Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Donderdag 14 December 2017


(7115 titels) Resultaat : (6.79%) 483 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp

Pagina's : | | | | | | | | | | | | |   [Pagina's : van 1 tot 30] Pagina 1 / 17

1. Advys ofte bericht, ten versoecke van de heeren Burgemeesteren. (1660)
  Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Teeckmannus, Arnoldus (ca.1594-1666) ; Flaman, Johannes (ca.) ; Hengel, Danil van (1618-1689) ; Heimenberg, Johannes van
Titel: Advys ofte bericht, ten versoecke van de heeren Burgemeesteren, en vroedschap der stadt Utrecht, gegeven by de heeren D. Arnoldus Teeckmannus, D. Joannes Flaman, D. Daniel van Hengel, en D. Joannes Heymenbergh, bedienaers des Heyligen Euangelii binnen Utrecht, over het gebruyck van goederen die men geestelijck noemt
Impressum: t'Amsterdam, by Thomas Fonteyn, 1660
Collatie: 4 : A-C4; 23, [1] p.
Jaar: 1660
Uitgever(s): Fonteyn, Thomas (Amsterdam)
Opmerking(en): De tekst is op pagina 24 (fol. C4r) gedateerd op 14 november 1659.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-4 Brief aan de magistraat van Utrecht;
3 [= 5]-23 Tekst
Trefwoord(en): Teeckmanus, Arnoldus; Flaman, Joannes; Hengel, Daniel van; Heymenbergh, Joannes; Geestelijke goederen; Utrecht; geestelijke goederen
Literatuur: Knuttel, Pamfl. KB, 8403
Vindplaats(en): Groningen, Universiteitsbibliotheek (PAMF 12)
- Opmerkingen: Nr. 1 in convoluut

Groningen, Universiteitsbibliotheek (EN 'AL 21 A)
- Opmerkingen: Nr. 3 in convoluut

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU EAL 513 [CONV])
- Opmerkingen: 20 cm; Bijgebonden bij ppn: 066988225

Arnhem, Bibliotheek Arnhem (374 B 12/29)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (133 H 23,7)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (00659421)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (00730444)

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.MEUL.003807)
- Provenance: Isaac Meulman (plakker met I.M. en motto op voorschutblad)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Universiteitsbibliotheek Gent
Pietasnummer: P98010859
2. Akersloot, TheodorusSchrifftmszige Erklr- und Auszlegung ber den allgemeinen. (1699)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Akersloot, Theodorus (1645-1711)
Medewerker(s): Brszken, Johann Christoph
Titel: Schrifftmszige Erklr- und Auszlegung ber den allgemeinen Send-Brieff .. an die Galater (b.v. Johann Christoph Brszken, Pfr. zu Offenbach am Myn)
Impressum: Bremen : Philip Gottfried Saurmann, 1699
Collatie: 4; [18], 656, [22] p.
Jaar: 1699
Uitgever(s): Saurmann, Philip Gottfried (Bremen)
Over editie : Vert. van: Den Send-Brief van Paulus aan den Galaten, 1695.
Literatuur: Van der Haar, Internationale kumenische Beziehungen, Nederlands A 1; Bundschuh-van Duikeren, Bibliographie der niederlndischen Literatur in deutscher bersetzung [...] des 17. Jahrhunderts dt-0007
Literatuur: VD17 39:128709G
Vindplaats(en): Darmstadt, Landesbibliothek

Gotha, Forschungs und Landesbibliothek

Halle, Frankesche Stiftungen (55 E 2)

Soest, Stadtarchiv

Wenen, sterreichische Nationalbliothek (2.S.19)

Zie ook: Volledige text in Google Books
Pietasnummer: P01037070
3. Alleine, JosephAlarm voor onbekeerde zondaren. (1880)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Alleine, Joseph (1634-1668)
Medewerker(s): Ubelman, Johannes (fl 1662-ov 1715) ; Hofman, Johan (1666-1735)
Titel: Een alarm voor onbekeerde zondaren. Bevattende eene ernstige behandeling over de navolgende gewigtige onderwerpen: I. Wat de bekeering niet is, en de misslagen daaromtrent. II. Van de bekeering en de natuur derzelve. III. Van de noodzakelijkheid der bekeering. IV. Van de merkteekenen der onbekeerden. V. Van de ellende der onbekeerden. VI. Bestieringen omtrent de bekeering. VII. Beweegredenen tot bekeering. Benevens een aanhangsel van verschillende nuttige stoffen, door Jozef Alleine, in zijn leven leeraar te Taunton in Engeland. Met eene beschrijving van des schrijvers godvruchtig leven en zalig sterven. Vierde druk.
Impressum: Amsterdam, G. van Peursem, [ca. 1880]
Omvang: XXVIII, 418 p.
Jaar: 1880
Uitgever(s): Peursem, G. van (Amsterdam)
Opmerking(en): Vertaald door Johannes Ubelman.
Met approbatie van de Classis Schieland.
Over editie : Oorspr uitg. van de vert.: 1735. Vert. van: An alarm to unconverted sinners. - 1671.
(Onder)deel: Bevat tevens: Theodosia Alleine, Het leven en sterven van mr. Jozef Alleine, vertaald door Johan Hofman.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
I-II Inhoudsregister;
III-VI Voorrede van Georgius Sohnius;
VII-XIV Voorrede van Joannes Ubelman;
XV-XX Voorrede van Richard Alleine;
XXI-XXVII Voorrede van Joseph Alleine;
XXVIII Gedicht van Pieter van Gilst, Rotterdam 1737;
1-359 Tekst;
360-418 Tekst van: Het leven en sterven van mr. Jozef Alleine
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 17
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07007)
- Provenance: Lt. Voorwinden 56 (inscriptie op titelpagina en laatste bladzijde; 19e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (9914 C 21)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (9 H 35)

Gouda, Steenblokbibliotheek (192)

Zie ook: Volledige tekst in Universiteitsibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Pietasnummer: P97004360
4. Ambrose, IsaacSien op Jesus. (1728)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Medewerker(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Titel: Het sien op Jesus : een gesicht des eeuwigen euangeliums; of des ziels-ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tijden ... / Alles seer geleerdelijk verklaert, ende stigtelijk tot kragtige oeffeninge der godsaligheyt toegeygent door ... Isaac Ambrosius, ende nu uyt het Engels vertaalt door Joannes Lampe .... Den derden druk.
Impressum: Te Rotterdam, By Nikolaes Topyn, Boekverkooper in den Houttuyn. MDCCXXVIII
Collatie: 4 : *4,2*2, A-6B4; [12], 926, [10] p.
Jaar: 1728
Uitgever(s): Topyn, Nicolaas (Rotterdam)
Over editie : Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Benjamin, 1664. Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956).
(Onder)deel: Bevat tevens: Catalogus van boeken, die by Nikolaes Topyn, gedrukt en te bekomen zyn, en ook by de boekverkoopers in de steden (2 p.).
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 22; Wing, 1641-1700, A 2956
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.00272.-)
- Provenance: Heckers, Antonetta

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2214 B 9)

Gouda, Steenblokbibliotheek (5106)
- Opmerkingen: Jaar van uitgave 1733?

