Studies » Kernstudies

Kernstudies

De Nadere Reformatie & het gereformeerd Piëtisme in vijftig boeken en artikelen. Een selectie van de belangrijkste studies om een algemeen overzicht te krijgen. De studies zijn verdeeld over een aantal onderwerpen. Een gedeelte is in het Engels en Duits. Bij sommige bundels is het handig om eerst de onderdelen op te zoeken in de catalogus van Pietas Studies. Digitaal beschikbare studies kunnen direct opgeroepen worden.

 

Algemene studies

J. van den Berg, Die Frömmigkeitsbestrebungen in den Niederlanden. In: Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frü-hen achtzehnten Jahrhundert / red.: Martin Brecht. (Göttingen, 1993), p. 57-112. (Geschichte des Pietismus; 1).

J. van den Berg, Die Frömmigkeitsbestrebungen in den Niederlanden. In: Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert / red.: Martin Brecht, Klaus Deppermann. (Göttingen, 1995), p. 542-587. (Geschichte des Pietismus; 2).

W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670. Leipzig, 1911. VIII, 300 p.

C. Graafland, W.J. op 't Hof en F.A. van Lieburg, Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot begripsbepaling. In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 19 (1995), p. 105-184.

H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande. Leiden, 1879. - XVI, 503 p.

W.J. op 't Hof, Het gereformeerd Piëtisme. Houten, 2005.

F.A. van Lieburg, From pure church to pious culture. The Further Reformation in the seventeenth-century Dutch Repulic. In: Later calvinism. International perspectives / red.: W. Fred Graham. (Kirksville, 1994), p. 409-429. (Sixteenth century essays & studies; 22).

F.A. van Lieburg, Levens van vromen. Gereformeerd Piëtisme in de achttiende eeuw. Kampen, 1991. - 252 p.

A. Ritschl, Geschichte des Pietismus. Dl 1. Bonn, 1880.

 

Over personen

T. Brienen ... [et al.], Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. 3 dln.
Dl 1: Kampen, 1987. - 87 p. [ → zoek onderdelen];
Dl 2: Kampen, 1990. - 104 p. [ → zoek onderdelen];
Dl 3: Rotterdam, 1993. - 104 p. [ → zoek onderdelen].

T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers. 's-Gravenhage 1986. - 379 p. [ → zoek onderdelen]

T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie en het gereformeerd Piëtisme. 's-Gravenhage 1989. - 358 p. [→ zoek onderdelen]

G. van den End, Guiljelmus Saldenus (1627-1694). een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie. Leiden, 1991. - 319 p.

J. van Genderen, Herman Witsius. Bijdrage tot de kennis der gereformeerde theologie. 's-Gravenhage, 1953. - XII, 279 p.

De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989 / red.: J. van Oort ... [et al.]. Kampen, 1989. - 266 p. [ → zoek onderdelen].

J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter. Kampen 1987. 243 p.

M.J.A. de Vrijer, Ds Bernardus Smytegelt en zijn "Gekrookte riet". Amsterdam, 1947. - XVI, 246 p.

M.J. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën. Amsterdam1942. - 2 dl. in 1 bd. (IV, 311, 150 p.).

 

Invloeden & (internationale) relaties

C. Graafland, De invloed van de Moderne Devotie in de Nadere Reformatie, ± 1650 - ± 1750. In: De doorwerking van de Moderne Devotie: Windesheim 1387-1987, red.: P. Bange ... [et al.] (Hilversum 1988), p. 47-69, 302-303. [ ? tekst]

W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622. Rotterdam, 1987. 731 p.

W.J. op 't Hof, Geïmporteerde vroomheid? De zeventiende-eeuwse Nederlandse gereformeerde vroomheid in internationaal perspectief. In: De Republiek tussen  zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800 / red.: Karel Davids ... [et al.]. (Leuven, 1995), p. 83-105.

W.J. op 't Hof, Gereformeerde piëtisten. Oppposanten èn geestverwanten van de doopsgezinden. In: Doopsgezinde bijdragen, Nieuwe reeks, 20 (1994), p. 83-128.

W.J. op 't Hof, De invloed van het puritanisme in de Nederlanden. In: W. van 't Spijker e.a., Het puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed (Zoetermeer 2001), p. 273-339.

W.J. op 't Hof, Die nähere Reformation und der Niederländische reformierte Pietismus und ihr Verhältnis zum deutschen Pietismus. In: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 78 (1998), p. 161-183.

