google Books
Volledige tekst van Tresoar Leeuwarden in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002638
12. Essenius, AndreasRecht-catholijke mond-stopper. (1656)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Essenius, Andreas (1618-1677)
Titel: Recht-catholijke mond-stopper, van de wijd-gapende nieuw-gezinde papist, C. Molina, die zich verkeerdelik noemt priester van d' Oorde van SS. Pieter en Paulus; gesteld tegen zijnen vermetelik-genoemden Mond-stopper, van alle tegenwoordige wijd-gapende nieuw-gezinden, &c. Door Andreas Essenius, herder en leeraer in de kerk en academie tot Uitrecht. In dezen tweeden druk over-zien, en vermeerderd, met wederlegginge van de capittelen, daer C. Molina zijne derde editie mede vergroott heeft; misgaders ook van't gene noch in zijne vierde editie is bij-gevoegd. [...].
Impressum: t'Uitrecht, bij Henricus Versteeg, en Meinardus van Dreunen; anno 1656
Collatie: 12 : *12 A-2E12; [24], 670, [2] p.
STCN-vingerafdruk: 165612 - a1 *2 $u : a2 *6 der - b1 A Ma : b2 2E6 dezen
Jaar: 1656
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht); Dreunen, Meinardus van (Utrecht)
Opmerking(en): C. Molina is pseud. van Christiaan Vermeulen, pastoor te Stompwijk (v. Doorninck I, 402/403).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Bijbeltekst: Titus 1:7, 9, 10, 11;
[2] Citaat van Augustinus;
[3-4] Gerijmd gebed;
[5-17] Voorrede [van Andreas Essenius];
[18-22] Hoofdstukkenregister;
[22-23] Drukfouten;
24] Blanco;
1-670 Tekst;
[1-2] Blanco
Over: Vermeulen, Christianus (1611-1668)
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, E 79
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 63-4642)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: C4 en K6 ongesigneerd, D2 i.p.v. D3, Z3 i.p.v. Z4, A3 i.p.v. 2A3. Foutieve paginering: 157 i.p.v. 257, 204 i.p.v. 404
- Provenance: Evangelische Maatschappij opgericht in 1853 (stempel op achteraijde van titelpagina; 19e eeuw)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (E oct 1929)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (THO: ALV 57-177)
- Opmerkingen: Incompleet: titelpagina en voorwerk ontbreken

Nijmegen, Universiteitsbibliotheek (805 d 28)

Nijmegen, Universiteitsbibliotheek (d 16)
- Provenance: Bibliotheek Nederlandse Dominicanen

Groningen, Universiteitsbibliotheek (UNIT A 1536)

Tilburg, Universiteitsbibliotheek (TFH A 11319)

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU Wa 214 B 29)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (134 G 3)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98010699
13. Extract uyt seeckere missiven, uyt de Valleyen van Piemont. (1662)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Titel: Extract uyt seeckere missiven, uyt de Valleyen van Piemont, van den 3. en 5. Martii, als mede van eene van den 8. Martij 1662, uyt Grenoble
Impressum: Tot Utrecht, by Henricus Versteegh, boeck-verkoper aen de Oude-Gracht. Anno 1662
Collatie: 4 : [A]2; [4] p.
STCN-vingerafdruk: 166204 - *b1=*b2 haer n$v
Jaar: 1662
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2-4] Tekst
Literatuur: Rogge III,2,17.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. G i 21)
- Band: Blauw papieren omslag (19e eeuw)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (pamflet 1662-2)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037913
14. Featley, DanielPedum pastorale seu conciones duae ad Johan. 21. v. 15-18. (1657)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Featley, Daniel (1582-1645)
Medewerker(s): Harris, Robert (1581-1658) ; Bowles, Oliver (ca. 1577-1646?)
Titel: Pedum pastorale seu conciones duae ad Iohan. 21. v. 15-18. Ad clerum Oxoniensem habitae. Prior Daniele Featley posterior Roberto Harris. Annexa est Allocutio hortatoria ad ministros euangelii reformatos Oliveri Bowles, theologi Angli. Nec non ejusdem methodus concionandi anglicana
Impressum: Ultrajecti, ex officin, Henrici Versteegh, anno MDCLVII
Collatie: 12 : A-I12; [12], 196, [8] p.
STCN-vingerafdruk: 165712 - b1 A2 ot : b2 I5 tes$
Jaar: 1657
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): De verzorging van het drukwerk is matig.
Over editie : Gelijktijdige uitgave van de ed.: Ultrajecti, Meinardus Dreunen, 1657. De tekst van Robert Harris op p. 73-110 is een vert. van: Concio ad clerum. London 1653 (Wing H873). De tekst van Oliver Bowles is een excerpt uit: Pastore evangelico tractatus. London 1655 (Wing B3882). Zie A3v-A4r. De tekst van Daniel Featley is nog niet teruggevonden.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-7] Voorrede;
[8-12] Aanspraak ad clerum: habita Oxoniae, april 1615;
1-72 Tekst van Daniel Featley;
73-110 Tekst van Robert Harris;
111-196 Tekst van Oliver Bowles;
[1-8] Blanco
Bijbelteksten: Joh. 21:15-18
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.07659:2)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: A4 i.p.v. A5, A5 i.p.v. A6, C4 i.p.v. C3; C4, C6, D4, E6, H6, I3, I4 en I6 ongesigneerd. Foutieve paginering: 27-28 i.p.v. 26-27, 127-128 i.p.v. 126-127
- Provenance: Auctionis Jure me possidet J.L. Heppe. 1718 (inscriptie op titelpagina van het eerste werk). Joh. H[???] 1742 8 Juny [????] (inscriptie op voorschutblad)
- In convoluut: 1. P. Magerus, Methodus formandarum concionum imprimis, Leiden 1653; 2. D. Featley, Pedum pastorale, Utrecht 1657
- Band: Contemporaine perkamenten band. Een slechts deels leesbare titel op de rug. Diverse bladen zijn niet goed gecentreerd en daardoor scheef ingebonden. Aan de bovenzijde teveel afgesneden