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Pietasnummer: P97004372
5. Ambrose, IsaacZien op Jezus. (1874)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Medewerker(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Titel: Het zien op Jezus; een gezigt van het eeuwig evangelie, of der ziels-oogingen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne komst, en voorts in de volheid des tijds in Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Door den hooggeleerden en godzalige Isaac Ambrosius. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven predikant te Opdam. Zesde druk. Onveranderde uitgave. Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J.W. Felix, predikant te Utrecht.
Impressum: Leeuwarden : Bokma, 1874
Omvang: XII, 785, [3] p.
Jaar: 1874
Uitgever(s): Bokma, H. (Leeuwarden)
Over editie : Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956). Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam, Benjamin, 1664.
(Onder)deel: Met fondslijst van H. Bokma.
Inhoud: I Titelpagina;
II Blanco;
III-VII Voorrede van J.W. Felix, Heeg 1859;
VII Voorrede van J.W. Felix, Utrecht maart 1874;
VIII-XI Voorrede van I.A. [= Isaac Ambrose];
XII Voorrede [van Johannes Lampe];
1-776 Tekst;
777-785 Alfabetisch inhoudsregister;
[1-2] Fondslijst
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 26
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00933)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (542 C 19)
- Opmerkingen: Dit ex. kan niet worden geraadpleegd. Gebruik de uitgave in microfiche

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (NBM Mfe 17079)
- Opmerkingen: Uitgave in microfiche

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (58 C 26)

Zie ook: Volledige tekst in Universiteitsibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Pietasnummer: P97004367
6. Amesius, GuilielmusVijf boeken van de conscientie. (1896)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Medewerker(s): Wallendal, Casparus van (ca.1622-)
Titel: Vijf boeken van de conscientie en haar regt of gevallen / Willem Amezes. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuur plaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. [...] Wederom uitgegeven door W. Geesink
Impressum: Amsterdam, J.A. Wormser. Voor de Vereen. voor den herdruk van geref. theol. werken. 1896
Omvang: XII, 430 p.
Jaar: 1896
Uitgever(s): Wormser, J.A. (Amsterdam)
Reeks: Bibliotheca reformata; 9.
Opmerking(en): Het reeksnr. in de publicatie is abusievelijk X. Het moet IX zijn.
Over editie : Eerste editie: 1660. Vert. van: De conscientia et eius iure, vel casibus, 1630.
Inhoud: I Titelpagina;
II Blanco;
III-VI Voorrede van W. Geesink, Amsterdam april 1869;
VII Blanco;
VIII-XII Inhoudsregister;
1-430 Tekst
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 40; Van der Haar, Schatkamer, A 129
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CW.03404)
- Opmerkingen: In convoluut, 01

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (864 C 74)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (214 E 5)

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU 1210 D 12)

Tilburg, Universiteitsbibliotheek (TF B 22776)

Leeuwarden, Tresoar (C 1265/10)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (XA 7895 : 10)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (51 F 17)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (104 D 13)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (114 D 11)

Gouda, Steenblokbibliotheek (1693)

Zie ook: Volledige tekst in Universiteitsibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Pietasnummer: P97004383
7. Andrews, JohnGouden trompet. (1644)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Andrews, John (-1626)
Medewerker(s): Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658) ; Smith, Henry (ca.1550-1591)
Titel: Gouden trompet van Ian Andries. Silvere trompet van Hendrick Smith. En noch ander christelijcke tractaetjens van de selve. Alles in desen lesten druck, t'samen gheketent, ende tot behulp der eenvoudige met nieuwe vermeerderinghe int licht gebracht. Door Willem Christiaens
Impressum: Tot Dordrecht, gedruct by Isaac Reyers boecverkooper woonende by de Visch-marct in de Groote Gekroonde Druckery, anno 1644
Collatie: 12 : (*)12 A-I12 K6; [24], 228 p.
STCN-vingerafdruk: 164412 - a1 (*2) llen$ : a2 (*6) an$m - b1 A .v : b2 K4 $gh
Jaar: 1644
Uitgever(s): Reyers, Isaac (Dordrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk, maar zonder motto.
Roofdruk van de vijfde druk die Willem Christiaens in 1644 voor Jacob Roels te Leiden drukte. Dat was de eerste uitgave waaraan Christiaens ook de 'Silvere trompet' en 'Alarm uyt den hemel' van Henry Smith toevoegde. Op fol. G7r-v lichtte de vertaler die uitbreiding toe en waarschuwde voor 'eenighe loose boeck-handelers' die zijn arbeid nadrukten. Aan allerlei details in de tekst is evenwel te zien dat Isaac Reyers deze uitgave van Christiaens nog in 1644 gebruikte als legger voor zijn roofdruk. Hij liet zelfs in spiegelbeeld het drukkersmerk van Christiaens namaken, maar het motto (ONTWAECKT GHY DOODEN) liet hij weg! Op de titelpagina spreekt hij over 'desen lesten druck', maar in de toelichting van Christiaens op zijn fol. G7v citeert hij evenwel letterlijk de vertaler 'desen mynen vijfden druck'.
Over editie : Vert. van: John Andrewes, A golden trumpet. London 1641 (Wing A3123). Dit is de oudste overgeleverde uitgave. Voor zijn vertaling moet Chistiaens een oudere uitgave hebben gebruikt. Vert. van: Andrewes Resolution: to return vnto God by repentance. London 1621 (STC 590) of later. Vert. van: Andrewes Repentance, sovnding alarum. London 1642 (Wing A3124) of eerder. Vert. van: Andrewes Humble petition vnto almighty God. London 1623 (STC 589) of later. Vert. van: Henry Smith, The trumpet of the soule, sounding to judgement. London 1640 (STC 22712) of later. Vert. van: Henry Smith, An alarvm from heaven, uit: The sermons. London 1607 (STC 22726) of andere uitgave.
(Onder)deel: Bevat tevens van John Andrewes: 'Resolutie van 't bazuynen van alarm ten oordeel', 'Bekeeringinge bazuynende alarm', Claeghbede aen Godt Almaghtigh' en van Henry Smith: 'Silvere trompet' en 'Alarm uyt den hemel'.
Inhoud: [1] Titelpagina van: Gouden trompet [...];
[2] Blanco;
[3-12] Dedicatie van Willem Christiaens van der Boxe aan Johan van Baerle, Leiden 1 november 1643;
[11-15] Gedicht van Henr. Dulmontius;
[16-18] Gedicht van Jacob Baselis;
[19-23] Inhoudsregister;
[24] Introductie;
1-48 Tekst van: Gouden trompet;
49-50 Toelichting op de nieuwe toevoegingen [door Willem Christiaens van der Boxe];
51-54 Dedicatie van John Andrewes aan Jezus Christus;
55-92 Tekst van: Resolutie over 't bazuynen van alarm ten oordeel;
93-96 Voorrede van John Andrewes;
97 Koptitel van: Bekeeringe;
97-142 Tekst van: Bekeeringe bazuynende alarm;
143-144 Nawoord [van John Andrewes];
145 Koptitel van: Claeghbede;
145-147 Dedicatie van John Andrewes aan alle boetvaardige zondaren;
148-149 Voorrede van John Andrews;
150-156 Tekst van: Claeghbede;
157-158 Toelichting op de toevoeging van twee werken van Henry Smith door Willem Christiaens van der Boxe;
159-186 Tekst van: Silvere trompet;
187-218 Tekst van: Alarm uyt den hemel;
219-245 Gedicht: Leydens suer en soet;
225-228 Gedicht van I.V. Gerwen: Toe-gift. Op't iaer 1636
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 47; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 56; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 561
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (851 G 40)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 92 i.p.v. 62, 118 i.p.v. 136, 116 i.p.v. 146, 68 i.p.v. 168, 205 i.p.v. 200, 110-111 i.p.v. 210-21; 157-158 en 213 ongepagineerd.
- Band: Contemporain perkamenten bandje

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Early European Books (Uitsluitend Nederlandse IP-addressen)
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004387
8. Andrews, JohnGouden trompet. (1841)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Andrews, John (-1626)
Medewerker(s): Smith, Henry (1550-1591) ; Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Titel: Gouden trompet, blazende alarm, alarm, ten oordeel / ... door Jan Andries; Hier is ook bijgevoegd Het Zilvere trompet, ontwakende de zielen ten oordeel door Hendrik Smith; uit het Engels vert. door Willem Christiaansz. Deze dr. op nieuw overz. en verb.
Impressum: Deventer, P. de Lange, [ca. 1841]
Omvang: 48 p., 28 p.
Jaar: 1841
Uitgever(s): Lange, P. de (Deventer)
Over editie : Vert. van: J. Andrews, A golden trumpet (Wing A 3123); H. Smith, The trumpet of the soule, sounding to judgement (STC 22706).
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1724
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (3113 H 17)

Deventer, Athenaeumbibliotheek (H 29)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Pietasnummer: P97003740
9. Andrews, JohnGouden trompet. (1850)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Andrews, John (-1626)
Medewerker(s): Smith, Henry (1550-1591) ; Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Titel: Gouden trompet, blazende alarm, alarm ten oordeel; door Jan Andries, dienaar des goddelijken Woords. Vermeerderd met eene klaagbede aan God Almagtig, over het berouw en leedwezen van onze zonden. Hier is ook bijgevoegd Het zilveren trompet, ontwakende de zielen ten oordeel, door Hendrik Smith, Doct. in de godgeleerdheid. Uit het Engels vertaald door Willem Christiaansz
Impressum: Te Amsterdam, bij F.G.L. Holst. [ca. 1850]
Omvang: 60 p.
Jaar: 1850
Uitgever(s): Holst, F.G.L. (Amsterdam)
Over editie : Vert. van: J. Andrews, A golden trumpet (Wing A 3123); H. Smith, The trumpet of the soule, sounding to judgement (STC 22706).
(Onder)deel: Bevat tevens: Zilveren trompet, ontwakende de zielen ten oordeel. In het Engelsch gepredikt. Door Hendrik Smith, Dr. in de godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Willem Christiaansz.
Inhoud: 1 Titelpagina van: Gouden trompet [...];
2-4] Dedicatie van Willem Christiaensz van der Boxe aan Johan van Baerle, [Leiden 1 november 1643];
5-30 Tekst van: Gouden trompet;
30-32 Dedicatie van John Andrews aan alle boetvaardige zondaren;
33-37 Gebed tot Christus;
38 Titelpagina van: Zilveren trompet;
39 Bijbeltekst: Pred. 12:1;
39-53 Tekst van: Zilveren trompet;
53-55 Tekst van: Van de eeuwige straffen;
55-57 Lied: Leijdens zuur en zoet;
58-60 Lied van J. van Greven [= Jonas van Gerwen] met motto 'Hout dat goet is': Toegift op het jaar 1639;
60 Lied op het aantal doden in Leiden in het jaar 1635
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 51; Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1725
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Obr. 962)
- Band: Papieren omslag

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Br.13-5)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (K 13-306)
- Provenance: Collectie Arie van den Berg

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsibliotheek Amsterdam
Pietasnummer: P97003738
10. Andrews, JohnGouden trompet. (1870)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Andrews, John (-1626)
Medewerker(s): Smith, Henry (1550-1591) ; Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Titel: Gouden trompet blazende alarm, alarm ten oordeel, door Jan Andries, dienaar des goddelijken Woords. Vermeerderd met eene klaagbede aan God Almachtig, over het berouw en leedwezen van onze zonden. Hier is ook bijgevoegd het Zilveren trompet, ontwakende de zielen ten oordeel; door Hendrik Smit, Dr. in de godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Willem Christiaansz. Dertigste veel vermeerderde druk.
Impressum: Deventer, snelpersdruk van de firma wed. P. de Lange. [ca. 1870]
Omvang: 44, 28 p.
Jaar: 1870
Uitgever(s): Lange, P. de Wed. (Deventer)
Opmerking(en): Auteursnaam op titelp. van toegevoegd werk: Hendrik Smith.
Over editie : Vert. van: A golden trumpet / John Andrewes (London 1641) en: The trumpet of the souls / Henry Smith (London 1591).
Inhoud: 1 Titelpagina van: Gouden trompet [...];
2-4] Dedicatie van Willem Christiaensz van der Boxe aan Johan van Baerle, [Leiden 1 november 1643];
1-34 Tekst van: Gouden trompet;
35 Tussentitelpagina van: Klaag-bede;
36-37 Dedicatie van John Andrews aanalle boetvaardige zondaren;
38-39 Gebed tot Christus;
39-44 Tekst van: Klaag-bede;
1 Titelpagina van: Zilveren trompet;
2 Bijbeltekst: Pred. 12:1;
3-19 Tekst van: Silvere trompet;
19-22 Tekst van: Van de eeuwige straffen;
23-25 Lied: Leidens zuur en zoet;
26-28 Lied van Jonas van Gerwen: Toegift op het jaar 1636;
28 Lied op het aantal doden in Leiden in het jaar 1635
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 50
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.06648)
- Band: Moderne band (20e eeuw)

Deventer, Athenaeumbibliotheek (H 30)

Deventer, Athenaeumbibliotheek (H 1877)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P08040369
11. Balsem Gileads. Ofte Een heylsame medecijne, dienstich voor de. (1644)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Vlasmannus, Esdras
Titel: Balsem Gileads. Ofte Een heylsame medecijne, dienstich voor de wonden Zyons: daer mede deerlijck verwondet ligghen de ghemeynten Christi in Engelandt : Uyt-gegeven, ende aen die van Engelant over-gesonden, onder den tijtel van, Aen-sprake der classen ende kercken van Zeelant, aen de kercken van Engelandt, door inwendighe oorloge verstoort zijnde / Uyt de Latijnsche tale in het Neder-duyts getrouwelijck overgeset, door Esdram Vlasmannum ...
Impressum: Tot Middelburgh, ghedruckt by Hans vander Hellen, woonende op de Groote Marct, teghen over het Stad-huys, anno 1644
Collatie: 4 : A-D4; [32] p.
Jaar: 1644
Uitgever(s): Hellen, Hans van der (Middelburg)
Opmerking(en): Met approbatie van Jacob [= James] Cranford, regeerder van de Christoffels Kercke in Londen.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-4] Dedicatie van Esdras Vlasman aan Aernout Bom, Yerseke 27 juli 1644 NS;
[5-32] Tekst
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XW.06625)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P09039797
12. Bates, WilliamOvereenstemming der godlyke eigenschappen in het beraamen en. (1777)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bates, William (1625-1699)
Medewerker(s): Nooteboom, Engelbert
Titel: De overeenstemming der godlyke eigenschappen in het beraamen en daarstellen van 's menschen verlossing door ... Jesus Christus / Naar den 4den dr. uit het Eng. vert. door Engelb. Nooteboom; met ene voorr. van J.H. Schacht
Impressum: Utrecht, Abr. van Paddenburg en Amsterdam, Joh. Wessing W-zoon, 1777
Collatie: 8
Jaar: 1777
Uitgever(s): Paddenburg, Abraham van (Utrecht); Wessing Willemsz, Johannes (Amsterdam)
Over editie : Vert. van: The harmony of the divine attributes (Wing B 1113).
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 105; Bosma, Woorden van een gezond verstand, 1396
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Br. 138-1)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek

Pietasnummer: P99033669
13. Bates, WilliamVerhandelinge over de vier laatste dingen. (1779)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bates, William (1625-1699)
Medewerker(s): Nooteboom, Engelbert
Titel: Verhandelingen over de vier laatste dingen dood, oordeel, heemel en hel / Door Willem Bates ... . Uit het Engelsch vertaald door Engelbert Nooteboom
Impressum: Utrecht, Abraham van Paddenburg. En Amsterdam, Joh. Wessing Willemsz., 1779
Collatie: 8; 2 dl. in 1 bd. ([2], XXVII, [1], 517 p.).
Jaar: 1779
Uitgever(s): Paddenburg, Abraham van (Utrecht); Wessing Willemsz, Johannes (Amsterdam)
Opmerking(en): Over: Hebr. 2:15, Hand. 17:31, Marc. 6:48 en Ps. 16:11.
Vlgs FATY in 4 delen.
Over editie : Vert. van: The four last things. - London 1691 (Wing B 1105).
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 104
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.01301.-)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek

Pietasnummer: P03038510
14. Baxter, RichardEeuwige rust der heiligen. (1840)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baxter, Richard (1615-1691)
Medewerker(s): Fawcett, Benjamin (1715-1780)
Titel: De eeuwige rust der heiligen. De heerlijke staat der gezalifgden en hunne voortdurende blijdschap in den hemel, door Richard Baxter. Naar de verkorte Engelsche uitgave van Benjamin Fawcett
Impressum: Rotterdam, H.W. van Harderwijk, 1840
Omvang: p.
Jaar: 1840
Uitgever(s): Haderwijk, H.W. (Rotterdam)
Over editie : Vert. van: The saints everlasting rest. Vert. van de door Benj. Fawcett verkorte Engelse editie.
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 136
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1173 A 33)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU

Rotterdam, Gemeentebibliotheek

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Pietasnummer: P03038517
15. Baxter, RichardEvangeliedienaar, hoe hij wezen en werken moet. (1857)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baxter, Richard (1615-1691)
Medewerker(s): K.
Titel: De Evangeliedienaar, hoe hij wezen en werken moet / Richard Baxter; naar het Engelsch [vert. door K.]; voorrede van W. Moll
Impressum: 's-Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1857
Omvang: XXVII, XVI, 225 p.
Jaar: 1857
Over editie : Vert. van: Gildas Salvanius, or The reformed pastor. - 1656 (Wing B 1274).
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 123
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CR.06043.-)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1122 B 6 [1])

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (00544422)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (2882 B 9)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (40 B 26)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Pietasnummer: P97002355
16. Baxter, RichardHeiliger oder ein Vieh. (1685)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baxter, Richard (1615-1691)
Medewerker(s): Deusing, Johann (ca. 1639-ca. 1697)
Titel: Ein Heiliger oder ein Vieh. Das ist: eine Verhandlung des elendigen Standes derer ohne Gott und Heiligkeit lebenden Menschen. Worin sowol durch vernnfftige als schrifftmssige Bewei-Grnde die hohe Nohtwendigkeit [sic] und Frtrefflichkeit der Heiligung, zur Uberzeugung der Unbufertigen und gottlosen Menschen, und zur Erhaltung ihrer Seelen deutlich und krfftig angewiesen wird. Anfangs in der Engelndischen Sprache gepredigt und beschrieben durch Herrn Richard Baxter. Nunmehr aber der ungemeine Frtrefflichkeit halber verteutschet von J.D
Impressum: Getruckt zu Hanau, in Verlegung Carl Scheffers. Im Jahr Christi 1685
Collatie: 8 : π1 a8(-a8) b-d8 A2Q8 2R8; [64], 636 [= 638], [2] p.
STCN-vingerafdruk: 168508 - a1 a2 abe : a2 d5 reye - b1 A i : b2 2R5 r$Tr
ISBD-vingerafdruk: e.ss dtnn zuld STne 3 1685A
Jaar: 1685
Uitgever(s): Scheffer, Karl (Hanau)
Opmerking(en): Met portretgravure als frontispice: Vera effigies Richardi Baxteri. Ministeri Jesu Christi in opere et patientia fidei, spei, et charitatis anno 1683. Aetatis suae, 68.
Het span classπ/span-blad is identiek met blad a8, want het is conjunct met a1. Titelpagina in zwart en rood.
Vertaald door Johann Deusing. J.D. is Johann Deusing.
Over editie : Vert. van: A saint or a brute. London 1662 (Wing B 1382). Vertaald via de Nederlandse vertaling: Een heilig of een beest. Amsterdam 1683 (Pietas P97002386). Gelijktijdige uitgave van de ed.: Frankfurt am Main, Johann David Zunner, 1685.
Inhoud: [1] Blanco;
[2] Frontispice;
[2] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-18] Dedicatie van Richard Baxter aan de inwoners van Kidderminster en recente toehoorders in Londen;
[19-58] Voorrede [van Richard Baxter];
[59-64] Hoofdstukkenregister;
1-164 Tekst van dl 1;
165 Tussentitelpagina van dl 2;
166 Blanco;
167-636 [= 638] Tekst van dl 2;
[1-2] Blanco
Bijbelteksten: Luk. 10:41-42
Literatuur: Van der Haar, Internationale kumenische Beziehungen, Engels B 53; McKenzie, Catalog of British devotionals in German, 251; Bundschuh-van Duikeren, Bibliographie der niederlndischen Literatur in deutscher bersetzung [...] des 17. Jahrhunderts dt-0083
Literatuur: VD17 12:105402T
Literatuur: Van de Kamp, Auff bitte und einrahten [...] ubersetzet, 4.22.
Vindplaats(en): Halle, Frankesche Stiftungen (22 E 5)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: Y2 ongesigneerd, 2A6 gesigneerd, 2D5 i.p.v. 2D6, 2K4 ongesigneerd. Foutieve paginering: 247 ongepagineerd, 225 i.p.v. 325, 44 i.p.v. 344, 51 i.p.v. 351, 52 i.p.v. 352, 603 i.p.v. 360, 36 i.p.v. 365, 402 i.p.v. 404, 150 i.p.v. 450, 151 i.p.v. 451, op 592 volgt 591, 912 i.p.v. 612
- Provenance: Justus Lders (paraaf en boedelinventaris); Biblotheca orphanotrophei halensis (plakker op voorschutblad; 18e eeuw)
- In convoluut: 1. R. Baxter, Ein Heiliger oder ein Vieh, Hanau 1685; 2. R. Baxter, Sterbens Gedancken uber Phil. I:23, Kassel 1685
- Band: Contemporaine perkamenten band

Wolfenbttel, Herzog August Bibliothek (Th 189)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: Y2 ongesigneerd, 2A6 gesigneerd, 2D5 i.p.v. 2D6, 2K4 ongesigneerd. Foutieve paginering: 44 i.p.v. 344, 52 i.p.v. 352, 603 i.p.v. 360, 36 i.p.v. 365, 402 i.p.v. 404, 150 i.p.v. 450, 151 i.p.v. 451, 53 i.p.v. 531, 54, i.p.v. 543 [sic], op 592 volgt 591, 912 i.p.v. 612
- Provenance: Ex Libris Coenobii Salisvallensis Zur Ehre Gottes In Bibliothecam Augustam Relatis Anno MDCCCLVII (plakker op voorschutblad)
- Band: Contemporaine perkamenten band met goud op snee en roze striksluiting

Hannover, Landesbibliothek (W 1895)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: Y2 ongesigneerd, 2A6 gesigneerd, 2D5 i.p.v. 2D6. Foutieve paginering: 118 i.p.v. 218, 247 ongepagineerd, 225 i.p.v. 325, 136 i.p.v. 336, 44 i.p.v. 344, 603 i.p.v. 360, 402 i.p.v. 404, 150 i.p.v. 450, 151 i.p.v. 451, 542 i.p.v. 543, op 592 volgt 591, 912 i.p.v. 612
- Provenance: Bibliothek Zoffingen (stempel op titelpagina; 18e eeuw)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Mnchen, Bayerischen Staatsbibliothek (Asc. 5515 x)
- Opmerkingen: Beschrijving gebaseerd op digitale versie. Foutieve katernsignatuur: Y2 ongesigneerd, 2A6 gesigneerd, 2D5 i.p.v. 2D6, 2K4 ongesigneerd. Foutieve paginering: 171 i.p.v. 173, 247 ongepagineerd, 225 i.p.v. 325, 44 i.p.v. 344, 52 i.p.v. 352, 603 i.p.v. 360, 36 i.p.v. 365, 402 i.p.v. 404, 150 i.p.v. 450, 151 i.p.v. 451, op 592 volgt 591, 912 i.p.v. 612
- Band: Contemporaine perkamenten band

Oldenburg, Landesbibliothek (AG 454)

Laubach, Grfisch-Laubach'sche Bibliothek

Rostock, Universiteitsbibliotheek

Burgsteinfurt, SB

Stuttgart, Landesbibliothek

Darmstadt, Landesbibliothek

Zie ook: Volledige tekst in Google Books
Zoek in VD17-database
Pietasnummer: P08038913
17. Baxter, RichardHeiliger oder ein Vieh. (1685)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baxter, Richard (1615-1691)
Medewerker(s): Deusing, Johann (ca. 1639-ca. 1697)
Titel: Ein Heiliger oder ein Vieh. Das ist: eine Verhandlung des elendigen Standes derer ohne Gott und Heiligkeit lebenden Menschen. Worin sowol durch vernnfftige als schrifftmssige Bewei-Grnde die hohe Nohtwendigkeit [sic] und Frtrefflichkeit der Heiligung, zur Uberzeugung der Unbufertigen und gottlosen Menschen, und zur Erhaltung ihrer Seelen deutlich und krfftig angewiesen wird. Anfangs in der Engelndischen Sprache gepredigt und beschrieben durch Herrn Richard Baxter. Nunmehr aber der ungemeine Frtrefflichkeit halber verteutschet von J.D
Impressum: Franckfurt am Mayn, in Verlegung Johann David Zunners, Getruckt bey Johann Dietrich Friedgen, im Jahr Christi 1685
Collatie: 8 : π1 a8(-a8) b-d8 A2Q8 2R8; [64], 636 [= 638], [2] p.
STCN-vingerafdruk: 168508 - a1 a2 abe : a2 d5 reye - b1 A i : b2 2R5 r$Tr
ISBD-vingerafdruk: e.ss dtnn zuld STne 3 1685A
Jaar: 1685
Uitgever(s): Zunner, Johann David II (Frankfurt, Main); Friedgen, Johann Dietrich (Frankfurt, Main)
Opmerking(en): Met portretgravure als frontispice: Vera effigies Richardi Baxteri. Ministeri Jesu Christi in opere et patientia fidei, spei, et charitatis anno 1683. Aetatis suae, 68.
Het span classπ/span-blad is identiek met blad a8. Titelpagina in zwart en rood.
Vertaald door Johann Deusing. J.D. is Johann Deusing.
Over editie : Vert. van: A saint or a brute. London 1662 (Wing B 1382). Vertaald via de Nederlandse vertaling: Een heilig of een beest. Amsterdam 1683 (Pietas P97002386). Gelijktijdige uitgave van de ed.: Hanau, Karl Scheffer, 1685.
Inhoud: [1] Blanco;
[2] Frontispice;
[2] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-18] Dedicatie van Richard Baxter aan de inwoners van Kidderminster en recente toehoorders in Londen;
[19-58] Voorrede [van Richard Baxter];
[59-64] Hoofdstukkenregister;
1-164 Tekst van dl 1;
165 Tussentitelpagina van dl 2;
166 Blanco;
167-636 [= 638] Tekst van dl 2;
[1-2] Blanco
Bijbelteksten: Luk. 10:41-42
Literatuur: Van der Haar, Internationale kumenische Beziehungen, Engels B 54; McKenzie, Catalog of British devotionals in German, 252; Bundschuh-van Duikeren, Bibliographie der niederlndischen Literatur in deutscher bersetzung [...] des 17. Jahrhunderts dt-0083
Literatuur: VD17 14:684914Z
Literatuur: Van de Kamp, Auff bitte und einrahten [...] ubersetzet, 4.22.
Vindplaats(en): Dresden SLUB (Theol.ev.mor.169)
- Opmerkingen: Beschrijving gebaseerd op digitale versie. Foutieve katernsignatuur: Y2 ongesigneerd, 2A6 gesigneerd, 2D5 i.p.v. 2D5, 2K4 ongesigneerd. Foutieve paginering: 294 i.p.v. 204, 225 i.p.v. 325, 44 i.p.v. 344, 52 i.p.v. 352, 603 i.p.v. 360, 36 i.p.v. 365, 402 i.p.v. 404, 150 i.p.v. 450, 151 i.p.v. 451, op 592 volgt 591, 912 i.p.v. 612
- Band: Contemporaine perkamenten band

Rostock, Universiteitsbibliotheek (Fm-4317)
- Opmerkingen: Incompleet: frontispice ontbreekt

Wolfenbttel, Herzog August Bibliothek
- Opmerkingen: Ontbreekt in catalogus HAB, maar wel bij McKenzie en Van der Haar

Berlijn, Staatsbibliothek (Es 14156)
- Opmerkingen: Kriegsverlust. Keine Benutzung mglich
- In convoluut: 1. R. Baxter, Ein Heiliger oder ein Vieh, Frankfurt 1685; 2. R. Baxter, Die wahre Kirche in allen Secten, Frankfurt 1721

Zrich, Zentralbibliothek (25.84)

Zie ook: Volledige tekst in SLUB Dresden
Zoek in VD17-database
Pietasnummer: P08038914
18. Baxter, RichardStemme Gods, roepende de sondaers tot bekeeringe. (1742)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baxter, Richard (1615-1691)
Medewerker(s): Zaunslifer, Johannes Albertus (1634-1678)
Titel: De stemme Gods, roepende de sondaers tot bekeeringe. Over Ezechiel XXXIII:11. t'Samen gesteld, en gepredikt in 't Engelsch. Door Richard Baxter. Ende overgeset door Joan Albert Zaunslifer, predikant te Oost-Zanen
Impressum: Te Groningen, by Pieter Bandsma, boekverkoper in de Brugge-straet, in de Bonte Kater. Anno 1742
Collatie: 12 : A-K12; 238, [2] p.
STCN-vingerafdruk: 174212 - b1 A2 e$zi : b2 K7 over
Jaar: 1742
Uitgever(s): Bandsma, Pieter (Groningen)
Over editie : Vert. van: A call to the unconverted. London 1658 (Wing B1196).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2-6 Voorrede van de vertaler [= Joan Albert Zaunslifer];
7-8 Gedicht van Willem Sluiter, predikant te Eibergen;
8 Gedicht van Joh. van Doesburg;
9-238 Tekst;
[1-2] Blanco
Bijbelteksten: Ez. 33:11
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 113
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.09966:1)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Provenance: J.G. Deur, pred. te Gouda (inscriptie op titelpagina; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. R. Baxter, De stemme Gods, Amsterdam 1742; 2. R. Baxter, R. Baxters stemme Godts tot de zondaren. Tweede deel, Utrecht 1683; 3. R. Baxter, 't Leven des geloofs, Groningen 1712
- Band: Moderne perkamenten band (21e eeuw). Alle onderdelen zijn opnieuw genaaid en herbonden

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2210 G 4)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002366
19. Baxter, RichardVermaning tot bekeering. (1837)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baxter, Richard (1615-1691)
Titel: Vermaning tot bekeering. Door den predikant Richard Baxter
Impressum: Te Rotterdam : by P.J. Masier, 1837
Omvang: [2], II, 152 p.
Jaar: 1837
Uitgever(s): Masier, P.J. (Rotterdam)
Over editie : De bron van de vertaling is nog onbekend.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Bijbeltekst: Joh. 6:27;
I-II Voorberigt;
1-22 Inleiding;
23-152 Tekst
Bijbelteksten: Pred. 9:10
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 130
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (831 G 55)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Pietasnummer: P03038516
20. Baxter, RichardZeer stigtelyke en zielroerende overdenkinge van de hemelsche. (1717)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baxter, Richard (1615-1691)
Medewerker(s): Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: Een zeer stigtelyke en zielroerende overdenkinge van de hemelsche heerlykheid, beneffens de eenzame onderhandeling der ziele met God, door Richard Baxter
Impressum: In 'sGravenhage, by Gerardus Winterswyk, boekverkoper in de Schoolstraat, in de Vyf Vocalen 1717
Collatie: 12 : A-E12; 119, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 171712 - b1 A2 $za : b2 E7 eid
Jaar: 1717
Uitgever(s): Winterswijk, Gerardus ('s-Gravenhage)
Opmerking(en): De tekst van 'Een zeer stigtelyke en zielroerende overdenkinge' is genomen uit de Nederlandse editie van 'd'Eeuwig-durende ruste der heyligen', dl 4, hoofdstuk XIV. In de ed. Amsterdam, Gerardus Borstius, 1682 betreft het p. 541-587. De herkomst van 'Een gemeenzame onderhandelinge met Godt' is nog niet vastgesteld. De vertaler is onbekend.
(Onder)deel: Toegevoegd aan: Jacobus Koelman, Het verbond der genaden, en 't lot van des Heeren bondgenoten, met de grootste en dierbare beloften. 's-Gravenhage, Gerardus Winterswyk, 1717.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Nieuwjaarswens van G.V.W.;
3-6 Voorrede;
7-100 Tekst van: Een zeer stigtelyke en zielroerende overdenkinge;
101-119 Tekst van: Een gemeenzame onderhandelinge met Godt;
[1] Blanco
Literatuur: Niet Van der Haar, From Abbadie to Young.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.06379:1a)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: C4 ongesigneerd. Foutieve paginering: 101 ongepagineerd
- Band: Latere linnen band (19e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2213 C 10:2)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 418:4)

Voormalige Particuliere Collectie W. van Gent

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002371
21. Bayly, LewisPractycke ofte oeffeninge der godsaligheydt. (1642)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bayly, Lewis (ov.1631)
Medewerker(s): Schuttenius, Everhardus (ca.1595-1655) ; Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Titel: De practycke ofte oeffeninge der godsaligheydt. Leerende een christen mensche, hoe hy in zijn wandel van sijn gantsche leven God behaghen mach. Beschreven in de Engelsche tale, van D. Lodovigvs Bayly, ende in onse Nederlandtsche spraecke over-gheset, door Everhardvm Schvttenivm, dienaer des goddelijcken VVoordts. Een seer profijtelijck boecxken, ende om zijner treflijckheyt meer dan twintighmael in Enghelandt herdruckt. Desen lesten druck, van veel fauten verbetert, ende met eenighe korte ende noodighe aen-teeckeninghen verrijckt, door Gisbertvs Voetivs, dienaer des goddelijcken Woorts, ende professor der theologie tot Utrecht.
Impressum: Tot Utrecht. Voor Esdras Willemsz. Snellaert, boeck-verkooper by de Weert-poort. Anno 1642
Colofon: t'Amsterdam, ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn. Anno 1642
Collatie: 8 : π1 A-2N8 2O2 2P4; [2], 577, [11] p.
STCN-vingerafdruk: 164208 - b1 A2 ati : *b2 2P ver
164208 - b1 A2 ati : *b2 Pq ver
Jaar: 1642
Uitgever(s): Snellaert, Esdras Willemsz (Utrecht); Ravesteyn, Nicolaes van (Amsterdam)
Opmerking(en): Met tweede gegraveerde titelpagina: De practycke ofte oeffeninge der godsaligheyt leerende hoe een christen mensche in syn wandel Godt behagen mach beschreven eerst in de Engelsche tale door D.D. Lodovicum Bayly. Ende nu in onse Nederlandtsche sprake over geset door Everhardum Schuttenium. Desen lesten druck verbetert en met eenige goete en nodige aen teeckingen veryckt na de niewe ouersetting des Bybels door Gybertius dienaer des goddelycken Woorts en professer. 't Utrecht, by Esdras Willemsen Snellert boeck vercooper bijde Weertpoort. 1642.
Voor de gegraveerde titelpagina gebruikte Snellaert dezelfde plaat als bij zijn editie uit 1636. De bijzonderheden over de vertaler, de drukvermelding het het jaar zijn op onhandige wijze vervangen door een nieuwe tekst. Hierin werden enige spelfouten gemaakt. Ook werd 'Gisbertus Voetius' verminkt tot 'Gybertius'.
Met drukkersmerk en motto in het colofon.
Over editie : Vert. van: The practise of pietie (STC 1603).
Inhoud: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
1 Titelpagina;
2 Sonnet van Zacharias Heyns;
3-4 Voorrede van Gisbertus Voetius, Utrecht 1 februari 1642;
5-577 Tekst;
[1] Waarschuwing [van Gisbertus Voetius];
[2] Drukkersmerk en colofon;
[3] Blanco;
[4-10] Inhoudsregister;
[11] Blanco
Literatuur: Schoneveld, Intertraffic of the mind, 92; Van der Haar, From Abbadie to Young, I 152
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06588)
- Opmerkingen: Incompleet: gegraveerde titelpagina ontbreekt. Foutieve katernsignatuur: Pq i.p.v. 2P.
- Provenance: Neesije Henderixse? (inscriptie op titelpagina; 17e eeuw); J. Freeke jr, Soetensew. 30 Schev[eningen] (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- Band: Zwarte linnen band met rugtitel: Bayly Practycke ofte oefeninge (19e eeuw)

Particuliere Collectie B. Felthuis
- Opmerkingen: Incompleet: 2P2-4 ontbreekt. Intensief gebruikt exemplaar. Met wormgaten, vochtvlekken, verspreide scheurtjes en ontbrekende hoekjes van Q1 en Q3. Op het frontispice is de mismaakte naam 'Gybertius' met de pen aangevuld met 'Vo.'
- Provenance: W Wz Nugteren (inscriptie op voorschutblad; 18e eeuw); Make [= Maaike?] van Brakel (inscriptie voorschutblad; 17e eeuw)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Incompleet: gegraveerde titelpagina en katern 2I ontbreken. Door afsnijden op vele pagina's enig tekstverlies aan de marginale annotaties. Geen afwijkingen in de katernsignatuur en paginering.
- Band: Kartonnen band bekleed met bruin stijfselverfpapier (vroeg 19de eeuw). Op de rug restanten van een rugschildje. Met vochtvlekken, verspreide scheurtjes en ontbrekende hoekjes. Het laatste katern 2P is gebonden tussen 2O1 en 2O2.

Berlijn, Staatsbibliothek (8 Es 10344)

Moskou, Russische Staatsbibliotheek (MK VIII-28302)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Volledige tekst in zwart in Pietas Bronnenarchief
Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Volledige tekst in zwart-wit in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P03039315
22. Bayly, LewisPractycke ofte oeffeninge der godtsaligheydt. (1744)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bayly, Lewis (ov.1631)
Medewerker(s): Schuttenius, Everhardus (ca.1595-1655) ; Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Titel: De practycke ofte oeffeninge der godtsaligheydt. Leerende een christen mensche, hoe hy in sijn wandel in sijn gantsche leven Gode behagen mach. Beschreven in de Engelsche tale, van d. Lodovicus Bayly. Ende in onse Nederlantsche sprake overgeset, door Everhardus Schuttenius, dienaer des goddelicken Woords. Een seer profijtelick boecxken, ende om sijner treffelickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten druck, van veel fauten verbetert, ende met eenige korte ende noodige aentekeningen verryckt, door Gisbertus Voetius, dienaer des goddelicken Woords, ende professor der h. theologie tot Utrecht.
Impressum: t'Amsterdam, by, Jsaak van der Putte, papier en boekverkoper, op 't Water, in de Lootsman. [1744]
Colofon: t' Amsterdam, gedrukt by Isaak van der Putte, papier en boekverkoper op 't Water, in de Loots-man. Anno 1744
Collatie: 8 : A-2I8; 508, [4] p.
STCN-vingerafdruk: 000008 - *b1 A3 e$o : b2 2I4 e$on
Jaar: 1744
Uitgever(s): Putte, Isaak van der (Amsterdam)
Opmerking(en): Met illustratie op de titelpagina.
De meeste exemplaren hebben een zetfout in het eerste woord van p. 3: 'Rlink-dicht' i.p.v. 'Klink-dicht'. Enkele exemplaren zijn hiervoor op de pers gecorrigeerd.
Volgens Naamregister van de [...] Nederduitsche boeken van Johannes van Abkoude & Reinier Arrenberg (Rotterdam 1788), p. 42 kostte de laatst bekende druk van Bayly's Practycke 13 stuivers.
Over editie : Vert. van: The practice of pietie, 1613 (STC 1602).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3 Sonnet van Zacharias Heyns;
4 Voorrede van Gisbertus Voetius, Utrecht 1 februari 1642;
5-508 Tekst;
[1-3] Inhoudsregister;
[4] Colofon
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 176
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.05903)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: G3 i.p.v. O3, 2I5 ongesigneerd.
- Provenance: J. Zaake ??? Groningen (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw?); uit collectie F.L. Rutgers
- Band: Contemporaine perkamenten band met op het voorplat het stempel van de Amsterdamse kamer van de VOC. Het achterschutblad is vernieuwd; de rest is origineel.

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 181)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: G3 i.p.v. O3, 2I5 ongesigneerd.
- Provenance: S. van der Linde (catalogus)
- Band: Latere band: perkamenten rug met geel kievitspapier op de platten (19de eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 92-17)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: G3 i.p.v. O3, 2I5 ongesigneerd.
- Band: Zeer gaaf exemplaar in een contemporaine perkamenten band.

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1003 G 42)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: G3 i.p.v. O3, 2I5 ongesigneerd. De typerende zetfout 'Rlink-dicht' is in dit exemplaar op de pers hersteld in 'Klink-dicht'
- Provenance: Koninklijke Bibliotheek Collectie-Thierry. Bruikleen van de Ned. Herv. Gemeente te 's Gravenhage (plakker op het voorschutblad). Dit betreft de collectie van Gerardus Jacobus Thierry (1805-1894)
- Band: Latere band met lederen rug en een rugtitel op rode ondergrond: L. BAYLE, PRAKTYK DER GODZALIGHEID. Perkamenten hoekjes onder de met marmerpapier beplakte platten. Marmer opsnee. Alles begin 19de eeuw. Het is een puntgaaf afgesneden exemplaar met enige watervlekken.

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1058 C 4)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: G3 i.p.v. O3, 2I5 ongesigneerd.
- Provenance: Dezen boek behoort aan W. de Wolf 1885 (inscriptie op voorschutblad)
- Band: Contemporaine perkamenten band met op het voorplat het stempel van de Amsterdamse kamer van de VOC. Het voorschutblad is vernieuwd; de rest is origineel. Het ligt wat los in de band. Er is geen rugtitel.

Leeuwarden, Tresoar (A 620)

Particuliere Collectie C. Ouwendorp
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: G3 i.p.v. O3, 2I5 ongesigneerd. De typerende zetfout 'Rlink-dicht' is in dit exemplaar op de pers hersteld in 'Klink-dicht'
- Provenance: Aleida Brons 1926 (inscriptie op voorschutblad)
- Band: Contemporaine perkamenten band. De schutbladen zijn vrijwel geheel vernieuwd en incompleet.

Kaapstad, National Library of South Africa (D01.e.274 c.2)
- Opmerkingen: DESS.59(274)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002448
23. Bayly, LewisPratica di pieta. (1720)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bayly, Lewis (ov.1631)
Medewerker(s): G.F.
Titel: La pratica di pieta, che insegna al chrustiano il vero modo di piacere a dio. composta in lingua Inglese dal Sigre. Luigi Bayli, dottore di teologia, ministro del. s. Evangelio, capellano della maest del R della Gran Bretagna, e Vescovo di Bangor. Tradotta nell' Italiano da G.F
Impressum: In Coira. Appresso Andrea Pfeffer, MDCCXX. Con licenza de' Superiori,e privilegio
Collatie: 8 : )(8 [+ extra blad voor en na] A-2H12; [20], 730, [12] p.
Jaar: 1720
Uitgever(s): Pfeffer, Andrea (Chur)
Over editie : Vert. van: The practise of piety.
Inhoud: [1] Franse titelpagin;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-17] Dedicatie van Lewis Bayly aan Charles, prins van Wales;
[17] Voorrede;
[18-19] Voorrede van de vertaler [= G.F.];
[20] Inhoudstabel;
1-730 Tekst;
[1-9] Inhoudsregister;
[10-11] Drukfouten;
[12] Blanco
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.08710)
- Provenance: Ao 1733 @15 ??? (inscriptie op voorschutblad); Ook uitgebreide inscriptie uit 1733 op het achterschutblad
- Band: Contemporaine lederen band met houten platten. Van het sluitwerk is nog een slotje aanwezig.

Zie ook: Volledige tekst in Tempo di Riforma
Pietasnummer: P09045573
24. Baynes, PaulDrie stichtelijcke tractaten. (1638)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baynes, Paul (ov.1617)
Medewerker(s): Hubert, Andries de (1588-1647)
Titel: Drie stichtelijcke tractaten. 'T eerste wesende een waerschouwinge voor een lauw christen, over Apoc. 2.4.5. 't Tweede zijnde de proeve vanden staet van een christen, over Hebr. 10.39. 'T derde wesende 't kleet van een christen, over Rom. 13.14. In d' Engelsche sprake beschreven door Paulus Bayne, in sijn leven dienaer des goddelijcken Woorts tot Caemerijck. Inde Nederlantsche tale overgeset by A,D.H
Impressum: Tot Delf, voor Andries Kloeting, boeckverkooper by de Haver-brugge, int Gelinieerde Schrijf-boeck, anno 1638
Collatie: 8 : [8], 144 p; (...)4 A-I8.
STCN-vingerafdruk: 163808 - a1 (...)2 elijck : a2 (...)3 in$een - b1 A e : b2 I5 et$o
Jaar: 1638
Uitgever(s): Cloeting, Andries (Delft)
Opmerking(en): De vertaler A.D.H. is Andries de Hubert.
De overzichten van de leringen en de marginale noten zijn door De Hubert toegevoegd. De herkomst van de voorrede op p. 101-103 is onduidelijk.
Over editie : Vert. van: A caueat for cold christians. London 1618 (STC 1628). Vert. van: The trial of a christians estate. London 1618 (STC 1648). Vert. van: The christians garment. London 1618 (STC 1634).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-7] Voorrede van de vertaler A.D.H. [= Andries de Huybert];
[8] Leringenoverzicht;
1-43 Tekst van: Een waerschouwinge voor een lauw christen;
44 Verantwoording van de hierna volgende toevoeging [door Andries de Hubert];
44-54 Uitleg van Thomas Baynes over 2 Timothes 1:15;
55-98 Tekst van: De proeve vanden staet van een christen;
99 Tussentitelpagina van: 't Kleet van een christen;
100 Leringenoverzicht;
101-103 Voorrede;
104-107 Voorrede van G.W. [uit de Engelse tekst];
108-112 Een gebed van Thomas Baynes;
113-144 Tekst van: 't Kleet van een christen
Bijbelteksten: Openb. 2:4-5; Hebr. 10:39; Rom. 13:14
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 190; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 101; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 100; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 99
Literatuur: Deze editie bevat: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 178, 191, 182.
Vindplaats(en): Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: G3 i.p.v. A3, G2 ongesigneerd
- Provenance: Dees Boekjen van L.J.V.D. Weerd. van Putten. 1816, Kampen Den 19 januari (inscriptie op buitenzijde van achterplat)
- In convoluut: 1. H. Lautenbach, Thien zin ende geestrijcke predikatien, Leeuwarden 1658; 2. P. Baynes, Drie stichtelijcke tractaten, Delft 1638; 3. E. Parr, Abba Vader, Amsterdam 1652
- Band: Contemporaine perkamenten band met flappen