W.J. op 't Hof, Piety in the wake of trade. The North Sea as an intermediary of reformed piety up to 1700. In: The North Sea and culture (1550-1800). Proceedings of the international conference held at Leiden 21-22 April 1995 / red.: Juliette Roding and Lex Heerma van Voss. (Hilversum, 1996), p. 248-265.

W.J. op 't Hof, Eenen tweeden Thomas à Kempis (doch ghereformeerden). In: De doorwerking van de Moderne Devotie: Windesheim 1387-1987, red.: P. Bange ... [et al.] (Hilversum 1988), p. 151-165, 307-308.

J.R. Tanis, Dutch Calvinistic Pietism in the middle colonies. A study in the life and theology of Theodorus Jacobus Frelinghuysen. 's-Gravenhage, 1967. IX, 211 p.

 

Lokale studies

W.J. op 't Hof, Het gereformeerde Piëtisme en de Nadere Reformatie in de classis Bommel tot 1660. In: Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis / red.: S.E.M. van Doornmalen .. [et al.]. (Delft, 1999), p. 127-177. (Elfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis).

W.J. op 't Hof, De Nadere Reformatie in Zeeland. Een eerste schets. In: Rond de kerk in Zeeland / red.: A. Wiggers ... [et al.]. (Delft, 1991), p. 37-82. (Derde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis).

W.J. op 't Hof, Nadere Reformatie in Friesland? In: Friese cultuur van Gysbert Japix. Speciaal nr. van: De zeventiende eeuw, 20 (2004), nr. 1, 53-65.

G.H. Leurdijk, De Nadere Reformatie in Delft. In: Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden / red.: J.C. Okkema ... [et al.]. (Delft, 1994), p. 137-169. (Zesde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis).

F.A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta. Rotterdam 1989. - 172 p.

 

Thema's

T. Brienen, De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie. Amsterdam, 1974. - 378 p.

T. Brienen ... [et al.], Theologische aspecten van de Nadere Reformatie. 's-Gravenhage 1993. - 315 p. [ → zoek onderdelen]

C. Graafland, De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van Reformatie en Nadere Reformatie. Amsterdam, Bolland, 1977. - 254 p.

L.F. Groenendijk, Een kinderboek uit de Gouden Eeuw: de 'euthanasie' van Susanna en Jacob Bickes. Bijdrage tot de kennis van het kind en de kinderliteratuur in de geschiedenis van het Nederlandse gereformeerde Piëtisme. In: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 13 (1997), p. 316-331.

L.F. Groenendijk, De Nadere Reformatie en het toneel. In: De zeventiende eeuw, 5 (1989), p. 141-153.

W. Heijting, Protestantse bestsellers in de Republiek rond het midden van de zeventiende eeuw. In: De zeventiende eeuw, 13 (1997), p. 283-292.

 

Opvoeding

L.F. Groenendijk, De nadere reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding. Dordrecht, 1984. - 208 p.

L.F. Groenendijk, Opdat de mensche Gods volmaeckt zy. Lectuur voor de religieuze vorming der gereformeerden tijdens de zeventiende eeuw, met bijzondere aandacht voor de bijdrage van de Nadere Reformatie aan de gezinsdevotie en -catechisatie. In: Pedagogische verhandelingen, 9 (1986), nr. 2, p. 16-54.

L.F. Groenendijk, De spirituele (auto)biografie als bron voor onze kennis van de religieuze opvoeding en ontwikkeling van Nederlandse piëtisten. In: Leren geloven in de Lage Landen. Facetten van de geschiedenis van de religieuze opvoeding / red.: L.F. Groenendijk en J.C. Sturm. (Amsterdam, 1993), p. 57-90.

L.F. Groenendijk, Piëtistische opvoedingsleer in Nederland. Balans van een kwarteeuw historisch-pedagogisch onderzoek. In: Pedagogiek, 22 (2002), nr. 4, p. 326-337.

 

Letterkunde

P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en in de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam, 1943. - X, 496, 16 p.

A. Ros, De poëzie van de Nadere Reformatie. Een verkenning. In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 12 (1988), p. 1-28.

A. Ros, Een schatkamer van gereformeerde poëzie. In: Documentatieblad Nadere Reformatie,16 (1992), p. 127-139.

 

  

 

 

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie