Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


(8345 titels) Resultaat : (2.10%) 175 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp

Pagina's : | | | | | | | | |   [Pagina's : van 1 tot 30] Pagina 1 / 6

1. Lodensteyn, Jodocus vanSamen-sprake, nopende de sake der formulieren van gebeden. (1675)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: t'Samen-sprake, nopende de sake der formulieren van gebeden en onderrichtingen, ende de poginge van D. Jacobus Coelman, predikant tot Sluys in Vlaenderen, daer ontrent. Door Christianus Alethinus
Impressum: Tot Rotterdam, gedruckt bij Henricus Goddaeus, boeckdrucker in den Oppert: anno 1675
Collatie: 8 : A-B8 C4; 40 p.
STCN-vingerafdruk: 167508 - b1 A2 Ko : b2 C4 $ove
Jaar: 1675
Uitgever(s): Goddaeus, Henricus (Rotterdam)
Opmerking(en): Christianus Alethinus is Jodocus van Lodenstein.
Jacobus Koelman heeft deze publicatie laten drukken. Zie: J. Durham, De sleutel of verklaaring van 't Hoogliedt Salomons. Utrecht 1681, 3B1r, nr. 5.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-40 Tekst
Over: Koelman, Jacobus (1631-1695)
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 422
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 65-1533 [1])
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering.
- In convoluut: 1. [J. van Lodenstein], T'samen-sprake, nopende de sake der formulieren, Rotterdam 1675; 2. G. Outhof, Aanmerkingen, [niet voor 1729]; 3. Mayken Hendricks, Copye eens briefs, Amsterdam 1683; 4. C. Conradus, Een onderwysinge, [Amsterdam ca. 1650]; 5. J. Woodward, Getrouwe raad, Amsterdam 1706; 6. N.N., Levens-loop van Hemme Hayen, Haarlem 1714; 7. Th. Bolwerck, Gezegende gedagtenis van Maria de II, Utrecht 1695
- Band: Band met een perkamenten rug en een gedeeltelijk leesbaar opschrift uit de 18e eeuw

Leiden, Universiteitsbibliotheek (1081 A 31: 3)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 433:3)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (LG 506:3)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (167.c)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98010461
2. Brief van de leeraren der evangelysche kercken in de valleyen. (1663)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Boys, Johannes Jacobus du (fl. 1626-1656) ; Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Brief van de leeraren der euangelysche kercken in de valleyen van Piedmont aan de leeraren der Euangelyscher kercken in Nederland. Mitsgaders eenige geschriften daar toe behoorende ende inde selven een verhaal der boose konstenaryen van het Hof tot Turyn tegens gem. kercken. [...]
Impressum: t'Utrecht, by Henrick Versteegh, boeck-verkooper woonende op de Oude-Graght, anno 1663
Collatie: 4 : A-C4; 23, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 166304 - b1 A2 $ge : b2 C3 chri
Jaar: 1663
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): De brief waarmee de tekst opent was in het Latijn geschreven. Johannes Jacobus du Boys en Jodocus van Lodensteyn verklaren op 18/28 september 1663 dat de vertaling overeenkomt met het origineel.
(Onder)deel: Bevat tevens: 1. Staaltje der boose konstenaryen van den Raad, De propaganda fide, & extirpandis hareticis: tot Turin tegens de euangelische kercken der valleyen van Piedmont, ende van de doodelijcke vervolgingen, die gem. Raad tegens deselve vernieuwt en verdubbelt. Uyt het Frans vertaalt; 2. Copye van den brief van credentie van de Synode der kercken in de valleyen van Piedmont, geschreven aan den heer J[ean] Leger, uyt Pinache den 13. julij 1663; 3. Copie van een brief, van een van de voornaamste van de valleyen van Piedmont, op haar verzoeck geschreven aan een van haar vertrouwste vrienden tot Parijs, gedateert den 31. augusti 1663. Hij is ondertekend met P.B.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-8 Tekst van: Brief van de leraren uit Piedmont;
9-19 Tekst van: Staaltje der boose konstenaryen;
19-20 Tekst van: Kopie van brief aan Jean Leger, 13 juli 1663;
21-23 Tekst van: Kopie van brief van P.B.
Literatuur: Knuttel, Pamfl. KB, 8714; Van der Wulp, 3965
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. G k 7)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. G k 7a)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (Pflt 8714)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering

Leiden, Universiteitsbibliotheek (BIBWAL B 156)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (pamflet 1663-8)

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.MEUL.003965)
- Provenance: Isaac Meulman (plakker met I.M. en motto op voorschutblad)

Zie ook: Volledige tekst (ex. Pfl. G k 7) van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Volledige tekst (ex. Pfl. G k 7a) van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P07037911
3. Brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde Leerredenen. (1937)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Smijtegelt, Bernardus (1665-1739) ; Costerus, Florentius (1635-1703) ; Beukelman, Johannes (1704-1757) ; Hellenbroek, Abraham (1658-1731) ; Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677) ; Temmink, Johannes (1701-1768) ; Alardin, Kasparus (1658-1692)
Titel: Het brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde Leerredenen tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden verzameld uit de nagelaten schriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd wijlen B. Smijtegelt, [...]. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "De Vriend van oud en jong".
Impressum: Te Leiden, bij J.J. Groen & Zoon, N.V., [1937]
Omvang: 208 p.
Jaar: 1937
Uitgever(s): Groen, J.J. en Zoon (Leiden)
Opmerking(en): Met drukkersmerk.
Over editie : Eerste uitgave: Amsterdam, J.H. den Ouden & G. van Peursem, 1835.
(Onder)deel: Bevat: De Heere Christus, de Ware Wijnstok, tot verkwikking en verheuging der naar Gods gemeenschap dorstige zielen / door B. Smijtegelt. De zichzelf bedriegende naamchristen / door B. Smijtegelt. De ware christen tot goede werken toebereid / door B. Smijtegelt. De noodzakelijkheid van des menschen wedergeboorte / door F. Costerus. De onmagt des menschen, om in den Heere Jezus te gelooven / door F. Costerus. Het werk Gods in de harten van onmachtigen / door J. Beukelman. Het Koningrijk der hemelen door vrijmachtig welbehagen Gods een volzeker geschenk / door J. Beukelman. De oproeping des zondaars tot verantwoording voor den Rigter / door A. Hellenbroek. De geesteloosheid in den godsdienst / door J. van Lodensteyn. Gereformeerde beschouwing van het borgtogtelijk lijden des Heeren als de eenige grond / door J. Temmink. Het onderscheid tusschen den weg ten leven / door K. Alardin. De baarblijkelijkheid en de noodzakelijkheid van het deelgenootschap aan de hemelsche schatten / door B. Smijtegelt.
Het achteromslag bevat: Lijst van boekwerken voor het gereformeerde huisgezin, verkrijgbaar bij J.J. Groen & Zoon, N.V., Leiden.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Voorrede van de Redactie en uitgevers van 'De vriend van oud en jong', Leiden voorjaar 1937;
3-4 Inhoudsregister;
5-208 Tekst
Bijbelteksten: Joh. 15:1; Joh. 15:2a; Joh. 15:2b; Joh. 3:3; Joh. 6:44; Matth. 11:25-26; Luk. 12:32; Luk. 16:2b; Ez. 37:7-8; Joh. 17:19; Matth. 7:13-14; Matth. 6:21
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2318867)
- Provenance: H. Kalkman, v. Reedestraat 4, Alphen a.d. Rijn (stempel en inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (PR 349.2)
- Provenance: Th. Verweij

Particuliere Collectie F.W. Huisman
- Band: In bruin papier gebonden

Pietasnummer: P97004214
4. Het verhoogde Nederland, gekroond met Gods goetheid. (1745)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Hofman, Johan (1666-1735) ; Owen, John (1616-1683) ; Watson, Thomas (ca1620-1689/90) ; Henry, Matthew (1662-1714) ; Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677) ; Symons, T.V. ; Gravenor, B.
Titel: Het verhoogde Nederland, gekroond met Gods goetheid, nu vernedert door 's menschen boosheid. Begrepen in XVI. redenvoeringen, over des Heeren zegeningen en oordeelen; het sterven van het runtvee. Stormwinden, en water-vloeden. Als ook tot waarschouwing voor de gedreygde pestilentie, eer die komt van de stallen der beesten, tot de huysen der menschen. Nevens eenige vertaalde schriften van de godzalige en geleerde heeren J. Owen, T. Watson, M. Henry, en and're voorname godgeleerden
Impressum: Te Amsterdam, by Adrianus Douci, boekverkooper, in 't midden van de Stilsteeg. 1745
Collatie: 8 : *8(*1) 2*8 A-C8 2A-2H8; [32], 40, [8], 495, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 174508 - *1a1 *3 $v : 1a2 2*5 y$wil$ - 2a1 A $e : 2a2 C4 kelij - b1 A n : b2 2H5 id$la
Jaar: 1745
Uitgever(s): Douci, Adrianus (Amsterdam)
Opmerking(en): Samengesteld en deels vertaald door J.H. [= Johan Hofman]. Het zijn voornamelijk preken. Volgens de voorrede (2*7v) zijn de meeste preken uit het Engels vertaald. In het voorwerk en incidenteel na de preken zijn gedichten opgenomen die grotendeels van Hofman zullen zijn en soms werden ze ondertekend met J.H.
Van de meeste preken wordt de auteur niet vermeld. Er zijn enige uitzonderingen: preek 8 over Jol 1:14-18 (over de rundveeziekte) is van Mr. T.S.V. [= T.V. Symons]; tekstverklaring t.b.v. preek 9 over Hosea 14:2-10 is uit de Bijbelverklaring van Matthew Henry; preek 9 over Hosea 14:2-10 is van John Owen; preek 11 over Ps 29:1-3 is van Jodocus van Lodensteyn n.a.v. de verwoesting van de Domkerk in Utrecht op 1 augustus 1674; preek 14 over Nahum 1:3 n.a.v. de storm van 1 september 1717 is uit het Engels vertaald; preek 16 over Spr. 12:26 is van Thomas Watson. De vertaler noemt in zijn dedicatie (B8v) ook een vertaalde bijdrage van Mr. B. Gravenor maar wijst de preek niet aan. Alle vertalingen zijn van Johan Hofman.
Uitgave volgens de kerkorde.
Over editie : Titeluitgave van de ed: [S.l.] Gedruckt voor den vertaalder J.H. 1718.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[2] Gedicht;
[3-32] Voorrede van JMH. AC. EWF. [= NIET Johan Hofman];
1-40 Dedicatie van Johan Hofman aan de inwoners van Dordrecht;
[1-3] Gedichten [van Johan Hofman];
[5-7] Gedicht van J.V.T.;
[7-8] Bijbeltekstenregister van de eerste 10 preken;
1-170 Tekst van de preken 1-7;
171-176 Tekst van vijf liederen [van Johan Hofman];
177-214 Tekst van preek 8 van T.S.V. [= T.V. Symons];
215-224 Tekst van: Rym-vers over Gods slaande hand van het rund-vee;
225-238 Tekst van: Verklaaringe van Matthew Henry;
239-491 Tekst van de preken 9-16;
492-495 Narede [van Johan Hofman];
495-[1] Bijbeltekstenregister van de preken 11-16
Bijbelteksten: Hos. 7:13; Hos. 7:12-13; Jer. 2:13; Klg. 3:22; Ez. 21:6; Jol. 1:18; Hos. 14:2-8; Micha. 6:9; Ps. 29:1-3; Ps. 29:10; Jer. 10:13; Nah. 1:3; Nah. 1:7; Spr. 12:26
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1038; Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1304; Van der Haar, Schatkamer, H 459A
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.07370)
- Opmerkingen: Niet afgesneden exemplaar
- Band: Bruine linnen band (20e eeuw)vAcq.nr./col.: Oud Bestand

Zie ook: Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P03038678
5. Hovy, J.Jezus' voorbeeld, koor [4 st.] [Heil'ge Jezus, hemelsch voorbeeld].
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hovy, J.
Medewerker(s): Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Jezus' voorbeeld, koor (4 st.) (Heil'ge Jezus, hemelsch voorbeeld)
Pietasnummer: P98010478
6. Letterkennis, zoo als de Hemelsche Wijsheid verdacht houdt. (16XX)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: De Letterkennis, zoo als de Hemelsche Wijsheid verdacht houdt, en lastert als Geestdrijverij / [door J. van Lodenstein]
Impressum: Amsterdam, [17e eeuw]
Collatie: 8; .. p.
Jaar: 16XX
Vindplaats(en): Leiden, Universiteitsbibliotheek (N.H.K. 2048)