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P98019642
25. Baynes, PaulTroost ende onderwysinge in verdruckinge. (1636)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baynes, Paul (ov.1617)
Medewerker(s): Hubert, Andries de (1588-1647)
Titel: Troost ende onderwysinge in verdruckinge: ofte een wt-legginghe over de woorden vanden propheet Daniel, cap. 11. vers 33. 34. 35. In d'Engelsche spraecke beschreven door Paulus Bayne, in syn leven dienaer des goddelijcken Woords, tot Caembrick. Inde Nederlandsche tale overgeset, by A.D.H
Impressum: In s'Graven-hage, gedruckt by Aert Meuris boeckverkooper inde Papen-straet; 1636
Collatie: 12 : A-B12; [2], 46 p.
STCN-vingerafdruk: 163612 - b1 A2 $noc : b2 B5 $wo
Jaar: 1636
Uitgever(s): Meuris, Aert ('s-Gravenhage)
Opmerking(en): De vertaler A.D.H. is Andries de Hubert.
De vertaling bevat niet de complete tekst van het origineel.
Over editie : Vert. van: Comfort and instruction in affliction. Onderdeel van: Christian letters ... Replenished with diuers consolations, exhortations, directions, tending to promote the honour of godlinesse. London 1620 (STC 1629).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
1-38 Tekst;
39-46 Tekst van twee brieven
Trefwoord(en): Troost
Bijbelteksten: Dan. 11:33-35
Literatuur: Muller, Catalogus ... godgeleerde werken (1857), 338; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 97
Vindplaats(en): Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Provenance: W. van Gent (inscriptie achterin; geen paraafstempel)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P01038051
26. Bekker, BalthasarKort beright van 't gebruik of misbruik der lyk-reden. (1666)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bekker, Balthasar (1634-1698)
Titel: Kort beright van 't gebruik of misbruik der lyk-reden en lyk-predicatien. : Met een aanhangsel van eenighe synodale resolutien: aangaande het prediken metten aankleeve. Door Balthasar Bekker, S.T.D. predikant tot Franeker
Impressum: Tot Franeker, gedrukt by Jan Wellens, ordinaris s' Landschaps Academie drukker. 1666
Collatie: 8 : A-B8; [4], 27, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 166608 b1 A2 reid: B5 $Oo
Jaar: 1666
Uitgever(s): Wellens, Johannes (Franeker)
(Onder)deel: Bevat tevens: Aan-hangsel van alle de resolutien der Friesche synoden, noopende [..] lyk-predikatien en lyk-reden en van 't prediken en catechizeeren op sondaghen.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
[3-4] Voorrede [van Balthasar Bekker];
1-19 Tekst;
20-27 Tekst van: Aanhangsel;
[1] Blanco
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, B 128
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.08909:3)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- In convoluut: 1. H. ter Borgh, De armen van geest, Groningen 1758; 2. D.Knibbe, Israels rouwberijf over de dood van Samuel, Leiden 1696; 3. B. Bekker, Kort beright van 't gebruik of misbruik der lyk-reden, Franeker 1666; 4. W. Brakel, Brief aan de heer N: N:, Groningen 1730
- Band: Contemporaine halfperkamenten band

Leeuwarden, Tresoar (A 1733)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P09045771
27. Bell, WilliamGodlyke zendingen van Joannes den Doooper en Jesus Christus. (1779)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bell, William
Medewerker(s): Bonnet, Gisbert (1723-1805)
Titel: De godlyke zendingen van Joannes den Doooper en Jesus Christus onderzogt en bewezen, uit de omstandigheden hunner geboorten en onderlinge verbintenis: / door William Bell ...; Uit het Engelsch vertaald. Voorzien met een voorrede van G. Bonnet ..
Impressum: In 's Gravenhage, by Jan Abraham Bouvink ..., 1779
Collatie: 8; lxxxviii, 322, [1] p.
Jaar: 1779
Uitgever(s): Bouvink, Jan Abraham ('s-Gravenhage)
Over editie : Vert. van: An enquiry into the divine missions of John the Baptist and Jesus Christ. - 1761.
Vindplaats(en): Leiden, Universiteitsbibliotheek (474 F 2)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2207 A 3)

Pietasnummer: P97007873
28. Bennet, BenjaminGodsdienstige Christen in zyn binnekamer. (1746-1748)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bennet, Benjamin
Medewerker(s): Schagen, Marten (1700-1770) ; Latham, Lemuel
Titel: De godsdienstige Christen in zyn binnekamer: of, Verhandeling van de godvrugtige huisoeffeningen eenes Christens; / in 't Engelsch beschreven door ... Benjamin Bennet ...; In 't Nederduitsch overgebragt, met toepasselyke gezangen en eene korte voorrede aen alle heilzoekenden over den zin en geest van Christus: door Marten Schagen ... 2e dr.
Impressum: Te Haerlem, by Jan Bosch ..., 1746-1748
Collatie: 8; 2 dl.
Jaar: 1746-1748
Uitgever(s): Bosch, Jan (Haarlem)
Opmerking(en): [Dl. 1:] Tweede druk. - 1746.
[Dl. 2]: Vervolg van Benjamin Bennet's Godsdienstige christen in zyn binnekamer ... / in 't licht gegeven, door L. Latham, m.d. Alles uit het Engelsch vertaelt, ... door Marten Schagen. - 1748.
ill., gegrav. titelbl.
Over editie : Verkorte vert. van: The Christian oratory, 1725.
Literatuur: Merkwaardig: vgls FATY II 5 verscheen de tweede druk in 1770.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.01472.-)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2117 B 20)
- Opmerkingen: Vermoedelijk alleen dl 1: xxxii, [8], 386, [6] p., [9] bl. pl.

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Pietasnummer: P97004432
29. Berkelbak, N.Vier uitnemende ... oeffeningen over het verbond der genade. (1759)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Berkelbak, N.
Medewerker(s): Immens, Robertus
Titel: Vier uitnemende en zielroerende oeffeningen over het verbond der genade, gedaan in 's Gravenhage door den eerwaardigen N. Berkelbak, vermeerdert met een vredehandeling van het vredeverdrag of het verbond der verlossinge tusschen Godt den Vader en Godt den Zone over de uitverkoornen: Nevens eenige gezangen over dezelve stoffe. Deze druk vermeerdert met zielverkwikkende gezangen op't gebruyk des Heeren heylig Avondmaal. Door D. Robertus Immens, bedienaar des heyligen Euangelium.
Impressum: Te Leyden, by H. van der Deyster, 1759
Collatie: 12 : A-K12; 240 p.
STCN-vingerafdruk: 175912 - b1 A2 G : b2 K7 n$v
Jaar: 1759
Uitgever(s): Deyster, Hendrik van der I (Leiden)
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, B 160
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.08018.-)
- Opmerkingen: Incompleet: titelpagina beschadigd, met enig tekstverlies

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 F 13)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09045243
30. Biens, Cornelis PieterszEernstige klaghte over't openbaer krakkeel der hedendaeghsche. (1645)
  Vorige titel
| Begin van pagina
Auteur: Biens, Cornelis Pietersz
Medewerker(s): Vogellius, Hieronymus (ca1579-1645)
Titel: Eernstige klaghte over't openbaer krakkeel der hedendaeghsche hayr-draghten, onlanghs in Neerlandt op-gekomen : ende Christelike mede-klaghte, ter verlightingge ende beeteringge ... / gedrukt, naer ordre des Synodi Nationalis, ... door Hieronymus Vogellius
Impressum: Ghedrukt t'Enchuysen, by Floris Jansz. Camerling, 1645
Collatie: 4; 16 p.
Jaar: 1645
Uitgever(s): Camerling, Floris Jansz (Enkhuizen)
Opmerking(en): De ondertekeningen: "C'est Pour Bienvueillants" en "Hastement Volant, Cecij pour Bienvueillants" zijn volgens Knuttel waarschijnlijk de zinspreuken van Hieronymus Vogellius en Cornelis Pietersz Biens.
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, V 360
Literatuur: Knuttel 5249.
Vindplaats(en): Tilburg, Universiteitsbibliotheek (KOD 030 A 01)
- Opmerkingen: 16 p. ; 20 cm

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.BL.007588/1)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Universiteitsbibliotheek Gent
Pietasnummer: P97007294

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | | | | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 17


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006