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037915
15. Flaman, JohannesChristelicke meditatien streckende tot opweckinge en bevordering. (1656)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Flaman, Johannes (ca. 1597-1661)
Titel: Christelicke meditatien streckende tot opweckinge en bevorderinge inde practijcke der godtsaligheydt, mitdsgaders tot versterckinge van eenige stucken der heylige waerheydt ingesteld door Johannes Flaman, bedienaer des h. Euangely in de gemeynte Utrecht, [...]
Impressum: Tot Utrecht, by Henricus Versteegh, en Meynardus van Druenen, anno MDCLVI
Collatie: 8 : (...)4 A-Q8 R2; [8], 250, [10] p.
STCN-vingerafdruk: 165608 - a1 (...)2 re$ee : a2 (...)3 oedet - 1b A m : *b2 R ts
Jaar: 1656
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht); Dreunen, Meinardus van (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto. Uitgave volgens de kerkorde.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-6] Dedicatie van Johannes Flaman aan de gemeente van Utrecht, Utrecht 14 oktober 1655;
[7] Blanco;
[8] Bijbelteksten: Ps.104:34; Ps.19:15;
1-250 [= 240] Tekst;
241-250 Tekst van: Eenige meditatien uyt den h. outvader Augustinus;
[1-8] Register van meditaties;
[9-10] Drukfouten
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, F 44
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1003 H 41)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: D3 i.p.v. E3, F3 ongesigneerd, K4 i.p.v. K3, K5, L4, M4, O5, P5 en Q5 ongesigneerd. Foutieve paginering: 78 i.p.v. 48, 155 i.p.v. 153, 158-159 i.p.v. 156-157, 162 i.p.v. 160, 235-250 i.p.v. 225-240
- Band: Latere goudbestempelde halflederen band (18e eeuw) met op de rug: J. FLAMAN MEDITATIEN

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)
- Opmerkingen: Incompleet: titelpagina in fotokopie

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Early European Books (Uitsluitend Nederlandse IP-addressen)
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98010862
16. Gentman, CornelisBedenkingen wegens scheuringe en afscheidinge van de kerke. (1669)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Gentman, Cornelis (1617-1696)
Titel: Bedenkingen wegens scheuringe en afscheidinge van de kerke, &c. Door Corn. Gentman, bedienaer des Woords tot Utrecht. Een korten inhout is achter de voor-reden
Impressum: t'Utrecht, by Anthoni Smytegelt, en Henricus Versteeg, boekverkopers, anno 1669
Collatie: 4 : *4 A-F4 G2; [8], 51, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 166904 - a1=a2 *2 $nu$ - b1 A $H : b2 G n$
Jaar: 1669
Uitgever(s): Smijtegelt, Anthony (Utrecht); Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met approbatie van de Theologische Faculteit van Utrecht door Gisbertus Voetius, Andreas Essenius, Franciscus Burmannus, Utrecht 31 maart 1669.
Bevat titelvignet met het wapen van Utrecht.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-4] Voorrede [van Cornelis Gentman], Utrecht 31 maart 1669;
[5-7] Inhoudsregister;
[8] Drukfouten;
1-51 Tekst;
[1] Blanco
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, G 32; Van der Wulp, 4580
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. H f 26)
- Opmerkingen: RK-ex

Leiden, Universiteitsbibliotheek (979 H 86)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (THYSPF 8393)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2110 B 4)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (PAMF 11)
- Opmerkingen: Nr. 30 in convoluut

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (157 N 14:2)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: *3 ongesigneerd
- In convoluut: 1. A. Essenius, Oefening over de gelykenisse, Utrecht 1670; 2. C. Gentman, Bedenkingen wegens scheuringe en afscheidinge van de kerke, Utrecht 1669; 3. P. Montanus, Ernstige op-weckinge, Utrecht 1670; 4. [Anoniem = Th. de Landman & G. Saldenus], Syngramma, of zedige en ernstige bedenkingen, Utrecht 1670; 5. [Anoniem], Eenige vragen voorgestelt aen D. Johannes de Labadie, 's-Gravenhage 1670; 6. Desiderius Pacius [= G. Saldenus], Zedig versoek, Utrecht 1670
- Band: Contemporaine perkamenten band

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.MEUL.004580)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: *3 ongesigneerd
- Provenance: Isaac Meulman (plakker met I.M. en motto op voorschutblad)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Universiteitsbibliotheek Gent
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98011130
17. Hildersam, ArthurTheologia practica. (1657)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hildersam, Arthur (1563-1632)
Medewerker(s): Diemerbroek, Cornelius (1602-1664)
Titel: Theologia practica, dat is een verklaringe over de neghen eerste verssen van den LI. Psalm. Geleerdelijck verhandelt, en krachtelijck toe-ge-eygent in 152. lessen. Waer inne dat de ghewichtighste dingen, die in de h. theologie voorvallen, op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der godtsaligheydt worden ghebracht; ende ontallijck veele ghevallen der conscientie bondigh werden beantwoordt. Alles seer nuttigh tot leeringe, tot wederlegginge, tot verbeteringhe, tot onderwijsinghe die in de rechtveerdigheydt is. Eerst beschreven in de Engelsche tale door M~r. Arthur Hildersham, predikant tot Ashby-delazouch, in de provincie van Leicester, ende nu in de Neder-duytsche sprake gebracht, door Cornelius Diemerbroeck, bedienaer des heyligen goddelijcken Woordts in Christi ghemeynte tot Rhenen. [...]
Impressum: Tot Utrecht, by Hermannus Ribbius, en Henricus Versteegh, boeck-verkoopers. 1657
Collatie: 2 : (*)-(6*)4 A-3I6 3K-3L8; [48], 676, [16] p.
STCN-vingerafdruk: 165702 - a1 (*2) eloov : a2 (6*3) aer$dat$het$me - b1 A e : b2 3L5 e$om$
Jaar: 1657
Uitgever(s): Ribbius, Hermannus I (Utrecht); Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met twee approbaties. De eerste van de Utrechtse Theologische Faculteit door Gisbertus Voetius, Andreas Essenius en Matthias Nethenus, Utrecht 14 augustus 1656. De tweede van Johannes Hoornbeek, predikant en hoogleraar in de theologie, Leiden 15 juni 1656.
Over editie : Vert. van: CLII lectures on Psalm LI. London 1635 (STC 13463).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-8] Dedicatie van Cornelius Diemerbroeck aan de Staten van Utrecht en de magistraat van de stad Utrecht, Utrecht;
[9-10] Voorrede van Cornelius Diemerbroeck;
[11] Approbaties;
[12-45] Inhoudsregister;
[46-48] Bijbeltekstenregister;
1-676 Tekst;
[1-14] Alfabetisch inhoudsregister;
[14] Drukfouten;
[15-16] Blanco
Bijbelteksten: Ps. 51:1-9
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1055; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 338
Vindplaats(en): Utrecht, Universiteitsbibliotheek (E fol 23)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (1796)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur:6* i.p.v. (6*), 2F i.p.v. F1, 2Y3 i.p.v. 2Y4. Foutieve paginering: 143 i.p.v. 183, 361 i.p.v. 360, 378 i.p.v. 380
- Provenance: Adr.F. de Jonge (stempel op voorschutblad; begin 20e eeuw)
- Band: Contemporaine perkamenten band met op de rug: A: Hildersham Over Psalm 51 vers 1 tot 9 (18e eeuw). In de platten zijn de sneden aanwezig van oorspronkelijke sluitlinten

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)
- Opmerkingen: Incompleet: 3L8 (blanco) ontbreekt. Foutieve paginering: 143 i.p.v. 183, 361 i.p.v. 360. Het is onduidelijk of p. 380 correct was
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Halle, Frankesche Stiftungen (35 B 9)

Madrid, Nationale Bibliotheek van Spanje (2/10502)

Grand Rapids, Calvin College Library (BS1450 51ST .H55 1657)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Utrecht in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98017126
18. Hildersam, ArthurTheologia practica. (1659)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hildersam, Arthur (1563-1632)
Medewerker(s): Diemerbroek, Cornelius (1602-1664)
Titel: Theologia practica, dat is een verklaringe over de negen eerste verssen van den LI. Psalm. Geleerdelijck verhandelt, ende krachtelijck toe-ge-eygent in 152 lessen. Waer inne dat de ghewichtighste dingen, die in de h. theologie voorvallen, op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der godtsaligheyt worden ghebracht; ende ontallijck veele ghevallen der conscientie bondigh worden beantwoort. Alles seer nuttigh tot leeringe, tot wederlegginge, tot verbeteringhe, tot onderwijsinge die in de rechtveerdigheydt is. Eerst beschreven in de Engelsche tale door Mr. Arthur Hildersham, predikant tot Ashby-delazouch, in de provincie van Leicester, ende nu in de Neder-duytsche sprake ghebracht, door Cornelius Diemerbroeck, bedienaer des h. goddelijcken Woordts in Christi gemeynte tot Rhenen. De tweede druck, waer in de twee laetste registers veel verbetert en vermeerdert zijn. [...].
Impressum: Tot Utrecht, by Hermannus Ribbius, en Henricus Versteegh, boeck-verkoopers. 1659
Collatie: 4 : (*)-11(*)4 12(*)1 A-7B4; [90], 1093, [27] p.
STCN-vingerafdruk: 165904 - a1 (*2) cken$n : *a2 (11*) .8.10$p.405.c.1. - b1 A e$ : b2 7B3 t$worden,$p.$87
Jaar: 1659
Uitgever(s): Ribbius, Hermannus I (Utrecht); Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met twee approbaties. De eerste van de Utrechtse Theologische Daculteit door Gisbertus Voetius, Andreas Essenius en Matthias Nethenus, Utrecht 14 augustus 1656. De tweede van de Leidse professor in de theologie Johannes Hoornbeek, Leiden 15 juni 1656.
Over editie : Vert. van: CLII lectures on Psalm LI. London 1635 (STC 13463).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-9] Dedicatie van Cornelius Diemerbroeck aan de Staten van Utrecht en de magistraat van de stad Utrecht, Utrecht;
[10-11] Voorrede van Cornelius Diemerbroeck;
[12] Approbaties;
[13-74] Inhoudsregister;
[75-90] Bijbeltekstenregister;
1-1093 Tekst;
[1-27] Alfabetisch inhoudsregister
Bijbelteksten: Ps. 51:1-9
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1056; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 338
Literatuur: Advertentie in de Oprechte Haerlemse Courant van 8 juli 1659.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.00309)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: (*5) i.p.v. (*3), (10*3) i.p.v. (11*3), 6Y3 ongesigneerd. Foutieve paginering: 307 i.p.v. 207, 353 i.p.v. 359, 225 i.p.v. 522, 614 i.p.v. 618, 131 i.p.v. 631, 704 i.p.v. 702, 865 i.p.v. 856, 836 i.p.v. 863, 360 i.p.v. 960, 1001 i.p.v. 1000
- Band: Contemporaine perkamenten band met ribben op de rug en stempel op het voorplat en titel op de rug: Hildersham over de 51. Psalm [??]. Oorspr. met bindtouwen; zijn verdwenen. Schutbladen zijn vervangen.

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1003 D 30)

Leeuwarden, Tresoar (C 343)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (B 36i)
- Opmerkingen: Incompleet: katern 7B in fotokopie. Foutieve katernsignatuur: (*5) i.p.v. (*3), (10*3) i.p.v. (11*3), 3K3 i.p.v. 4K3, 6Y3 ongesigneerd. Foutieve paginering: 307 i.p.v. 207, 353 i.p.v. 359, 614 i.p.v. 618, 131 i.p.v. 631, 704 i.p.v. 702, 865 i.p.v. 856, 836 i.p.v. 863, 1001 i.p.v. 1000

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Incompleet: 7B ontbreekt. Foutieve katernsignatuur: (*5) i.p.v. (*3). Foutieve paginering: 307 i.p.v. 207, 353 i.p.v. 359, 614 i.p.v. 618, 131 i.p.v. 631, 704 i.p.v. 702, 865 i.p.v. 856, 836 i.p.v. 863, 1001 i.p.v. 1000

Zie ook: Volledige tekst van Tresoar Leeuwarden in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004326
19. Hoboken, NicolaasCognitio physiologica medica. (1670)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hoboken, Nicolaas (1632-1678)
Titel: Nicolai Hobokeni, Ultrajectini, L.A.M. Phil. & Med. D. & nuper in Iullstri Arnoldino Steinfurtensi, nunc ver in inclyt Academi Gelro-Zutphanic, quae est Hardervici, Medicinae ordin. ac Mathes. extraord. professoris, Cognitio physiologica medica, accuratissim & clarissim methodo tradita. Qu humani coporis sanitas, & quae eam significant imprimis, ac probant, hominis actiones, omni numero absolutae, clar & distinct explicantur. Praeter praefixam autoris orationem, de medicorum nobilitate, Steinfurti habitam; accedunt contentorum, per rubricas designatorum, generalior syllabus, & rerum ac verborum alphabeticus index locupletissimus
Impressum: Ultrajecti, ex officin Henrici Versteegh, bibliopolae. MDCLXX
Collatie: 4 : *4 2*2 3*-4*4 5*2 A-2X4 (met 8 uitvouwbare bladen); [32], 352 p.
STCN-vingerafdruk: 167004 - *a1 *3 e : a2 5*2 iratione. - b1 A c : b2 2X3 tos$e
Jaar: 1670
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-8] Dedicatie van Nicolaus Hoboken aan de Staten van Utrecht, Harderwijk 13 augustus OS 1670;
[9-12] Voorrede [Ad industrium et candidum lectorem praefatio] van Nicolaus Hoboken, Harderwijk 13 augustus OS 1670;
[13] Tussentitelpagina van: Oratio de nobilitate medicorum, 20 juli OS 1669;
[14-30] Tekst van: Oratio de nobilitate medicorum;
[31-32] Bibliografie [Autoris hactenus edita] van Nicolaus Hoboken;
1-318 Tekst;
319-331 Inhoudsregister;
332-345 Alfabetisch inhoudsregister;
346-352 Addenda et emendanda
Literatuur: BMN I: 58.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 62-6191)
- Provenance: Nederl. Maatschappij ter bevordering der geneeskunst (stempel op achterzijde van titelpagina; 19e eeuw)
- Band: Perkamenten band (Clements/Keus; 1991)

Londen, British Library (549.d.23:1)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037921
20. Hoboken, NicolaasOratio de observato hodi, circa medicinam abusu & inordinatione. (1668)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hoboken, Nicolaas (1632-1678)
Titel: Nicolai Hobokeni, Ultrajectini, L.A.M. Phil. & Med. D. Med & Mathem. Prof. Ord. & illustris ac generosi D.D. Comitis, aulaeque Steinfurtensis Archiatri, Oratio de observato hodi, circa medicinam abusu & inordinatione, & de doctoribus promotis proprio medicinae faciendae, & consiliorum dandorum jure: habita in illustris Arnoldini, qud est, Steinfurti, auditorio maximo, cm prorectoratus magnifici munus solenniter susciperet. Die XXI. julii, st. v. hor X. antemeridian anni aerae christianae M, DC, LXVIII
Impressum: Ultrajecti, ex officin Henrici Versteegh, bibliopolae. Anno MDCLXVIII
Collatie: 4 : A-D4 E2; [8], 28 p.
STCN-vingerafdruk: 166804 - *b1 B2 $c : b2 E e
Jaar: 1668
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht); Clerck, Willem (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto. Het drukkersmerk werd in deze periode gebruikt door Willem Clerck. Vermoedelijk is het door hem gedrukt.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-5] Dedicatie van Nicolaus Hoboken aan Johann Adolph, graaf van Bentheim etc., Steinfurt 26 juli 1668;
[6-8] Brief van Nicolaus Hoboken aan Bernhardus Rottendorf;
1-27 Tekst;
28 Programma;
28 Drukfouten
Literatuur: BMN I-11.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (M.G. Or. 1-30)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: A3 ongesigneerd. Foutieve paginering: 7 i.p.v. 11
- Band: Marmerpapieren omslag (19e eeuw)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (JO G 6 1)
- Opmerkingen: In convoluut, nr. 7

Londen, British Library (549.d.23:2)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037918
21. Hoornbeek, JohannesDe independentismo epistola, cum independentium seu congregation. (1661)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hoornbeek, Johannes (1617-1666)
Medewerker(s): Ussher, James (1581-1656)
Titel: Johannis Hoornbeek, De independentismo, epistola. Cum independentium, seu congregationalium in Angli, nuper edit confessione. Addita est Jacobi Usserii, Armachani, De reducendo episcopatu, ad formam regiminis synodici, dissertatio, cum notis
Impressum: Ultrajecti, apud Johannem Versteeg, MDCLXI
Collatie: 8 : A-2E8, 2A-G8; 443, [5]; 107, [5] p.
STCN-vingerafdruk: 166108 - 1b1 A2 cul : 1b2 2E5 ae$au - 2b1 A2 $scr : 2b2 G4 ui$n
Jaar: 1661
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht); Boxe, Daniel Willemsz van der (Leiden)
Opmerking(en): Op de titelpagina staat 'Johannem Versteeg' i.p.v. 'Henricum Versteeg'.
Met drukkersmerk en motto van Daniel Willemsz van der Boxe, Leiden.
Op fol. 2E8 is een tweede titelpagina voor het eerste gedeelte van de tekst gedrukt: Johannis Hoornbeek Epistola, ad [...] Johannem Duraeum, [...]. Lugduni Batavorum, aud Sverinum Matthiae, MDCLX.
(Onder)deel: Bevat tevens: James Ussher, De reductione episcopatus, ad formam regiminis synodici, in antiqu ecclesi. Cum notis Johannis Hoornbeek. Ultrajecti, MDCLXI.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-398 Tekst van: Epistola, Leiden 11 juni 1660;
399-443 Tekst van: Declaratio fidei, atque ordinis ecclesiarum congregationalium, in Anglia;
[1-3] Inhoudsopgave van Epistola en Declaratio;
[4] Tussentitelpagina van: Epistola;
[5] Blanco;
1 Tussentitelpagina van: Reductione episcopatus;
3-107 Tekst van: Reductione episcopatus;
[1-5] Blanco
Over: Dury, John (1596-1680)
Vindplaats(en): Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT B 150)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (C AK)
- Opmerkingen: Incompleet: alleen het toegevoegde werk van James Ussher is aanwezig

Pietasnummer: P98013085
22. Hoornbeek, JohannesTheologiae practicae. (1663)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hoornbeek, Johannes (1617-1666)
Titel: Theologiae practicae pars prior (-alter). Auctore Johanne Hoornbeek, S. litterarum in Ecclesi &t academi Lugduno-Batav Doctore &t professore
Impressum: Vltrajecti, ex officin Henrici Versteeg, MDCLXIII
Colofon: Dl 1: Lugduni Batavorum, typis Danielis Wilhelmi vander Boxe. Anno MDCLXIIIDl 2: Ultrajecti, typis Wilhelmi Clerck, typogr. 1666
Collatie: 4 : 1#*-2*4(-2*4) (a)-(d)4 (e)2 A-5S4 5T2 5V1 2#†2 *-3*4 4*2 A-4G4 4H2, ~ 2A4(2A1+*1) 2B-N4 2O1; 2 dln ([14], 36, 886; [32], 581, [1], 2, [2], 3-106 p.).
STCN-vingerafdruk: 1#166304 - 1a1 *2 $i : 1a2 2*2 $stat,$ - 2a1 (a) ne : 2a2 (e)2 $de$se - 1b1 A mo : 1b2 5V li,$pag.
2#166604 - 1a1=1a2 †2 e - 2a1 * $ : 2a2 4* $curant - *1b1 A2 es$ : 1b2 4H el$ven - 3a1=3a2 * m$ - 2b1 A2 $de$ : 2b2 O $i
Jaar: 1663
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht); Boxe, Daniel Willemsz van der (Leiden); Clerck, Willem (Utrecht)
Opmerking(en): Beide delen en de toegevoegde werken met drukkersmerk en motto.
Blad 2*4 is gebruikt voor 5V1.
Titel van dl 2: Theologiae practicae tomus alter. [...] Accessit ejusdem Irenicum, de studio pacis atque concordiae. Et Oratio, de prudentia. Trajecti ad Rhenum, ex officin Henrici Versteegh, bibliopolae. 1666.
(Onder)deel: Dl 2 bevat tevens: Irenicum sive de studio pacis & concordiae. Auctore Johanne Hoornbeek [...] Addita est ejusdem Oratio, de prudentia. Ultrajecti, ex officin Henrici Versteegh, bibliopolae. Anno MDCLXVI.
Inhoud: [1] Titelpagina van dl 1;
[2] Blanco;
[3-14] Dedicatie van Johannes Hoornbeek aan Friedrich Wilhelm, keurvorst van Brandenburg, Leiden [Lugduni Batavorum, Kal. Junii, MDCLXIII];
1-35 Tekst van: Prolegomena [van Johannes Hoornbeek];
35-36 Hoofdstukkenregister van dl 1;
1-884 Tekst van dl 1;
884 Colofon van dl 1;
885-886 Addenda & corrigenda;
[1] Titelpagina van dl 2;
[2] Blanco;
[3-4] Dedicatie van Johannes Hoornbeek aan Karl Emil von Brandenburg, Leiden 30 juni 1666 [Lugduni Batavorum, d. XXX. MDCLXVI];
5-31 Voorrede [van Johannes Hoornbeek];
[32] Hoofdstukkenregister van dl 2;
1-581 Tekst van dl 2;
[1] Blanco;
1 Tussentitelpagina van: Irenicum & Oratio de prudentia;
2 Blanco;
[1-2] Voorrede [van Johannes Hoornbeek];
3-75 Tekst van: Irenicum;
76 Blanco;
77-106 Tekst van: Oratio de prudentia;
106 Colofon van dl 2
Vindplaats(en): Utrecht, Universiteitsbibliotheek (67 G 19-20)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT A 726-727)
- Opmerkingen: Blad 5V1 is nog aanwezig als vierde blad van katern 2*
- Band: Contemporaine perkamenten banden

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98013074
23. Hoornbeek, JohannesVetera et Nova. (1672)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hoornbeek, Johannes (1617-1666)
Titel: Johannis Hoornbeeck, S.S. Theol. Doctoris, in Ultrajectin primm, deind in Lugdunensi Batavorum Academi, dm viveret, professoris celeberrimi, Vetera & Nova: sive exercitationum theologicarum. Libri III. Quorum ultimus ex parte complectitur materias, quas auctor tomo tertio theologiae suae practicae destinaverat. Accedunt ejusdem orationes quaedam
Impressum: Trajecti ad Rhenum, ex officin Henrici Versteegh, bibliopolae. Anno MDCLXXII
Collatie: 4 : *-2*4 A-5A4 2A-4L4 24M2 2[4N]1; [16], 743, [1], 591, [55] p.
STCN-vingerafdruk: 167204 - *a1 *3 auc : a2 2*3 $Mo - 1b1 A ti : 1b2 5A3 dos$loquen - 2b1 A2 $ac$ : 2b2 4M2 tio$Ministro
Jaar: 1672
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood. Met drukkersmerk en motto.
(Onder)deel: Bevat tevens: Oratio, De ecclesiarum inter se communione; Oratio inauguralis De scholis theologicis. Dicta in Academi Lugd. Bat. die IX. Iunij A MDCLIC; Oratio funebris, in obitum D. Jacobi Revii, [...]. Habita Leyda A MDCLVIII.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Latijnse dedicatie van Henricus Versteegh aan Jacobus Van der Dussen, J.U.D. en aan Cornelis van der Voorth, Med. Dr., Utrecht ?? april [ipsis id. april] 1672;
[7-10] Latijnse voorrede van Andreas Essenius, Utrecht ?? mei [a.d.v. Non. Maj.] 1672;
[11-16] Hoofdstukkenregister;
1-743 Tekst van: Liber primus;
[1] Blanco;
1 Tussentitelpagina van: Liber secundus;
2 Blanco;
3-274 Tekst van: Liber secundum;
275 Tussentitelpagina van: Liber tertius;
276 Blanco;
277-538 Tekst van: Liber tertius;
539-555 Tekst van: Oratio, De ecclesiarum inter se communione;
555-574 Tekst van: Oratio inauguralis De scholis theologicis;
575-591 Tekst van: Oratio funebris, in obitum D. Jacobi Revii;
[1-3] Bijbeltekstenregister;
[4] Register van Hebreeuwse woorden;
[5] Register van Griekse woorden;
[6-53] Alfabetisch inhoudsregister;
[54] Drukfouten;
[2] Blanco
Over: Revius, Jacobus (1586-1658)
Vindplaats(en): Utrecht, Universiteitsbibliotheek (E qu 554)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT A 474)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: 4A3 en 22M2 ongesigneerd. Foutieve paginering: 451 i.p.v. 151, 192 i.p.v. 392, 119 i.p.v. 419, 21-2 ongepagineerd, 2275-276 ongepagineerd
- Provenance: Ex libris Sepp?? (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw); Bibliotheek Theol. School Christ. Gereformeerde Kerk (stempel op titelpagina; 19e eeuw)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98013070
24. Hugaert, GerardusDisputatio medica inauguralis, de pleuritide. (1669)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hugaert, Gerardus (fl. 1669)
Titel: Disputatio medica inauguralis, de pleuritide. Quam praeside summa numine, ex auctoritate magnifici D. rectoris, D. Cypriani Regneri ab Oosterga, J.U.D. ejusdemque facultatis in Illustri Acad. Ultraj. profess. ordinarii; nec non amplissimi senatu academici consensu, &t nobilissimae facultatis medicae decreto; pro gradu doctoratus, summisque in medicina honoribus ac privilegiis rit consequendis; publico eruditorum examini subjicit, Gerardus Hugaert, Haerlemo-Batavus, ad diem 9. decembris horis locoque solitis
Impressum: Trajecti ad Rhenum, ex officin Henrici Versteech, bibliop. anno MDCLXIX
Collatie: 4 : A8; 15, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 166904 - b1 A2 lle$ : b2 A4 a$p
Jaar: 1669
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Dankbetuiging van Gerardus Hugaert aan de hoogleraren Henricus Regius, IJsbrand Diemerbroeck en Philippus Matthaeus;
3-15 Tekst;
15-[1] Tekst van: Corollaria
Vindplaats(en): Londen, British Library (1185.k.11:42)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037919
25. Kort-bondigh verhaal van den staat; daar in zich tegenwoordigh. (1667)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Titel: Kort-bondigh verhaal van den staat; daar in zich tegenwoordigh de gereformeerde kerken van Vrankryk bevinden, getrouwelijk vertaalt uyt het Fransch exemplaar, gedrukt tot Leyden, by Pierre le Bonne
Impressum: t' Utrecht, by Henricus Versteegh, boek-verkoper op d' Oude-Gracht, anno 1667
Collatie: 4 : A-B4; 16 p.
STCN-vingerafdruk: 166704 - b1 A2 et$re : b2 B3 nde
Jaar: 1667
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
Over editie : Vert. van: Relation succinte de l'estat on sont maintenant les eglises reformes de France. A Leyde chez Pierre le Bonne 1666.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-16 Tekst
Literatuur: Tiele, Pamfl., 5505
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. G z 8)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Band: Blauw papieren omslag (19e eeuw)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (THYSPF 8127)