Pietasnummer: P98010476
7. Verzameling van drie stigtelijke tractaatjes. (1842)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Liefhebster der Waarheid, Een ; Sappius, Jacobus (1657-1695) ; Sint Anneland, Teunis van (fl. 1780) ; Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Verzameling van drie stigtelijke tractaatjes, als een Christens weg na den heemel, in derselve bijzondere ontmoetinge op dien weg, verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwijze. Dan noch een Zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene hemel-reizigers, t'saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een Verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, waar in die bestaat, hoe weinig die hedendaags gevonden word, de oorsaken daar van, en de middelen om 'er toe te komen, op een bevindeyke schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. En nu vermeerdert en verbeetert door T. van St. Anneland, lidmaat der gereformeerde gemeente tot Willemstadt
Impressum: Te Sneek, bij F. Holtkamp. 1842
Omvang: 168 p.
Jaar: 1842
Uitgever(s): Holtkamp, F. (Sneek)
Opmerking(en): De eerste uitgave werd in 1741 samengesteld en gedrukt door Cornelis Nieuwoudt te Amsterdam.
J.S. is mogelijk Jacobus Sappius (1657-1695), die ook het na de verhandelinge toegevoegde lied vervaardigde.
Teunis van Sint Anneland voegde het werk van Jodocus van Lodensteyn toe.
(Onder)deel: Bevat tevens: J. van Lodensteyn, Opdragt van een christens tijdelijke goederen aan haaren eigenaar. Alleenspraake tot den Heere Godt in digt en in prose. Op den toon van Psalm 100. Deze versie is mogelijk ontleend aan de bundel 'Uytspanningen' Van Lodensteyn.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-6 Voorrede [van Cornelis Nieuwoudt?];
7-8 Voorrede van Teunis van Sint Anneland, Willemstad 28 augustus 1780;
9-57 Tekst van: Eens christens weg ten hemel;
58-72 Tekst van: Zamenspraak tusschen hemels-gezinde en werelts-wyze;
73-102 Tekst van: Zamenspraak tusschen sterke christen en swakke christen;
103-116 Tekst van: Verhandelinge van eene kinderlijke gestalte;
117-118 Lied van J. Sappius: Den rechte pligt eens christen;
119-123 Brief van Jodocus van Lodensteyn aan zijn nicht Margaretha van der Vorst, weduwe van Everhard van Lodensteyn, in leven burgemeester van Delft, 1673;
124-160 Tekst van: Opdragt van een christens tijdelijke goederen aan haaren eigenaar;
161-168 Tekst van het lied: Een christens pelgrims-troost op aarde. Op de wijs: van de Tien Geboden
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XS.06644:1)
- Provenance: Siebe Idzeros van der Meer (inscriptie op achterzijde titelpagina; 19e eeuw); D.J. Bastmey?? [= Diederik Johannes Bastmeijer?] (inscriptie op titelpagina; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Verzameling van drie stigtelijke tractaatjes, Sneek 1842; 2. H. ter Borgh, De armen van geest, Minnertsga 1836; 3. J. Sikkes, De nieuwe Ternaarder bloemendal, Amsterdam 1819
- Band: Halflederen band (19e eeuw)

Pietasnummer: P09044832
8. Lodensteyn, Jodocus vanGedagtenisse van den [...] heere Gisbertus Voetius. (1676)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Ter gedagtenisse van den eerweerdigen, godtsaligen, geleerden en seer vermaarden heere Gisbertus Voetius, doctor en professor de h. godtsgeleertheyd in d'Academie, ende dienaar des h. Woords in Jesu Christi gemeynte tot Utregt. Geboren 3 maert 1589. N.S. Overleden 1/11 novemb. 1676
Impressum: Utrecht, ter drukkerye van Willem Clerck, boek-verkoper op de Neude. Anno 1676
Collatie: 4 : π1 A4 [B]1; [12] p.
STCN-vingerafdruk: 167604 - b1 A go : b2 A3 der
Jaar: 1676
Uitgever(s): Clerck, Willem (Utrecht)
Opmerking(en): Op de laatste pagina ondertekent: J. van Lodenstein.
Met drukkermerk en motto.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-11] Tekst;
[12] Blanco
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 374
Literatuur: Van Someren, 836.
Vindplaats(en): Utrecht, Universiteitsbibliotheek (Pamflet UB 836)

Zie ook: Volledige tekst in Universiteitsbibliotheek Utrecht
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P01037702
9. Lodensteyn, Jodocus vanHeerlykheid van een waar christelyk leven. (1871)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Hofman, Johan (1666-1735)
Titel: De heerlykheid van een waar christelyk leven: uitblinkende in een godsaligen wandel. Volgens het geestelyk licht des Euangeliums, te zien in Jesus' heerlijk voorbeeld, nedrige geboorte, en armoede, om ons te wederbare en ryk in Gode te maken. Begrepen in sestien uytgelese kerk-redenen, gepredikt door dien saligen heer Jodocus van Lodensteyn in syn leven vroom, wys, getrouw en vermaard leeraar te Utrecht. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1767.
Impressum: Utrecht : A. Fisscher, 1871
Colofon: Stoomboekdrukkerij en steendrukkerij "De Industrie", Utrecht
Omvang: [24], 456 p.
Jaar: 1871
Uitgever(s): Fisscher, A. (Utrecht); Industrie, De (Utrecht)
Opmerking(en): Met approbatie van de Classis van Schieland.
Gedrukt in de gotische letter.
Inhoud: I Franse titelpagina;
II Colofon;
III Titelpagina;
IV Approbatie;
IV Bijbelteksten: 2 Cor. 3:18; Ef. 1:17-18;
V-XXIV Voorrede van J.H. [= Johan Hofman], Dordrecht 6 augustus 1711;
1-446 Tekst;
447-451 Brief van Jodocus van Lodenstein aan een student, Utrecht 17 oktober 1675;
452 Blanco;
453-456 Prekenregister
Bijbelteksten: 2 Petr. 1:4; Hoogl. 7:1; Filem. 1:27; 1 Thes. 4:4; 2 Petr. 2:1-3; 2 Petr. 2:4-5; Matth. 24:12; Hos. 2:1; Joh. 17:3; Luk. 2:1-7; Luk. 2:8-12; Luk. 2:13-14; Luk. 2:15-20; 2 Kor. 8:9; Joh. 16:7; Joh. 14:26
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 397
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.05779)
- Provenance: J. ? Gips Pzn. Dubbeldam 1871 (inscriptie op voorschutblad); Jab. [= Jacob?] Meere, Scheveningen (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw); P. Rijfers 1895 (balpeninscriptie op voorschutblad; Einde 20e eeuw!)
- Band: Linnen band (20e eeuw)

Haarlem, Stadsbibliotheek (130 A 25)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (SB)

Voormalige Particuliere Collectie P.A. van Noordenne

Voormalige Particuliere Collectie J. van der Haar

Pietasnummer: P01037709
10. Lodensteyn, Jodocus vanMeditatien over eenige van 's Heeren Gods eygenschappen. (1674)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: J. van Lodensteyns meditatien over eenige van 's Heeren Gods eygenschappen, &c. Hem voorgecomen geduyrende sijn verblijv in Ostagie in 't land van Cleev
Impressum: t'Utrecht, ter druckerye van Willem Clerck, boeck-verkoper op de Neude in Kintjes-haven. Anno 1674
Collatie: 4 : A/B6; [12] p.
STCN-vingerafdruk: 167404 - b1 A2 t$H : b2 B $
Jaar: 1674
Uitgever(s): Clerck, Willem (Utrecht)
Opmerking(en): STCN: A1-2 gesign. A2-3; A4 gesign. B.
Over editie : In hetzelfde jaar verscheen bij Willem Clerck nog een variant.
Vindplaats(en): Utrecht, Universiteitsbibliotheek (THO: RIJS 198-121:4)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P14025634
11. Lodensteyn, Jodocus vanSpiritual appeal to Christ's bride. (2010)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Elshout, Bartel (1949-)
Titel: A spiritual appeal to Christ's bride / Jodocus van Lodenstein. Translated by Bartel Elshout. Edited by Joel R. Beeke
Impressum: Grand Rapids, Reformation Heritage Books
Omvang: 173 p.
Jaar: 2010
Uitgever(s): Reformation Heritage Books (Grand Rapids)
Over editie : Vert. van: Negen predikatin, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden.
Inhoud: 1 Franse titelpagina;
2 Informatie over 'Classics of reformed spirituality';
3 Titelpagina;
4 Colofon;
5 Inhoudsregister;
6 Blanco;
7-9 Voorwoord voor de serie door Joel Beeke, James A De Jong en Richard Muller voor de Dutch Reformed Translation Society;
10 Blanco;
11-31 Voorwoord door Joel R. Beeke;
32 Blanco;
33-170 Tekst;
171-173 Leden van Dutch Reformed Translation Society
Pietasnummer: P01037712
12. Lodensteyn, Jodocus vanMeditatien over het lijden van Jesus Christus. (1985)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: [Meditatien over het lijden van Jesus Christus]. Herdruk van 1869.
Impressum: Barneveld, 'Repos ailleurs', 1985
Collatie: 8; 68 p.
Jaar: 1985
Uitgever(s): Repos ailleurs (Barneveld)
Opmerking(en): Titelbeschrijving gebaseerd op voorgaande editie in SGT.
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 415A
Vindplaats(en): Particuliere Collectie A. Ros

Pietasnummer: P01037737
13. Lodensteyn, Jodocus vanUytspanningen. (1739)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: [Uytspanningen, behelsende eenige stichtelijcke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel]. 11e druk.
Impressum: Amsterdam, Joannes Kannewet, 1739
Collatie: 8; [24], 464, [16] p.
Jaar: 1739
Uitgever(s): Kannewet, Joannes II (Amsterdam)
Opmerking(en): NB Deze editie met jaar van uitgave 1739 ontbreekt in de STCN.
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 439; Van Zijl, Van skeepkis na wakis tot boekrak, L 21
Vindplaats(en): Particuliere Collectie A. Ros
- Opmerkingen: Volgens SGT met jaar van uitgave 1739

Pietasnummer: P01037720
14. Lodensteyn, Jodocus vanHeerlijkheid van een waar christelijk leven. (1887)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Hofman, Johan (1666-1735)
Titel: De heerlijkheid van een waar christelijk leven, uitblinkende in een godzaligen wandel. Volgens het geestelijk licht des Evangelies, te zien in Jezus' heerlijk voorbeeld, nederige geboorte en armoede, om ons te wederbaren en rijk in God te maken. Begrepen in zestien uitgelezene kerkredenen, gepredikt door den zaligen heer Jodocus van Lodensteyn, in zijn leven vroom, wijs, getrouw en vermaard leeraar te Utrecht. (Niewe onverande uitgave volgens 1767).
Impressum: Leiden, D. Donner, [1887]
Omvang: XVIII, 359, [1] p.
Jaar: 1887
Uitgever(s): Donner, D. (Leiden)
Opmerking(en): Approbatie door de Classis van Schieland.
Inhoud: I Titelpagina;
II Approbatie;
II Bijbelteksten: 2 Cor. 3:18; Ef. 1:17-18;
III-XVIII Voorrede van J.H. [= Johan Hofman], Dordrecht 6 augustus 1711;
1-355 Tekst;
356-359 Brief van Jodocus van Lodenstein aan een student, Utrecht 17 oktober 1675;
[1] Prekenregister
Bijbelteksten: 2 Petr. 1:4; Hoogl. 7:1; Filem. 1:27; 1 Thes. 4:4; 2 Petr. 2:1-3; 2 Petr. 2:4-5; Matth. 24:12; Hos. 2:1; Joh. 17:3; Luk. 2:1-7; Luk. 2:8-12; Luk. 2:13-14; Luk. 2:15-20; 2 Kor. 8:9; Joh. 16:7; Joh. 14:26
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 398
Literatuur: SGT L 399 is identiek.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.06285)

Leeuwarden, Tresoar

Particuliere Collectie P.J. van Bergen Bravenboer

Zie ook: Volledige tekst in Universiteitsibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Pietasnummer: P01037710
15. Lodensteyn, Jodocus vanHeller Reformations-Spiegel. (1733)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Theresius, Nicodemus
Titel: Heller Reformations-Spiegel, welcher den Anfang, Fortgang und gegenwrtige Gestalt der Kirchen- und Hertzen-Verbesserung aufrichtig anzeiget / Jodocus von Lodenstein ... Aus dem Hollndischen in das Hochdeutsche bersetzet, und mit einer kurzen Vorrede uns gegeben von Nicodemo Theresio Heller Reformations-Spiegel
Impressum: o. O, 1733
Collatie: 8; 96 p.
Jaar: 1733
Opmerking(en): Zwei Predigten ber Ez. 37, 7f. und Hos. 9, 12.
Over editie : Vert. van: Predicatie over Ezechiel 37, 7v., 1674.
Literatuur: Van der Haar, Internationale kumenische Beziehungen, Nederlands L 4
Vindplaats(en): Greifswald, Universiteitsbibliotheek (523/Fm 118 adn4)

Pietasnummer: P01037177
16. Lodensteyn, Jodocus vanLaatste uuren of kort en stigtelyk verhaal. (1766)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: J. van den Bogaarts laatste uuren of kort en stigtelyk verhaal van 't gene zig in zyne laatste ziekte heeft toegedragen, zyne laatste redenen en zalig afsterven: mitsgaders eenige zyner bisondere beveelen op zyn verscheiden aan de gemeinte gedaan uitgebreid door J. van Lodenstein, [...]. Tweede druk.
Impressum: Te Schiedam, by Leberecht Schmidt, boekverkoper, 1766
Collatie: 8 : A-O8 P4; 232 p.
STCN-vingerafdruk: 176608 - b1 A2 zegg : b2 P2 n$z
Jaar: 1766
Uitgever(s): Schmidt, Leberecht (Schiedam)
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-6 Voorrede van Jodocus van Lodensteyn;
1-232 Tekst
Over: Bogaart, Justus van den (ca. 1623-1663)
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 406
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.09221)

Particuliere Collectie L.F. Groenendijk

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P01037713
17. Lodensteyn, Jodocus vanVon der Reformation. (1699)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Arnold, Gottfried (1666-1714)
Titel: Von der Reformation (Predigt ber Ezech. 37. V. 7. 8., Gedruckt im Jahr Christi 1699), in: Godfrid Arnold's 'Offenhertzige Bekandtnusz' etc.
Impressum: -- : --, 1699
Collatie: 8; p. 41-52.
Jaar: 1699
Over editie : Vert. van: Predicatie over Ezechiel 37, 7v., 1674.
Literatuur: Van der Haar, Internationale kumenische Beziehungen, Nederlands L 3
Vindplaats(en): Halle, Frankesche Stiftungen (150 F 4)

Halle, Frankesche Stiftungen (88 D 9)

Marburg, Religionskundliche Sammlung

Pietasnummer: P01037176
18. Lodensteyn, Jodocus vanWare vasten. (1941)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Het ware vasten / door J. v. Lodensteijn
Impressum: Gorinchem : Romijn & Van der Hoff, 1941
Omvang: 24 p.
Jaar: 1941
Uitgever(s): Romijn & Van der Hoff (Gorinchem)
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-24 Tekst
Bijbelteksten: Luk. 5:35
Vindplaats(en): Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (OK 19:1)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (GP 2174)

Pietasnummer: P09042058
19. Lodensteyn, Jodocus vanBloemlezing uit de gedichten van Jods. van Lodensteyn. (1867)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Bronsveld, Andries Willem
Titel: Bloemlezing uit de gedichten van Jods. van Lodensteyn. Met inleiding en woordenlijst door A.W. Bronsveld
Impressum: Rotterdam : E.H.Tassemeijer, 1867
Colofon: Snelperdruk van A. van der Veen Oomkens, te Wageningen
Omvang: VIII, XXXII, 136 p.
Jaar: 1867
Uitgever(s): Tassemeijer, E.H. (Rotterdam); Veen Oomkens, A. van der (Wageningen)
Inhoud: I Franse titelpagina;
II Blanco;
III Titelpagina;
IV Colofon;
V-VIII Voorrede van A.W. Bronsveld, Charlois 4 september 1867;
I-XXXII Inleiding [van A.W. Bronsveld];
1-86 Tekst;
87-88 Blanco;
89-136 Woordenlijst
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CV.06345)
- Band: Bruine linnen band (20e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Google Books
Pietasnummer: P09044775
20. Lodensteyn, Jodocus vanBrief. (1830)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Brief van den godzaligen J. van Lodenstein, in leven getrouw dienstknecht van Jezus Christus, te Utrecht. Aan zijne godzalige vrienden te Sluis in Vlaanderen, bij gelegenheid der afzetting van D. Koelman aldaar
Impressum: Amsterdam : J. Ruysendaal, [ca. 1830]
Colofon: Gedrukt en te bekomen bij J. Ruysendaal, boekdrukker in de Gravenstraat, N. 4, te Amsterdam
Omvang: 7, [1] p.
Jaar: 1830
Uitgever(s): Ruysendaal, Jan (Amsterdam)
Opmerking(en): Koptitel.
Het impressum is gebaseerd op het colofon.
Ondertekend:J. v. L., Utrecht den 1 Aug. 1675.
Inhoud: 1-7 Tekst;
[1] Colofon
Over: Koelman, Jacobus (1631-1695)
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CK.00889:1)
- Band: Contemporaine kartonnen band beplakt met gemarmerd papier

Pietasnummer: P09044809
21. Lodensteyn, Jodocus vanDood en leven. (1947)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Dood en leven / door J. van Lodesteyn
Impressum: Gorinchem : Romijn & Van der Hoff, [1947]
Omvang: 20 p.
Jaar: 1947
Uitgever(s): Romijn & Van der Hoff (Gorinchem)
Opmerking(en): Het jaar van uitgave en het volgnummer ontbreken op het omslag. Deze gegevens zijn overgenomen uit het register van de uitgeverij 'De Schatkamer' te Rumpt.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-20 Tekst
Bijbelteksten: Kol. 3:3-4
Vindplaats(en): Utrecht, Universiteitsbibliotheek (oo2607653)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (OK 22:5)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (GP 2209)

Pietasnummer: P09042065
22. Lodensteyn, Jodocus vanGeestelyke opwekker, voor het onverloochende, doode. (1740)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Hooght, Everhardus van der (1642-1716)
Titel: J. van Lodensteyns Geestelyke opwekker, voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom, voorgestelt in X. predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J.v.L. eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De tweede druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zyn leven predikant te Nieuwendam in Waterland. De vyfde druk.
Impressum: T'Amsteldam; by Adrianus Douci, boekverkoper in 't midden van de Stilsteeg. 1740
Collatie: 8 : a-g8 A-X8; 109, [3], 332, [4] p.
STCN-vingerafdruk: 174008 - a1 a2 m : a2 g5 ie$ - b1 A S : b2 X5 ,$al
Jaar: 1740
Uitgever(s): Douci, Adrianus (Amsterdam)
Opmerking(en): Met approbatie van de Theologische Faculteit van de Universiteit te Leiden, Leiden 5 Kalendas decembris 1696, door Jacobus Trigland. Vernieuwd vanwege vermeerdering, Leiden 22 juni 1701, door Hermannus Wits. Met medeweten van de Classis van Edam.
Over editie : Gelijktijdige uitgave van de ed.: Amsterdam, Johannes Douci, 1777.
(Onder)deel: Bevat tevens: Register van boeken, die by Adrianus en Johannes Douci gedrukt of te bekomen zyn.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Approbatie;
3-8 Dedicatie van Everardus van der Hooght aan Maria Specx, weduwe van Bartholomaeus de Gruyter, heer van Groenewoude en oud-burgemeester van Utrecht, aan Catharina Hochepied, echtgenote van Niclaas Witsen, burgemeester van Amsterdam, aan Catharina van Lodensteyn, weduwe van Michile Vrouling en Anna Catharina van den Boogaart, echtgenote van Bernard de Moor, Nieuwendam 29 juni 1701;
9-109 Voorrede van Everardus vander Hooght, Nieuwendam 5 december 1696, en nader overgezien en verbeterd 13 mei 1701;
[1-2] Gedicht van Susanna Wier;
[3] Bijbeltekstenregister;
1-332 Tekst;
[1-4] Fonds en assortimentslijst
Trefwoord(en): Lodensteyn
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 389; Van der Haar, Schatkamer, L 467
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XN.05532)
- Provenance: Ysack Tier 1744. M.E. Grosheide 1868 (inscripties op voorschutblad); Geschenk aan Maria Elizabeth Grosheide van haar liefhebb. broeder G.H.A. Grosheide, Amsterdam 8 jan. 1868Particuliere Collectie A. Ros

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09042066
23. Lodensteyn, Jodocus vanHeerlijkheid van een waar christelijk leven. (1855)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Hofman, Johan (1666-1735)
Titel: De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in eenen godzalgien wandel, volgens het geestelijk licht des Evangeliums, te zien in Jezus heerlijk voorbeeld, nederige geboorte en armoede, om ons te wederbaren en rijk in Gode te maken. Begrepen in 16 uitgelezene kerkredenen, gepredikt door den zaligen heer Jodocus van Lodensteijn, in zijn leven vroom, wijs, getrouw en vermaard leeraar te Utrecht. Vierde, behalve de spelling, onveranderde uitgaaf.
Impressum: Sneek : J. Campen, [ca. 1855]
Omvang: 20, [2], 467, 5 p.
Jaar: 1855
Uitgever(s): Campen, J. (Sneek)
Opmerking(en): Met approbatie van de Classis van Schieland.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Approbatie;
2 Bijbelteksten: 2 Kor. 3:18 en Ef. 1:17-18;
3-20 Voorrede van J.H. [= Johan Hofman], Dordrecht 6 augustus 1711;
[1-2] Bijbeltekstenoverzicht;
1-467 Tekst;
1-5 Brief van Jodocus van Lodensteyn aan een student, Utrecht 17 oktober 1675
Bijbelteksten: 2 Petr. 1:4; Hoogl. 7:1; Filem. 1:27; 1 Thes. 4:4; 2 Petr. 2:1-3; 2 Petr. 2:4-5; Matth. 24:12; Hos. 2:1; Joh. 17:3; Luk. 2:1-7; Luk. 2:8-12; Luk. 2:13-14; Luk. 2:15-20; 2 Kor. 8:9; Joh. 16:7; Joh. 14:26
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 396
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.05778)
- Band: Halflederen band door W. van Gent (20e eeuw) met stempels op de hoeken en de rug. Op de rug: Predikatien J.v.Lodestein

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (AM DEPOT 423 E 59)
- Provenance: K. van Nes (inscriptie op de titelpsgina (20e eeuw)
- Band: Perkamenten band (19e of eerste helft 20e eeuw)

Leeuwarden, Tresoar (A 1780)

Pietasnummer: P09044801
24. Lodensteyn, Jodocus vanHeerlykheyd van een waar christelyk leven. (1711)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Hofman, Johan (1666-1735)
Titel: De heerlykheyd van een waar christelyk leven: uytblinkende in een godsaligen wandel, volgens het geestelyk licht des Euangeliums, te sien in Jesus heerlyk voorbeeld, nedrige geboorte, en armoede, om ons te wederbaren, en rijk in Gode te maken. Begrepen in sestien uytgelese kerk-redenen, gepredikt door den saligen heer Jodocus van Lodensteyn, in sijn leven vroom, wijs, getrouw, en vermaard leeraar tot Utrecht
Impressum: T'Amsteldam, gedrukt by Jacobus van Hardenberg, boekverkooper, in de Stilsteeg. 1711
Collatie: 8 : *-2*8 A-2D8; [32], 422, [10] p.
STCN-vingerafdruk: 171108 - a1 *2 $h : a2 2*5 orve - b1 A r : b2 2D5 erkla
Jaar: 1711
Uitgever(s): Hardenberg, Jacobus van (Amsterdam)
Opmerking(en): De tekstbewerker J.H. is Johan Hofman. Hij zegt in zijn voorrede dat de teksten niet direct van Van Lodensteyn stammen. Citaat: 'Maar my dunkt ik hoore sommige vrinden vragen, waar komen nu dese redenvoeringen van daan, wel 34 jaren na dat die man is dood geweest? Ik antwoorde, dat sommige van sijn nabestaande, of seer goede vrinden. diese van hem slefs geschreven, of nageschreven hadden, volges sijn copy, die ons hadde meegedeelt tot algemeene stichtinge: Andere zijn onder 't prediken met caracters, of door een vlugge hand, en vaardige penne van een begaaft en godvruchtig heer, doe ter tijd op de Academie te Utrecht studerende, onder het prediken nageschreven, en my soo ter hand gestelt door sijn vrome en wijse soon, die ik soo wel als sijn vader zaliger menigmaal met veel genoegen hebbe hooren prediken. Ook soude ik u nog wel soo veel overige leer-redenen kunnen toonen, soo wel van de salige D. J. v. Bogaart, die sijn ampt-genoot tien jaren te voren stervende, in een boekje, sijn Laatste ure, en in gedigten en liederen na waarde gepresen heeft, waar in te sien is, wat liefde en agting sijn Ed: voor den hr. Bogaard hadde, welke my door een neef van de salige juffr. M.A. sijn mee-gedeelt, en te samen gedrukt zijnde, wel soo grooten boek als dit soude uytmaken. In Lodensteyns Afscheyds-predikatie, van Sluys na Utrecht vertrekkende, verhaalt sijn eerw. onder andere opmerkelijke dingen, dat hy veel predikatien op 't versoek van de vromen hadde uytgeschreven, en haar die te lesen gegeven, van wien ik nog eenige overig hebbe. So dat men niet behoeft te twijffelen, of verwondert te zijn, dat'er al een deel predikatien gedrukt zijnde, ik nog meer overig houde, en nogmaals wil ten besten geven, om ook gedrukt te worden, want sy (niet minder zijnde als dese) sulks waardig zijn (fol. *2v-*3r).
Hofman legt geen verantwoording af van de wijze waarop hij deze preken heeft bewerkt. Gezien zijn andere bewerkingen is het te vrezen dat hij aanzienlijke ingrepen heeft gedaan en ook zelf het nodige heeft toegevoegd.
Uitgave volgens de kerkorde.
(Onder)deel: Bevat tevens: Register van boeken, die by Jacobus van Hardenberg gedrukt of te bekomen zyn.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[2] Bijbelteksten: 2 Kro. 3: 18 en Ef. 1:17-18;
[3-28] Voorrede van J.H. [= Johan Hofman], Dordrecht 6 augustus 1711;
[29-32] Bijbeltekstenregister;
1-422 Tekst;
[1-6] Brief van Jodocus van Lodensteyn aan een student, Utrecht 17 oktober 1675;
[7-10] Fondslijst
Bijbelteksten: 2 Petr. 1:4; Hoogl. 7:1; Filem. 1:27; 1 Thes. 4:4; 2 Petr. 2:1-3; 2 Petr. 2:4-5; Matth. 24:12; Hos. 2:1; Joh. 17:3; Luk. 2:1-7; Luk. 2:8-12; Luk. 2:13-14; Luk. 2:15-20; 2 Kor. 8:9; Joh. 16:7; Joh. 14:26
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 393
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.07069)
- Band: Halflederen band (20e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1003 H 36)

Groningen, Universiteitsbibliotheek
- Opmerkingen: Opgave uit Van der Haar, Schatkamer, maar ontbreekt in de catalogus

Leeuwarden, Tresoar (A 1777)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT B 175)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT B 216)

Particuliere Collectie A. Ros

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Google Books
Volledige tekst (ex. BC AM DEPOT B 216) van Bibliotheek PTHU Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09042067
25. Lodensteyn, Jodocus vanNegen predicatien. (1879)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Medewerker(s): Hooght, Everhardus van der (1642-1716)
Titel: J. van Lodensteyn's Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en nog minder gepractiseert, nagezien, ter druk-pers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden, als ook, met een beschrijving van het leeven en sterven van den grooten zelfs-verloochenaar J. van Lodesteyn, door Everardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam
Impressum: Utrecht : J.J.H. Kemmer, [ca. 1879]
Omvang: 330 p.
Jaar: 1879
Uitgever(s): Kemmer, J.J.H. (Utrecht)
Opmerking(en): Uitgave in gotische letter.
Met approbatie van de Theologische Faculteit te Leiden, Jacobus Trigland, Leiden 5 Kalendas december 1696.
Op de titelpagina 'Lodesteyn' i.p.v. 'Lodensteyn'.
Over editie : Een gedeelte van de oplage met overgeplakt impressum: Leiden, D. Donner. Zie de aparte beschrijving.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Approbatie;
3-6 Dedicatie van Everhardus van der Hooght aan Maria Specx, wed. van Bartholomaeus de Gruyter, heer van Groenewoude en oud-burgemeester van Utrecht, aan Catharina Brouwers, wed. van Justus van den Boogaart, predikant te Utrecht en aan Sara Brouwers, weduwe van Johan van den Bemde, koopman en ouderling te Utrecht, Nieuwendam 8 december 1696;
7-114 Voorrede van Everhardus van der Hooght, Nieuwendam 5 december 1696;
114 Bijbeltekstenregister;
115-330 Tekst
Trefwoord(en): Lodensteyn
Bijbelteksten: 1 Kor. 6:19-20; 2 Kor. 5:15; Matth. 6:10; Ez. 37:7-8; Hos. 9:12; 2 Kor. 4:6; Hoogl. 5:3; Hoogl. 5:8; Hoogl. 1:4
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 417
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.05932:1)
- Provenance: Dit boek hoort toe aan H. Burggraaf Jr. (inscriptie op de titelpagina; begin 20e eeuw
- In convoluut: 1. J. van Lodensteyn, Negen predicatien, Utrecht [ca. 1879]; 2. Th. Shepard, De waare bekeeringe, Utrecht 1879; 3. V.B.K., De waarachtige bekeeringe des menschen, Utrecht 1879
- Band: Halflederen band (20e eeuw)

Particuliere Collectie H. Freeke

Particuliere Collectie J. van 't Land

Particuliere Collectie A. Ros

Pietasnummer: P09044824
26. Lodensteyn, Jodocus vanUytspanningen. (1857)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: J. van Lodensteyns Uytspanningen, behelzende eenige stigtelijke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Nieuwe uitgaaf. Bewerkt onder toezicht van een leraar der ware gereformeerde kerk.
Impressum: Te Nijmegen, bij D.J. Haspels, 1857
Omvang: [12], 452, [6] p.
Jaar: 1857
Uitgever(s): Haspels, D.J. (Nijmegen)
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CV.06366.-)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (TV.16490.-)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (4 B 17)

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Google Books
Pietasnummer: P09044771
27. Lodensteyn, Jodocus vanKort verhaal der elendens van de gemeynte in de valleyen van Pie. (1768)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Kort verhaal der elendens van de gemeynte in de valleyen van Piemont; mitsgaders een ontfang-schrift der leeraaren van die gemeynten, aangaande de ontfangene penningen hun-liede uyt de provintie van Utrecht toegezonden in den jaare 1663, 1664. Door den wel-eerwaarde en godzaligen heer J. van Lodensteyn, beroemd predikant t'Utrecht. [...]. Twede druk.
Impressum: Tot Utrecht, by Samuel de Waal, 1768
Collatie: 8 : A-B8 C4; 40 p.
STCN-vingerafdruk: 176808 - b1 A2 er$ : b2 C3 tate
Jaar: 1768
Uitgever(s): Waal, Samuel de (Utrecht)
(Onder)deel: Bevat tevens: By den drukker dezes zyn deze navolgende werken gedrukt of is door aankoop magtig geworden.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Bijbelteksten: Job 29:13; Spr. 2:24; Pred. 2:1; 2 Kor. 9:9 uit Ps. 112:9;
3-38 Tekst;
39-40 Fondslijst
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.07130)
- Band: Halflinnen band (20e eeuw)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09042069
28. Lodensteyn, Jodocus vanLaatste gedachten over de zedelijckheyt des vierden gebodts. (1681)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: Laatste gedachten over de zedelijckheyt des vierden gebodts, ofte verdediging van het Kort en zedig ondersoeck, door Jodocus van Lodensteyn, zal: ged: schriftelijck naer-gelaten met sijn eygen hant
Impressum: t'Utrecht, gedruckt by Willem Clerck, boeck-drucker en boeck-verkoper op de Neude. Anno 1681
Collatie: 4 : *44 2*4(-2*4) A-Y4 [Z]1; [14], 177, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 168104 - a1 *2 s, : a2 2*3 nen$g - b1 A i : b2 Y3 c.$b
168104 - a1 *2 s,$ : a2 2*3 nen$g - b1 A i : b2 Y3 c.$b
Jaar: 1681
Uitgever(s): Clerck, Willem (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
Approbatie door Petrus van Mastricht, Melchior Leydecker en Hermannus Witsius, Utrecht 2 februari 1681.
Het werk is gericht tegen het door Franciscus Burmannus (1628-1679) geschreven maar anoniem gepubliceerde boekje 'Berigt van den sabbat ende korte aanmerkingen over hetgene dies aangaande zedert eenigen tijd tot Utregt geleerd is' Van dit geschrift verschenen bij Cornelis Noenaert in Utrecht twee uitgaven in 1667. In 1668 publiceerde hij bij dezelfde uitgever zijn 'Weder-bericht van den sabbat, ofte aenwijsinge ende wederlegginge van de [...] onwaerheden van het genaemde Kort en zedig ondersoek'. Als reactie hierop schreef Van Lodensteyn zijn 'Laatste gedagten over de zedelykheyt des vierden gebodts', Vanwege een verbod van de Utrechtse Vroedschap in 1669 mocht de schrijver dit niet meer publiceren. Het verscheen pas in 1681 bij Willem Clerck.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-6] Voorrede van de drucker [= Willem Clerck];
[7-14] Voorrede van Jodocus van Lodensteyn;
1-177 Tekst;
[1] Inhoudsregister
Over: Burmannus, Franciscus (1628-1679)
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 409
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.00149)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 9 is ongepagineerd
- Band: Contemporaine perkamenten band

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 61-5115 [3])

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1003 A 11:3)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 574:2)
- Opmerkingen: Incompleet: p. 9-10 van het voorwerk ontbreekt

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAZ 155:2)

Alkmaar, Regionaal Archief (22 B 26)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (278 C 4,1)
- Opmerkingen: Met 2 andere bijgeb.

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (E 273)
- Opmerkingen: Incompleet: Laatste twee pag. in kopie uit andere druk

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09042070
29. Lodensteyn, Jodocus vanMeditatien over eenige van 's Heeren Gods eygenschappen. (1674)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: J. van Lodensteyns Meditatien over eenige van 's Heeren Gods eygenschappen, &c. hem voorgecomen geduyrende sijn verblijv in Ostagie in 't land van Cleev
Impressum: t'Utrecht, ter druckerye van Willem Clerck, boeck-verkoper op de Neude in Kintjes-haven. Anno 1674
Collatie: 4 : A4 B2; [12] p.
STCN-vingerafdruk: 167404 - b1 A2 at$ : b2 B h
Jaar: 1674
Uitgever(s): Clerck, Willem (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk.
Bevat een viertal gedichten.
Over editie : In hetzelfde jaar verscheen bij Willem Clerck nog een variant.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Voorrede van Jodocus van Lodensteyn aan de lief-hebbers van 't heylig singen;
[3-12] Tekst
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, L 413
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XW.05966)
- Opmerkingen: Collatie: A/B6. Er zijn geen afwijkingen in de katernsignering
- Provenance: Dr. Abraham Kuyperstichting - 's-Gravenhage (stempel op titelpagina en eerste tekstpagina; 20e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (444 K 201)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (Rar. oct 225)

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Early European Books (Uitsluitend Nederlandse IP-addressen)
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09042073
30. Lodensteyn, Jodocus vanUyt-spanningen. (1703)
  Vorige titel
| Begin van pagina
Auteur: Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677)
Titel: J. van Lodensteyns Uyt-spanningen, behelsende eenige stichtelycke liederen en andere gedichten. verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. Den sesden druck verbetert en vermeerdert.
Impressum: Tot Utrecht, by de wed~e. Klerck, boekverkoopster op de neude, in de Grondregel der Waarheyd. 1703
Collatie: 8 : *8 A-2G8; [16], 464, [16] p.
STCN-vingerafdruk: 170308 - a1 *2 ro : a2 *5 t$o - b1 A n : b2 2G5 de$ho
Jaar: 1703
Uitgever(s): Clerck, Willem wed. (Utrecht)
Over editie : Gelijktijdige uitgave van de ed.: Amsterdam, wed. de Groot, Utrecht, wed. Klerck, 1703.
Vindplaats(en): Leiden, Universiteitsbibliotheek (2438 F 24)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (Ned. oct 172)

Londen, British Library (1077.c.34)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P16025664


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 6


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006