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.TIEL.005505)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037925
26. Labadie, Jean dePractycq des tweederleye gebeds. (1666-1667)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Labadie, Jean de (1610-1674)
Medewerker(s): Godart, Abraham (fl.1666-1693)
Titel: Practycq des tweederleye gebeds, bestaande in inwendige alleensprake der ziele, en uitwendige aanspraake tot God. Geschreven in de Fransche taal door D. J. de Labadie, tegenwoordigh predicant tot Middelburg in de Fransche gemeinte, [...]. En in het Nederduits overgeset door Abr: Godart
Impressum: t'Utrecht, by Henricus Versteegh, boeck-verkooper op de Oude Graft, anno 1666-1667
Collatie: 8 : 1#A-H8 I4 2#A-N8 3#A-N8; 3 dln (135, [1]; 201, [7]; 205, [3] p.).
STCN-vingerafdruk: 1#166608 - b1 A2 d$o : b2 I3 e$b
2#166608 - b1 A2 $me : b2 N4 der
3#166708 - b1 A2 ult$ : b2 N5 eden
Jaar: 1666-1667
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Het eerste deel is opgedragen aan Mad. De La Chaussade; het tweede deel aan markies De Bougy; het derde deel aan mevrouw markiezin De Bougy.
Abraham Godart ontving de Franse tekst van een vrome, gods-dienstige ende daar- en boven zeer doorlugtige ziel, [...] met verzoek om de zelve in onse moeder-taal over te zetten, ten diensten van alle in Gods-dienst aandachtige zielen, die de Fransche taal niet verstaan, zoo heb ik my dat werk (onaanghezien het myn beroep niet en is) onderwonden (fol. A3r).
Over editie : Vert. van: La pratique des deux oraisons mentale et vocale, contenue en trois lettres. Montauban 1656.
(Onder)deel: Bevat ook: Catalogus van de boecken, die Henricus Versteegh heeft doen drucken, ofte van andere gekocht, en in menighte by hem te bekomen zijn.
Inhoud: 1 Titelpagina van deel 1;
2 Blanco;
3-6 Dedicatie aan alle ware aanbidders door Abraham Godart;
7-135 Tekst van dl 1;
[1] Blanco;
1 Titelpagina van dl 2;
2 Blanco;
3-201 Tekst van dl 2;
[1-3] Gedicht van Abraham Godart;
[4-7] Fondslijst;
1 Titelpagina van dl 3;
2 Blanco;
3-205 Tekst van dl 3;
[1-2] Gedicht;
[3] Blanco
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 14
Literatuur: Advertentie in de Oprechte Haerlemse Courant van 2 oktober 1666. Volgens de advertentie is het boekje in 12.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.09301:1-2)
- Opmerkingen: Incompleet: dl 3 ontbreekt. Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering van dl 1. Foutieve katernsignatuur in dl 2: N5 ongesigneerd
- Provenance: Mr. H. Bos-bibliotheek (ex libris op voorschutblad)
- In convoluut: 1. J. de Labadie, Practycq des tweederleye gebeds, Utrecht 1666-1667; 2. J. de Labadie, Versameling van eenige gewichtige gront-regels, Amsterdam 1666; 3. J. de Labadie, geestelijcke tyd-kortingen, Amsterdam 1667
- Band: Contemporaine perkamenten band

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-3075)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering van dl 3
- Provenance: P. v.d. Burgh, Maasland (inscriptie en stempel op voorschutbladen; 19e eeuw)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Leiden, Universiteitsbibliotheek (BIBWAL L 229)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAZ 431)
- Opmerkingen: Incompleet: dl 3 ontbreekt. Catalogus UB Utrecht geeft als signatuur: EAZ 431

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98014364
27. Leusden, JohannesPhilologus Hebraeo-mixtus, una cum Spicilegio philologico. (1663)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Leusden, Johannes (1624-1699)
Titel: Philologus Hebraeo-mixtus, una cum Spicilegio philologico, continente decem quaestionum & positionum praecipu Philologico-Hebraicarum &t Iudaicarum centurias. Authore Johanne Leusden, philosophiae doctore, & linguae sancte in academi Ultrajectin professore ordinario
Impressum: Ultrajecti, ex officin Henrici Versteegh, bibliop. Anno MDCLXIII
Colofon: Ultrajecti, typis Wilhelmi Clerck, 1663
Collatie: 4 : *4 A-3N4; [8], 461, [11] p.
STCN-vingerafdruk: 166304 - a1=a2 *2 $na - b1 A r : *b2 3N2 Quibus$c
ISBD-vingerafdruk: usi) t.i- tae- tima 3 1663R
Jaar: 1663
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht); Clerck, Willem (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
(Onder)deel: Bevat tevens: Spicilegii philologici chilias. De tussentitelpagina van dit onderdeel heeft geen impressum.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-5] Dedicatie van Johannes Leusden aan de Curatoren van de Utrechtse Universiteit [??; zie hieronder], Utrecht Quinto Idus Julii 1663;
[6] Voorrede;
[6-8] Overzicht van dissertaties en verdedigers in dit boek opgenomen;
1-344 Tekst;
345 Tussentitelpagina van: Spicilegii philologici chilias;
346-348 Voorrede;
349-461 Tekst van: Spicilegii philologici chilias;
[1] Bijbeltekstenregister;
[2-11 Alfabetisch inhoudsregister;
[11] Drukfouten;
[11] Colofon;
[12] Blanco
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.00804)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: *3, A3, B3, 2X3 en 3M3 ongesigneerd. Foutieve paginering: 113 i.p.v. 213, 339 i.p.v. 239, 345 ongepagineerd
- Provenance: Bristol Education Society (plakker). Gift of Thomas Llewelyn (plakker met wapenschild)
- In convoluut: 1. Johannes Leusden, Philologus Hebraeo-mixtus, Utrecht 1663; 2. Johannes Leusden, Tractatus talmudicus, Utrecht 1665
- Band: Contemporaine perkamenten band met bovenaan op de rug: I. Leusden Philolog. Hebr. mixtus

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (RON A-4790 [3])
- Opmerkingen: Oude signatuur: Ros. 3817 G 13 [3]

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (106 N 14)
- Opmerkingen: De catalogus van UB Utrecht geeft 106 L 14

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU 2056 E 4)

Nijmegen, Universiteitsbibliotheek (242 c 65)

Kiel, Universiteitsbibliotheek (Cb 5013)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037909
28. Lodensteyn, Jodocus vanClaag-lied voor Jesu Christi gemeynte tot Utrecht. (1663)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: J. van Lodensteyns Claag-lied voor Iesu Christi gemeynte tot Utrecht, te clagen over het drouvig af-sterven vanden seer eerweerden, godsaligen, wel-geleerden D. Justus van den Bogaert, christelijck in den Heere ontslapen den 9. in gras-maand 1663. Mitsgaders eenige aandagten van den selven daar ontrent
Impressum: Na de copye t'Utrecht, by Henrick Versteegh, boeck-verkoper op de Oude Gracht, anno 1663
Collatie: 8 : A4; [8] p.
STCN-vingerafdruk: 166304 - b1=b2 A2 ijd$
Jaar: 1663
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Over editie : De tekst van dit 'Claag-lied' is ook opgenomen in 'J. vanden Bogaarts laatste uyren'.
(Onder)deel: Bevat tevens: Aendagten op 't selve voorwerp.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-5] Tekst van: Claag-lied;
[6-7] Tekst van: Aendagten;
[8] Blanco
Over: Bogaart, Justus van den (ca. 1623-1663)
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2 K 30)
- Band: Kartonnen omslag beplakt met marmerpapier (18e eeuw)

Voormalige Particuliere Collectie W. van Gent

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Early European Books (Uitsluitend Nederlandse IP-addressen)
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037908
29. Lodensteyn, Jodocus vanCorte aanmerckingen op 't geen hem raakt. (1667)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: J. van Lodensteyns corte aanmerckingen op 't geen hem raakt in seker bouckje onlangs uit gecomen, onder de naam van verdeding der proceduren &c
Impressum: Tot Utrecht, by Henricus Versteegh, boeck-verkoper op de Oude Gracht, 1667
Collatie: 4 : A4; [8] p.
STCN-vingerafdruk: 166704 - b1 A2 $sub : b2 A3 $al$
Jaar: 1667
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Bijbeltekst: 2 Cor. 6:8;
[3-6] Tekst;
[6] Bijbeltekst: Joh. 8:48-49
Literatuur: Van der Wulp, 4467
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XW.00370:12)
- Opmerkingen: In convoluut
- Provenance: Dr J[?]W.I. ???? V.D.M. (stempel, begin 20ste eeuw); H.Bos (losse plakker)
- Band: In mogelijk contemporaine band met perkamenten rug en bovenaan met titel: Verscheyde tractaten.

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. G z 4b)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (Meulman 4467)

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.MEUL.004467)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Volledige tekst in Google Books uit Universiteitsbibliotheek Gent
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98010469
30. Lodensteyn, Jodocus vanJ. vanden Bogaarts laatste uyren. (1663)
  Vorige titel
| Begin van pagina
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: J. vanden Bogaarts laatste uyren, ofte cort en stightelijck verhael van 't geene sig in sijne laatste sieckte heeft toegedragen, sijne uyterste redenen ende saligh af-sterven: Midsgaders eenige sijne bysondere beveelingen op sijn verscheyden aen de gemeynten gedaan, uytgebreidet door door J. van Lodensteyn, Hebr. 13:7. Volgt haar gelove na, aanschouwende de uytkomste harer wandelinge
Impressum: t'Utrecht, by Henricus Versteeg, boeck-verkoper, Anno MDCLXIII
Collatie: 8 : A-N8; 192, [16] p.
STCN-vingerafdruk: 166308 - b1 A2 quae : b2 N4 $dus
Jaar: 1663
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
Het toegevoegde Claag-lied is in 1663 ook separaat uitgegeven door Henrick Versteegh. In 1676 werd het opgenomen in Lodensteyns 'Uyt-spanningen'.
(Onder)deel: Bevat tevens: J. van Lodensteyn, Claag-lied voor Jesu Christi gemeynte tot Utrecht, te clagen over het droevig af-sterven van den seer eerweerden, godtsaligen, wel-geleerden D. Justus van den Bogaert, christelijck in den Heere ontslapen den 9. in gras-maand 1663.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-6 Voorrede van Jodocus van Lodensteyn;
7-192 Tekst;
[1-9] Tekst van Claag-lied;
[10-12] Aandachten en grafschriften [van Jodocus van Lodensteyn?];
[12] Gedicht van Anna Maria van Schurman;
[13-14] Gedicht van Lib. Essenius, M.D.;
[15-16] Blanco?
Over: Bogaart, Justus van den (ca. 1623-1663)
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 404
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 98-6)
- Opmerkingen: Incompleet: N8 ontbreekt. Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Band: Later papieren omslag (18e eeuw)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT B 151)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98010474


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 3


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006